เผยอาการโควิด-19 รูปแบบใหม่!!ที่เป็นมากกว่าอาการ ไอ-ไม่ได้กลื่น

เ ผย อ า ก า รโ ค วิ ด -1 9   รู ป แบ บ ใ ห ม่ !! ที่ เ ป็ นม า ก ก ว่ าอ า ก า ร  ไ อ – ไ ม่ ไ ด้ ก ลื่น

จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า.. ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ค .วิ ด ..ร ะ ล อ ก ใ ห ม่ จ า ..ก ค ลั ส เ ต อ ร์ ส ถ า ..น บั ย เ ทิ ง ทำ ใ ห้ ย อ ด ผู้.. ติ ด เ ชื้ อ วั น นี้ ( 1 0 เ ม ษ า ย น 2 5 6 4 ) เ พิ่ …ม อี ก 7 8 9 ร า ย ผู้ .ป่ ว ย ยื น ยั น ส.. ะ ส ม 3 1 , 6 5 8 ร า ย ห า ย ป่ ว ย แ ล้ ว 2 8 , 1 6 1 ร า ย โ ด ย ท า ง จั ง ห วั ด ก รุ ง ..เ ท พ ม ห า น ค ร ย อ ด ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ส ะ ส ม อ ยู่ ที่ 1 , 0 5 8 ร า ย

เป็ น เ พีย ง ภ า พ ป ร ะก อ บ โ ค วิ ด -1  9

เป็ น เ พีย ง ภ า พ ป ร ะก อ บ โ ค วิ ด -1  9

โ ด ย ท า ง น า. ย แ พ ท ย์ โ อ ภ า ส ก า ร ย์ ก วิ น พ ง ศ์ อ ธิ บ ดี ก ร ม ค ว บ คุ ม โ .ร ค ไ ด้ เ ผ ย ข้ อ สั ง เ ก ต อ า ก า ร. เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด – 1 9 รู ป แ บ. บ ใ ห ม่ จ า ก เ ดิ ม ที่ เ ค ย .ใ ห้ คำ. แ น ะ นำ ว่ า มี อ า ก า ร ไ ข้ ไ อ เ จ็ บ. ค อ มี น้ำ มู .ก จ มู ก ไ ม่ ไ ด้ ก ลิ่. น ลิ้ น ไ ม่ ไ. ด้ รั บ ร ส ร อ บ นี้ จ า ก ก. า ร ต ร ว จ ส อ บ อ า ก า ร .ท า ง ค ลิ นิ ก ข อ ง ผู้ ป่ ว ย. . . . . . .. . …

เป็ น เ พีย ง ภ า พ ป ร ะก อ บ โ ค วิ ด -1  9

เป็ น เ พีย ง ภ า พ ป ร ะก อ บ โ ค วิ ด -1  9

ส่ ว น ใ ห ญ่ จ ะ เ ป็ น ห นุ่ ม ส า ว จ ะ มี อ า ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม คื ..อ มี อ า ก า ร ต า.. แ ด ง นิ ด ห น่ อ ย น้ำ มู ก ไ ห.. ล ส่ ว น ใ ห ญ่ ไ ม่ มี ไ ข้ แ ล ะ …ผื่ น ขึ้ น ห า ก ใ ค ร ..มี อ า ก า ร เ ห ล่ า นี้… ข อ.. ใ ห้ ร ะ มั ด ร ะ วั ง แ ล ะ ไ ป พ บ แ พ ..ท ย์ เ พื่ อ ใ ห้.. คำ แ น ะ นำ แ ล.. ะ ต ร ว จ ส อ บ ต่ อ ไ ป

เป็ น เ พีย ง ภ า พ ป ร ะก อ บ โ ค วิ ด -1  9

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *