วอนเห็นใจ!!! น้องฟ้าใส ดาวเด่นคริสตัลคลับ ออกมาโต้ ข่าวโชว์หวิวในรพ. เผย ความจริงมีแค่เรื่องเดียว

วอนเห็นใจ!!! น้องฟ้าใส ดาวเด่นคริสตัลคลับ ออกมาโต้ ข่าวโชว์หวิวในรพ. เผย ความจริงมีแค่เรื่องเดียว

หลั.งโ.ค.วิ.ด.กลั.บมาร ะบาด.อีกรอ.บในกรุ.งเทพฯ. โดยเฉพา.ะคลัสเตอ.ร์ผั บท.องหล่อที่มีกา.รติดเ.ชื้.อหล.ายราย รวม ถึง.สาวๆ พนั.กงานในร้านที่ติดเ.ชื้.อจำนวน.มาก รว มถึง น้องฟ้.าใส ดาวดั.งของ Krystal club ที่โพ.สต์เฟ ซบุ๊.กแจ้งว่า ติด.เชื้อโควิ.ดแล้ว

โดย.ระบุว่า “ตอ นนี้ผล.ออก มาแล้วน.ะค่ะ ฟ้าพบเชื้..อโ.ค.วิด.น.ะค่ะ. ใครอยู่ ใกล้ห.รื อสัม.ผัสฟ้า รีบไปตรวจ..นะค่ะ เพื่ อจ.ะได้รักษา ห.ายไวไ.ว ต้อ.งขอโท.ษทุกคน.ด้ วย นะคะ”

ต่อมาน้.อง ฟ้าใสโ.พสต์ไทม .ไล น์ตัวเองว่.า ขอบคุณ ทุก.กำลังใจที่ม อบให้ .มากๆเลย.นะคะ อาจจ.ะตอบไ ด้ไม่.คร บทุก คนต้อ.งขอโทษ ณ ตรงนี้ด้ว.ยนะ.คะ

จากนั้น.ในโล กออน ไ.ลน์ได้มีก.ารแชร์ภา.พหญิงสาวอ้.างชื่อว่า ฟ้าใส. ใส่ชุด ค.นไข้อยู่บ.นเตียงใน ลั.กษณะวา บ.หวิว ก่อ นห.ลาย.คนเข้า.ใจผิดคิด.ว่าเป็น ฟ้า.ใส ดาวดังข.อง Krystal club

ทำ.ใ ห้ ฟ้าใส ตั วจริ.งต้อ งออ.กมาโพสต์.ชี้แจงถึ.งกระแส .ดราม่าค.รั้ง.นี้ว่า “ข่าวที่ออ.กเกี่ยว กับห.นูมีเรื่อง.จริง แค่เรื่องเ.ดียวคือหนูติดโ.ค.วิ.ด นอ.กนั้น.ไม่จริงน.ะคะ คนชื่อฟ้.าใสไม่ได้มี.แค่ห.นูคนเดี.ยว และหนู.ก็ไม่ได้รับ.ของเยี่ยมหรือ.ขอ งแบ รน.ด์เนม.อะไรทั้.งนั้น และรูป.ที่แก้ผ้.าในรพ.นั่น.ก็ไม่ใช่.หนู แน่น.อน อย่.าใ.ส่.ร้าย หนูเ.ลย ข.อร้อ.งล่ะ”

“ปล. ฝาก.ถึงพี่ๆ.นั กข่าว ช่วย อย่า เขียน.ข่าวให้คนเข้.าใจผิดเลยนะคะ อย่.าเอาห นูไปโยงกั บ.คนอื่นๆเลย ตอ นนี้ หนูแ.ละคนร.อบตัวที่เห็นข่าวมั่.วๆ ทั้งหลายเค.รียด มา กเลยค่ะ ให้หนูรั.กษา ตัวอยู่.เงียบๆ.ของห.นูเถอ ะนะคะ #ขอบคุณทุก.คน.ที่เ ป็นห่วงค่ะ #ขอให้.ทุกคนปล.อด.ภัยนะคะ”.

.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *