สวยแถมใจบุญ!!! เบลล่า่ ราณี สร้างบุญยิ่งใหญ่ ร่วมสร้างห้องเก็บยาให้ศูนย์บริการสาธารณสุข

สวยแถมใจบุญ!!! เบลล่า่ ราณี สร้างบุญยิ่งใหญ่ ร่วมสร้างห้องเก็บยาให้ศูนย์บริการสาธารณสุข

ภาพของเบลล่า ราณีภาพของเบลล่า ราณี

เป็.น ดารา ส.าวที่เจ้าจาก.ชื่อเสีย งแ.ล้วยังมี ความช่.ว ยเห ลือสั.งค มด้.วย  สำ.หรับ “เบล ล่า ราณี แค มเปน”

ภาพของเบลล่า ราณี ภาพของเบลล่า ราณี

ที่ล่า.สุด ตนเ.อง และ สม.าคม ศรัทธ า.ธร.รม สถิตย์  มู ลนิ.ธิ พุท.ธรั งษี ได้ร่.ว มกันสร้า งบุญใ.หญ่ ด้ วย.ารบ ริจ าคทรั พย์ส.ร้างห้องเก็.บย าให้แ ก่ศู.นย์บริกา ร สาธา.รณสุข 64 คล องส.ามวา เพื่อเป็.นส าธาร ณะ. ประโย  ชน์แก่.ส่ วนรว .มต่.อไป

ภาพของเบลล่า ราณี

ภาพจากไอจีของเบลล่า ราณี

เบ ลล่า.ราณีโ พสต์.ข้อควา.มผ่ าน IG ส่วนตั วข.ณะที่ ไ ด้ทำ.ความดี เมื่อ 7 เ มษ าย นที่.ผ่านมา.

ภาพจากไอจีของเบลล่า ราณี

ระบุว่า นำบุ.ญมาฝา.กทุก.คน.นะ.คะ🤍

ภาพจากไอจีของเบลล่า ราณี ภาพของเบลล่า ราณี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *