“น้องทิกเกอร์” ลูกชาย “นิโคล” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ โผล่เข้ากอดคุณตาร้องไห้ หลังจาก “พี่โต๋เต๋” จากไปอย่างสงบ

“น้องทิกเกอร์” ลูกชาย “นิโคล” กลั้นน้ำตาไม่อยู่ โผล่เข้ากอดคุณตาร้องไห้ หลังจาก “พี่โต๋เต๋” จากไปอย่างสงบ

บ้า น ไ.หน ที่ไ.ด้ เลี้ย งสัต ว์แ บ.บเ พื่อ.นห รื อเป็ นคน ในค.รอ บครั ว จะเ.ข้ าใ จถึง คว า.ม รู้ สึ กถึ .งกา รที่ ต้ องสูญเ สี.ย สั ต.ว์ เ ลี้ยง แส นรั.กที่เ ป็น ส่ว นห.นึ่งค รอ บ ครัว อย่.างกั บคร อบ ครัวข องนักร้ องส.าว “นิโ คล   เท ริโอ”

รูป ของ คุมแม่ “นิโคล” กับ ลูกชาย “น้องทิกเกอร์”

ที่ ล่าสุดต้.องเจอกั.บความสูญเ.สีย ห ลังจ.าก ที่ “พี่โต๋เต๋” สุนั ขแ ส.นรั ก ขอ งคร อ.บครัวที่อ.ยู่ด้ว ยกัน มานา.น 17 ปีได้ จาก ไปอย่ างส.งบ

รูป ขอ ง”น้องทิกเกอร์” กับ พี่โต๋เต๋

โ ดยท. า งด้าน “นิ โคล ” ไ ด้โ พส.ต์ รูป ทาง อิน สต.ร าแกร มเ.พื่อเ ป็นการ.บ อกลา”พี่โต๋เต๋ “แล้ ว ยั.งได้ย้อ.นไ ปถึง ช่ วง.เ.วล าดี ๆ

รูป  IG ของ คุณแม่ “นิโคล”

โดยเ ฉพ.าะช่วงเ.วล า ที่มีค.วา มผูกพั.นกับลู.กช ายอย่า ง “น้อง ทิ กเ.กอ ร์ อชิระ” ที่อ ยู่ด้ว ยกั.นม า ตั้ง แ ต่เ.ล็กยันโ ตพ.ร้อมทั้ งเขียน แ.คปชั่ นว่า

รูป ของ  “น้องทิกเกอร์” กับ พี่โต๋เต๋

“Rest in peace, Toetae. You’ve given us your unconditional love for 17 years. We miss you so much and will always love you. โต๋เต๋ (2004-2021)”

รูป ของ  “น้องทิกเกอร์” กับ คุณ ตา

งา.นนี้ทำเอา  “น้องทิกเกอร์ ” ถึงก.ลับกลั้.นน้ำตา ความเ.สียใจไว้ ไม่อ.ยู่ จนต้.องโผล่เข้.ากอดคุ.ณตา  เห็.นภาพแ.บบนี้แ.ล้วทำเ.อาน้ำ.ตาซึมต.ามกัน.เลย

รูป ของ “น้องทิกเกอร์” กับคุณตา

รูป ของ คุณแม่ “นิโคล”

รูป ข้อความที่เขียนถึง พี่โต๋เต๋

รูป ของ คุณยาย กับ พี่โตเต๋

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *