อ่านกันดีๆนะคะ!!แม็กกี้ อาภา เคลื่อนไหวหลังทัวร์ลงสนั่น

อ่ า น กั น ดี ๆ น ะ ค่ ะ ! ! แ ม็ ก กี้ อ า ภ า เ ค ลื่ อ น ไ ห ว แ ล้ ว ห ลั ง ทั ว ร์ ล ง ส นั่ น

..
ห ลั ง จ า ก ที่ .ไ ด้ เ จ อ ทั ว ร์ ล ง ด ร า ม่ า แ บ บ ไ ม่ ไ ห ว แ ล้ ว อ ย่ า ง น า ง เ อ ก แ ม็ ก กี้ อ า ภ า ภ า วิ ไ ล จ า ก ล ะ ค ร ตุ๊ ก ต. า ท ที่ กำ ลั ง เ ป็ น ที่ โ ด่ ง ดั ง เ ร ท ติ้ ง รั ว ๆ อ .อ ก อ า ก า ศ อ ยู่ ณ ต อ. น นี้ แ ล ะ โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม จ า ก ก ร ณี ส า ว …พิ้ ง ค์ พ ล อ ย ป ภ า ว ดี ติ ด เ ชื้ อ ..โ ค วิ ด – 1 9 ห นึ่ ง น า ง เ อ ก ส า.. ว ร่ ว ม ช่ อ ง ที่ ทำ ใ ห้ เ ธ อ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม เ สี่.. ย ง ไ ป ด้ ว ย เ พ ..ร า ะ กำ ลั ง ถ่ า ย ล ะ ค ร่ ว ม กั น อ ยู่.

ภ า พ ข อ ง แ ม็ ก กี้ -อ า ภ า

ภ า พ ข อ ง แ ม็ ก กี้ -อ า ภ า

ล่ า สุ .ด ส า ว แ ม็ ก กี้ ไ ด้ ชี้… แ จ ง อี ก ค รั้ ง ห ลั ง โ ด น .ด่ า ว่ า แ ม็ ก กี้ ถู ก ปิ ด ก .า ร ม อ ง เ ห็ น ค อ ม เ.. ม้ น ท์ น ะ ค ะ ซึ่ ง ไ ม่ รู้.. ทำ ไ ม ไ ม่ ไ ด้ สื่ อ ส า ร อ ะ ไ ร ที่ ไ ..ม่ เ ป็ น เ รื่ อ ง จ ริ ง ห นิ ! ! ? ? ที่ ตั ด …สิ น ใ จ โ พ ส ต์

ภ า พ ข อ ง แ ม็ ก กี้ -อ า ภ า

ภ า พ ข อ ง แ ม็ ก กี้ -อ า ภ า

1 . ต้ อ ง ก า ร. แ จ้ ง ว่ า เ ร า อ ยู่ ใ น ก .ลุ่ ม. เ สี่ ย ง 2 . ไ ม่ ไ ด้ นิ่ ง น อ น ใ .จ เ ดิ น ท .า ง ไ ป ต ร ว จ วั น นี้ .3 . แ ล ะ ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ. ต น เ อ ง กั บ สั ง ค ม ค่ ะ
อ่ า น กั น ดี ๆ น ะ ค ะ แ ม็ .ก กี้ ไ ม่ เ .ค ย มี เ จ ต น า ไ ม่ ดี .กั บ ใ ค ร ค่ .ะ อ ย า ก ใ ห้ ทุ ก ค. น ร ะ วั ง ตั .ว เ อ ง กั น ม า ก ขึ้. น ต่ า ง ห่ า ง ก่ อ .น ที่ มั่ น จ ะ เ กิ ด แ ล้ ว ค่ อ. ย ม า แ ก้ ไ ข มั น อ า จ จ ะ ไ .ม่ ทั น เ สี ย แ ล้ ว ใ ค ร ไ ม่ อ. ยู่ จุ ด นี้ ไ ม่ มี ท า ง รู้ เ ..ข้ า ใ จ ( อ ย่ า ตี ค.. ว า ม ไ ป.. ใ น ท า ง ล ..บ น ะ ค ะ อ่ า น กั น ดี ๆ )

โ พ ส ต์ ส่ ว น ตั ว  ข อ ง แ ม็ ก กี้ -อ า ภ า

โ พ ส ต์ ส่ ว น ตั ว  ข อ ง แ ม็ ก กี้ -อ า ภ า

โ พ ส ต์ ส่ ว น ตั ว  ข อ ง แ ม็ ก กี้ -อ า ภ า

แ ล ะ เ จ้ า ตั ว ก็ ไ ด้ เ ขี ย น ข้ ..อ ค ว า ม ใ ต้ ภ า พ ว่ า . . . ใ ค ร ไ ..ม่ เ ข้ า ใ จ แ ม็ ก กี้ วั น นี้.. ไ ม่ เ ป็ น ไ ร ค่ ะ เ พ ร.. า ะ ที่ แ ม็ ก กี้ ทำ เ พื่ อ ค ว า ม ป ล …อ ด ภั ย ข อ ง แ ม็ ก กี้ เ อ.. ง แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว เ พ ร า ะ ไ ม่ มี ใ ค ร ส า ม า ร ถ ม ….า รั บ ผิ ด ช อ บ ชี วิ ต ข อ ง ค น ไ ด้ ทุ …ก ค น จึ ง ต้ อ ง ดู แ ล ตั ว เ อ.. ง ค่ ะ แ ล ะ สิ่. ง ที่ ทำ ไ ด้ คื .อ ร ะ มั ด ร ะ วั ง กั น ใ ห้ ม า ก ที่ สุ ด ทุ ก ค น อ ย่ า ใ ช้ ชี วิ ต ใ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ห รื อ ค ว า ม ป ร ะ ม า ท.. น ะ ค ะ ข อ ใ ห้ ทุ ก ค น ป ล อ ด ภั ย ค่ ะ

ภ า พ ข อ ง แ ม็ ก กี้ -อ า ภ า

ภ า พ ข อ ง แ ม็ ก กี้ -อ า ภ า

ภ าพ ข อ ง พิ้ ง ค์ พ ล อ ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *