โผล่อีกสุดโสโครกผู้เช่าห้อง!!ขยะเน่าเต็มห้องแถมไม่จ่ายค่าเช่า จนเจ้าของต้องตั้งคำถามควรให้อยู่ต่อหรือพอ?

สุ ด โ ส โ ค ร ก ผู้ เ ช่ า ห่ อ ง ! ! ข ย ะ เ น่ า เ ต็ ม ห้ อ ง แ ถ ม ไ ม่ จ่ า ย ค่ า เ ช่ า ห้ อ ง จ น เ จ้ า ข อ ง ต้ อ ง ตั้ ง คำ ถ า ม ค ว ร ใ ห้ อ ยู่ ต่ อ ห รื อ พ อ ?

เ จ้ า ข อ ง ห้ อ ง ล ม แ ถ บ จั บ ห ลั ง ก จ า ก ไ ด้ มี เ พ จ อ ย า ก ดั ง เ ดี๋ ย ว จั ด ใ ห้ K i m S i g n a t u r e ไ ด้ อ อ ก ม า โ พ ส ต์ ถึ ง ภ า พ ที่ จ า ก ผู้ ใ ห้ เ ช่ า แ ห่ ง ห นึ่ ง ที่ ไ ด้ พ บ เ จ อ ผู้ เ ช่ า ห นุ่ ม สุ ด โ ส โ ค ร ก ทิ้ ง ข ย ะ ม า ก ม า ย อ ยู่ ใ น ห้ อ ง เ น่ า มี ก ลื่ น อ ว ด อ ว น ทั้ ง ใ น ห้ อ ง น อ ก ร ะ เ บี ย ง แ ล ะ ห้ อ ง น้ำ ห นำ ซ้ำ ไ ม่ จ่ า ย ค่ า เ ช่ า ห้ อ ง แ ต่ ดั น ข อ อ ยู่ ต่ อ

บ รร ย า ก า ศ ส ภ า พใ น ห้ อ ง ข อ งผู้ เ ช่ า

บ รร ย า ก า ศ ส ภ า พใ น ห้ อ ง ข อ งผู้ เ ช่ า


โ ด ย ท า ง เ พ จ ดั ง ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ทำ น อ ง ว่ า . . . . . . . . . . . . .

บ รร ย า ก า ศ ส ภ า พใ น ห้ อ ง ข อ งผู้ เ ช่ า

บ รร ย า ก า ศ ส ภ า พใ น ห้ อ ง ข อ งผู้ เ ช่ า

แ ล้ ว ต่ อ ม า ที่ ภ า พ โ พ ส ต์ ที่ ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ไ ป ท า ง โ ซ เ ชี ย ล อ อ น ไ ล น์ ร ว ม ทั้ ง มี ผู้ ค น แ ช ร์ อ ย่ า ง ม า ก ม า ย พ ร้ อ ม อ อ ก ม า แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กั น ห ล า ก ห ล า ย อ อ ก ไ ป ท า ง ใ น เ สี ย ง เ ดี ย ว กั น ว่ า ไ ล่ อ อ ก เ ถ อ ะ ถ้ า ไ ม่ งั้ น มี ห วั ง ล า ม ไ ป ห้ อ ง ข้ า ง ๆ แ น่ เ ล ย ห น อ น แ ม ล ง ส า บ

บ รร ย า ก า ศ ส ภ า พใ น ห้ อ ง ข อ งผู้ เ ช่ า

บ รร ย า ก า ศ ส ภ า พใ น ห้ อ ง ข อ งผู้ เ ช่ า

บ รร ย า ก า ศ ส ภ า พใ น ห้ อ ง ข อ งผู้ เ ช่ า

บ รร ย า ก า ศ ส ภ า พใ น ห้ อ ง ข อ งผู้ เ ช่ า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *