ทุ่มไม่อั้น!!! แอน จักรพงษ์ สาวข้ามเพศหมื่นล้าน ทุ่มเงิน พันล้าน ซื้อช่อง news 18

ทุ่มไม่อั้น!!! แอน จักรพงษ์ สาวข้ามเพศหมื่นล้าน ทุ่มเงิน พันล้าน ซื้อช่อง news 18

ภาพของแอน จักรพงษ์ภาพของแอน จักรพงษ์

สร้.างความ.ฮื อฮ.าอีกครั้ง .สำห.รับ ‘แอน จัก รพ งษ์’ สา.วข้าม.เพ.ศหมื่.น ล้าน และผู้ บริ.หารค.นเก่.งแห่ง บริ .ษั ท เจเค.เอ็.น โกล.บอ.ล มีเ.ดีย จำ..กัด (มหาชน) ผู้ถือคร.องลิ ขสิ ท.ธิ์คอน เท.นต์ร.ะดับโ.ลก ได้เตรีย.มประ.กาศ.ข่าวดี

ภาพของแอน จักรพงษ์ ภาพของแอน จักรพงษ์

โด.ย ‘แอน จักร.พง ษ์’ โพ สต์ ข้อ.ความใ.นเฟซบุ๊.กระบุ.ว่า “เพร.าะฉัน ไ.ม่เค.ยทิ้งค.วาม.ฝัน เพราะฉั.นเรี.ยนรู้ที่จ ะ.โบ ยบิ .น เพราะฉัน.เชื่อว่าทุ.กสิ่งเป็น.ไป ได้ห.ากเ รา มุ่งมั่.นตั้.งใจ” และระ..บุว่า “I ha.ve bi.g ne.ws to anno.unce ton.ight แอ น.มีข่าวใ.หญ่ ข่.า วดี  ปร.ะกาศ.คืน.นี้”

ภาพของแอน จักรพงษ์ ภาพของแอน จักรพงษ์ ภาพของแอน จักรพงษ์

นอก.จาก นี้ยัง.โพ ส ต์ระ.บุว่า “YES!!!!Finally JK N.ow  ns the N.at io nal Ter r.e strial TV num.ber 18 and t. he de.al w.as do.ne at 1.1 .Billion for 100% owner.ship. ประกาศอย่.างเป็นทาง.การค่ะ!!!!! เจเคเ.อ็นเ ป็นเ.จ้าของ.ช่อง 18 แบบ . 100% แล้ว. วันนี้. ด้.วย จำ.นว.นเงิน 1,100 ล้.าน.บาท…. วันนี้เว.ลา 1 ทุ่ม 15 นาที แอ นจะ.แถลง.สด ผ่า นท.าง Fa cebo ok: Anne Jakrajutatip ของ.แอน.เอง… ขอบคุ.ณค่.ะที่รั.กกั.น….ขอ.บคุณ.ที่เชื่อ.ใจแ.ละไว้.ใจผู้ห.ญิง ข้า.มเพศ.คนนี้กั.บก าร ส.ร้างควา..มก้าวหน้า เติบโ ตอย่.างไม่ห.ยุดยั้ง.ของอ.งค์กร!!!! #ข้ามเพ.ศพัน.ล้าน #แอนจั.กรพงษ์ #annejak rajutatip #ฉ.ลามข้า.มเพศ #ชาร์.คแ.อน @ JKN Glo.bal Med.ia P.ublic Co.mpany Lim.ite.d”

ภาพของแอน จักรพงษ์ ภาพของแอน จักรพงษ์ ภาพของแอน จักรพงษ์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *