ไทด์ บรรลือฤทธิ์ เตรียมเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก ผู้ ใ ห ญ่ ใ จ ดี ! ! ไ ท ด์ บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์ พ ร้ อ ม เ ต รี ย ม เ ข้ า ช่ ว ย ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก โ ค วิ ด – 1 9

ยั ง ไ ป ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ โ ค วิ ด อ ยู่ ไ ห ม ?
ต อ น นี้ กำ ลั ง ป รึ ก ษ า กั บ บิ ณ ฑ์ บ บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์ อ ยู่ ค รั บ ว่ า ช่ ว ง นี้ มั น วิ ก ฤ …ติ เ กิ ด ขึ้ น ม า มั น ห นั ก ก ว่ า 1 – 2 ที่ ผ่ า น ม า 3 อั น นี้ มั น ห นั ก ม า ก อั น นี้ เ ร า จ ะ ทำ อ ย่ า ง ไ ร กั บ ค น ที่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ เ รื่ อ ง ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ… า ชี พ ทำ ม า ห า กิ น แ น่ น อ น ถ้ า เ กิ ด วั น ส อ ง วั น นี้ ห า ก ท า ง รั ..ฐ บ า ล เ ข า ป ร ะ ก า ศ ล็ อ ค ด า ว น์ ขึ้ น ม า ปิ ด ส ถ า น ที่ ต่ า ง ๆ มั น ก ร ะ ท บ แ น่ น อ น สำ ห รั บ ค น ห า เ ช้ า กิ น ค่ำ กั บ ค ..น ที่ เ ข า มี อ า ชี พ ใ น ก า ร ทำ ง า น ก ล า ง.. คื น นั ก ร้ อ ง นั ก ร้ ..อ ง ด น ต รี ต ก ง า น แ น่ น อ น

ภ า พ ข อ ง พี่ น้ อ ง ไทด์- บิ ณ ฑ์ – บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์

เ ร า จ ะ มี ม า ต ร ก า ร ห รื อ มี กิ จ ก ร ร ม อ ะ ไ ร ไ ป ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า กำ ลั ง ศึ ก ษ า กั น ว่ า เ ร า.. จ ะ ไ ป เ อ า อ ะ ไ ร จ า ก ไ ห น ม า ช่ ว ย เ ข า ห รื อ จ ะ ไ ป ช่ ว ย ที่ ชุ ม ช น เ ห มื อ น เ ดิ ม ห รื อ มี ร า ย ชื่ อ ข อ ง ผู้ ที่ ชี วิ ต นี้ ไ ม่ ไ ห ว แ ล้ ว.. ต้ อ ง ก า ร เ งิ น ม า ซั พ พ อ ร์ ต ค.. ร อ บ ค รั ว ชี วิ ต เ ข า ต้ อ.. ง ข า ย นุ้ น ข า ย นี่

ภ า พ ข อ ง พี่ น้ อ ง ไทด์- บิ ณ ฑ์ – บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์

ที นี้ เ ร า ต้ อ ง ม า คั ด ก ร อ ง ว่ า ค น ไ ห น ที่ เ ร า ช่ ว ย ไ ด้ ก่ อ น.. ช่ ว ย ห ลั ง เ ร า ป รึ ก ษ า กั น อ ยู่ แ ต่ น อ น เ ร า ต้ อ ง ไ ป ช่ ว ย ช้ า ง ก่ อ น ช้ า .ง ข อ ร้ อ ง ม า จั ง ห วั ด สุ ริ น ท ร์ จั ง ห วั ด ศ รี ส ะ เ ก ษ เ ข า ไ ม่ ข อ ร้ อ ง เ รื่ อ ง เ งิ น เ ล ย เ ข า ไ ม่ ข อ เ อ า เ ..งิ น อ ะ ไ ร ทั้ ง นั้ น ข อ ใ ห้ มี อ า ห า ร มี ผ ล.. ไ ม้ ไ ป เ ลี้ ย ง ช้ า ง ไ ด้ กิ น เ พ ร า ะ ว่ ..า ช้ า ง วั น นึ ง ท า น อ า ห า ร ต่ อ ตั ว วั น ล ะ 2 ตั น มั น เ ป็ น สิ่ ง ที่ สำ คั ญ เ พ ร า ะ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ม่ มี ถ้ า เ กิ ..ด ป ร ะ ก า ศ โ ค วิ ด ขึ้ น ม า ไ ม่ มี ใ ค ร ไ ป เ ..ที่ ย ว ไ ม่ ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ เ ข้ า ไ ..ป ไ ด้ แ ต่ เ ร า ก็ ต้ อ ง ทำ เ รื่ อ ง ถึ ง ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ว่ า ข อ เ ป็ น ก ร ณี พิ เ ศ ษ ที่ จ ะ เ อ า ข อ ง ไ ป ม อ บ ใ ห้

ภ า พ ข อ ง พี่ น้ อ ง ไทด์- บิ ณ ฑ์ – บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์

ช่ ว ง นี้ อ า จ จ ะ ลำ บ า ก ที่ จ ะ พ บ เ จ อ มี ก า ร เ ป ลี่ ย น รู ป แ บ บ ที่ จ ะ ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ห ม ?
อั น นี้ ผ ม ว่ า มั น เ ป็ น อ ะ ไ ร ที่ ห นั ก ม า ก แ ล ะ สำ.. ห รั บ ภ า ร ะ ข อ ง เ ร า เ ร า ดู เ ฉ พ า ะ ที่ เ ร า เ ห็ น ก่ อ น เ ร า จ ะ ไ ม่ เ ดิ น ต า ม ชุ ม ช น เ.. ห มื อ น เ มื่ ..อ ก่ อ น แ ล้ ว เ พ ร า ะ ว่ า เ มื่ อ ก่ อ น นี้ เ ร า ยั ง ไ ม่ รู้ ว่ า ชุ ม ช น ไ ห น มี เ ชื้ อ เ ร า ส า ม า ร ถ ป้ อ ง กั น ตั ว.. เ อ ง ไ ด้ แ ต่ สำ ห รั บ ต อ น นี้ ..เ ป็ น อ ะ ไ ร ที่ อั น ต ร า.. ย ม า ก มั น เ ป็ น ..อ ะ ไ ร ที่ มั น ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ อั ง ก ฤ ษ มั น จ ะ ข ย า ย ตั ว เ ร็ ว ม า ก ติ ด กั น เ ร็ ว ม า ก เ ร า ต้ อ ง N o r m a l กั น ใ ห ม่ ที่ จ ะ ไ ป ..ช่ ว ย เ ห ลื อ จ ริ ง ๆ.

ภ า พ ข อ ง พี่ น้ อ ง ไทด์- บิ ณ ฑ์ – บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์

ส ม ม ติ ผ ม อ ย า ก ไ ป ช่ ว ย พี่ น้ อ ง จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ส า ค ร ต อ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ ห ม่ ๆ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง.. ห วั ด ยั ง ไ ม่ ใ ห้ เ ข้ า เ ล ย ไ ม่ ใ ช่ ไ ม่ ใ ห้ เ ข้ า ไ ป แ ต่ เ ข า ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ พ ว ก เ ร า ไ ป ติ ด เ ข า ค ว บ ….คุ ม ย า ก ม า ก เ ร า ต้ อ ง เ ซ ฟ ตั .ว เ อ ง ว่ า เ ร า จ ะ ไ ป ติ ด ห รื อ ไ ..ป เ ผ ย แ พ ร่ ที่ อื่ น ห รื อ เ ป .ล่ า คื อ ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ ณ ปั จ จุ บั น นี้ ลำ บ า ก ม า ก ต้ อ ง ข อ อ นุ ญ า ต อ ย่ า ง ช้ า ง เ ร า ส า ม า ร ถ ไ ป ไ ด้ เ พ ร า ะ เ กี่ ย ว กั บ สั .ต ว์ แ ต่ เ กี่ ย ว กั บ ค น ต้ อ ง ใ ห้ เ ข า เ ข้ า แ ถ ว โ อ เ ค มี ม า ต ร า ก า ร ต่ า ง ๆ แ ต่ พ อ เ ข้ า ม า แ จ ก ข อ ง ก็ เ ข้ า ม า ร ว ม ตั ว กั น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ไ ด้ อั น นี้ ผ ม อ ย า ก ฝ า ก ถึ ง รั ฐ บ า ล เ ล ย

ภ า พ ข อ ง พี่ น้ อ ง ไทด์- บิ ณ ฑ์ – บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์

บ า ง ค น มี ใ จ บุ ญ ค น เ ข า ส ง ส า ร ป ร ..ะ ช า ช น ห า เ ช้ า กิ น ค่ำ บ า ง.. ค น เ อ า ร ถ ก ร ะ บ ะ ม า จ อ ด เ อ า เ สื้ อ ผ้ า ม า แ จ ..ก เ อ า ข อ ง ข้ า ว ส า ร อ า ห า ร แ ห้ ง ม า แ จ ก ต อ น แ ร ก เ ข า แ ถ ว กั น แ ต่ สั ก พั ก ข้ า ง ห ลั ง ก ลั ว ไ ม่ ไ ด้ ก็ เ บี ย ด กั น ขึ้ น ม า ก็ ต้ อ ง ยุ ติ ก า ร แ จ ..ก นี่ คื อ ปั ญ ห า ต ร ง นี้.. มั น มี เ ย อ ะ ที่ ค น เ ข า อ ย า ก ช่ ว ย เ ห ลื อ ต ร ง นี้ คื อ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ไ ม่ ไ ด้

ภ า พ ข อ ง พี่ น้ อ ง ไทด์- บิ ณ ฑ์ – บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์

เ งิ น บ ริ จ า ค ที่ ยั ง มี พ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ห ม ?
เ งิ น บ ริ จ า ค. ไ ม่ มี เ ล ย ค รั บ เ งิ .น บ ริ .จ า ค ที่ ตั้ ง แ .ต่ อุ บ ล ร า ช ธ า นี น้ำ. ท่ ว ม ปิ ด บั ญ .ชี ไ ป แ ล้ ว.. เ ค ลี ย ร์ ห ม ด แ ล้ ว. 4 2 2 ล้ า น บ า ท น. อ ก จ า ก โ ค วิ ด ค รั้. ง แ ร ก ค รั้ ..ง ที่ ส อ ง เ งิ น ส่ ว น ตั ว ทั้ ง นั้. น คุ ณ บิ .ณ ฑ์ ทั้ ง นั้ น ที่.. ไ ด้ จ า ก. ก า ร เ ป็ น พ รี เ ซ. น เ ต อ ร์ เ .ข้ า ม า เ กื อ บ 2 0.. ล้ า น เ ข า ก็. .ม า เ ท ทั้ ง ห .ม ด ไ ด้ เ ห ลื .อ ม. า ช่. ว ย ช้ า ง ช่ ว ย ลิ ง ต .า ม ฟ า ร์ ม .ต่ า ง ๆ แ ต่ ค รั้ ง ที่ 3 เ งิ น ไ ม่ มี แ ล้ ว กำ ลั ง เ ริ่ ม ที่ จ ะ ข อ ค ว า ม เ ม ต ต า .จ ะ ผู้ ใ ห ญ่ ใ. จ ดี ต า ม บ ริ ษั ท ต่ า ง ๆ ม า ช่ ว ย เ ห ลื .อ ม า ต ร ง ไ ห น ที่. เ ดื อ ด ร้ อ น

ภ า พ ข อ ง พี่ น้ อ ง ไทด์- บิ ณ ฑ์ – บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์

ถ้ า ส ป อ น เ ซ อ ร์ ติ ด ขั ด เ ร า เ อ า เ งิ น ส่ ว น ตั ว ไ ป ช่ ว ย ไ ห ม ?
แ น่ น อ น ค รั บ ถ้ า เ ร า ไ ม่. เ ดื อ ด ร้ อ น ตั. ว เ อ ง ส ม ม ติ. เ อ า เ งิ น อ อ ก ไ .ป 1 – 2 ล้ า น เ ร า จ .ะ ไ ป ช่ ว ย เ .ห ลื อ ใ ค ร บ้ า ง เ ร. า ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ทำ ไ ด้ แ. ต่ ตั ว เ ร า.. ต้ อ ง ไ ม่ เ ดื อ ด ร้ อ น

ภ า พ ข อ ง พี่ น้ อ ง ไทด์- บิ ณ ฑ์ – บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์

เ ปิ ด รั บ บ ริ จ า ค ?
แ ล้ ว แ ต่ คุ ณ บิ ณ ฑ์. เ ข า ก ลั ว ด ร า ม่ า ต่ า ง ๆ สุ ด ท้ า ย จ ริ ง ๆ แ… ล้ ว ก า ร เ ปิ ด รั บ บ .ริ จ า ค ใ ค ร ข อ.. ค ว า ม เ ม ต.. ต า ถ้ า คุ ณ ไ ว้ ใ จ เ ข า เ ชื่ อ ..ใ น ตั ว. เ ข า เ อ า เ งิ น เ ห ..ล่ า นี้ .ที่ บ ริ จ า ค ม า ช่ ว ย กั บ ค น ที่ เ ดื อ ด ร้ อ น. จ ริ ง ๆ ต้ อ ง ดู ใ ห้ ดี ค รั บ

ภ า พ ข อ ง พี่ น้ อ ง ไทด์- บิ ณ ฑ์ – บ ร ร ลื อ ฤ ท ธิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *