ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง!!เปิ้ล หัทยา โพสต์ถึง ตั้ว ศรัณยู หลังจากครบ10เดือนที่สูญเสีย

ไ ม่มี วั น ไห  นที่ ไ ม่ คิ ด ถึ ง !! เ ปิ้ ล  หั ท ย า   โ พ ส ต์ ถึ ง   ตั้ ว   ศ รั ณ ยู  ห ลั ง จ า กค ร บ 1 0 เ ดือ น ที่ สู ญ เ สี ย

ห ลั ง ก จ า ก ที่ ไ ด้ มี ก า ร สู ญ เ สี ย ไ ป อ ย่ า ง ไ ม่ มี วั น ก ลั บ ม า ข อ ง อ ดี ต นั ก แ ส ด ง พ ร้ อ ม ทั้ ง เ ป็ น ผู้ กำ กั บ ม า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ เ ป็ น ที่ รู จั ก กั น ใ น ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง อ ย่ า ง ตั้ ว ศ รั ณ ยู ว ง ษ์ ก ร ะ จ่ า ง ที่ ไ ด้ เ สี ย ชี วิ ต ไ ป เ มื่ อ วั น ที่ 1 0 มิ ถุ น า ย น พ . ศ . 1 4 5 2 จ า ก โ ร ค ร้ า ย อ ย่ า ง ม . . ะ เ . ร็ . . . ง ใ น ตั . . บ ร ะ ย ะ สุ ด ท้ า ย แ ต่ เ ข้ า ก็ ยั ง ค ง อ ยู่ ใ น ใ จ ข อ ง ภ ร ร ย า อ ย่ า ง เ ปิ้ ล หั ท ย า แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว พ ร้ อ ม ทั้ ง แ ฟ น ๆ ล ะ ค ร อ ยู่ เ ส ม อ ม า

ภ า พ ข อ ง เ ปิ้ ล-  หั ท ย า

แ ล ะ ล่ า สุ ด เ ปิ้ ล หั ท ย า ภ ร ร ย า ข อ ง ตั้ ว ก็ ไ ไ ด้ มี ก า ร โ พ ส ต์ รู ป พ ร้ อ ม ทั้ ง แ ค ป ชั่ น ข้ อ ค ว า ม ผ่ า น ท า ง ไ อ จี เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส ข อ ง ก า ร ค ร บ ร อ บ 1 0 เ ดื อ น ที่ จ า ก ไ ป ข อ ง ตั้ ว ศ รั ณ ยู ว่ า . . . . . . . . . . . .

โพ ส ต์ ข อ ง เปิ้ ล –   หั ท ย า

ภ า พ ข อ ง เ ปิ้ ล-  หั ท ย า และ ตั้ ว ศ รั ณ ยู

. . กี่ วั น . . . . กี่ เ ดื อ น . . . . กี่ ปี . . . . ไ ม่ มี วั น ไ ห น ไ ม่ คิ ด ถึ ง . . . วั น นี้ ค ร บ . . 1 0 . . เ ดื อ น
ภ า พ แ ร ก . . . 5 ปี ที่ แ ล้ ว . . . ภ า พ ส อ ง . . 3 ปี ค่ ะ . . . แ ล ะ . . ภ า พ ส า ม . . . 2 5 ปี ค่ ะ . . . ภ า พ จำ ใ น หั ว ใ จ ( ไ อ ค อ น รู ป หั ว ใ จ )

ภ า พ ข อ ง เ ปิ้ ล-  หั ท ย า และ ตั้ ว ศ รั ณ ยู

ภ า พ ข อ ง เ ปิ้ ล-  หั ท ย า และ ตั้ ว ศ รั ณ ยู

ห ลั ง จ า ก ที เ ปิ้ ล หั ท ย า ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ แ ล ะ ข้ อ ค ว า ม ผ่ า น ท า ง ไ อ จี ก็ ไ ด้ เ พื่ อ น ห้ อ ง ค น ใ น ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง เ ข้ า ไ ป ก ด หั ว ใ จ รั ว ๆ พ ร้ อ ม ทั้ ง ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ กั น อ ย่ า ง ล้ น ห ล า

ภ า พ ข อ ง เ ปิ้ ล-  หั ท ย า และ ลูกสาว

ภ า พ ข อ ง เ ปิ้ ล-  หั ท ย า

ภ า พ ข อ ง เ ปิ้ ล-  หั ท ย า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *