คนเป็นพ่อชื่นใจ!! “กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่” โพสต์ภาพวาดจาก ‘น้องชูใจ’ ส่งกำลังใจคลายเหงาในช่วงที่พ่อกักตัว ลั่นอยากกอดลูกเหลือเกิน  

คน.เป็ นพ่อชื่ นใจ!! “กอล์. ฟ ฟักกลิ้ งฮีโร่” โพสต์ภ.า พวาดจ.าก ‘น้อง ชูใจ’ ส่งกำลั ง.ใจคลายเห.ง าในช่ว.งที่ พ่อกัก.ตัว ลั่นอ .ยากกอ ด.ลูกเห ลือเกิน

จาก .สถานการณ์ การแพร่.ระบา ดโควิด-19 ค.น ในวงการบัน.เ ทิงพากัน.ติดเ ชื้อโควิดแ.ละ พากัน กัก.ตัว 14 วัน เป็ นจำนวนมาก ซึ่งแร็พ.เปอ ร์ชื่อดังอ .ย่างคุณก อล์ฟ .ฟั กกลิ้งฮีโร่ ก็เ ป็นห.นึ่งใ นนั้นที่ต้ อง.ทำการกักตั ว .14 วัน

ภา พของคุณกอล์ ฟ

ภา พของคุณก อล์ฟและน้ องชูใจ

ซึ่ งเจ้ .าตัวทรา บข่าว.ว่า น้องทีมง านที่.ทำงานร่ว ม.กันนั้น ติดเชื้อโ ค.วิด-19 พอเจ้า .ตัวทรา บ จึงรีบ เดิน.ทางไป โรงพย.าบ าล เพื่อตรวจห .าเชื้อโควิด ในทันที ซึ่.งผลก ารตรวจ.อ อกมาเป็น ลบ. นั่นคือ ไม่พ บเ.ชื้อ นั่นเอง

ภาพโพสต์จ ากไอจีของคุ ณกอล์ฟ

ภา พของ คุณก อล์ฟ

แต่ ต้อง.กักตัว เป็นเวล .า 14 วัน คุณก อล์ฟ.นั้นคิ ดถึงลูกเ มียใ.จจะข าด แต่ก็เ.พื่อความ ปลอด.ภัยข องค.รอ บครัว จึงต้อ.งเฝ้าร ะวังแ.ละสั งเกตอ.าการขอ งตน.เอง พร้อ มกับ.ทำ ตามมาตร กา.รการกักตั วอ.ย่างเค.ร่งครัด

ภา พของ คุณกอล์ฟ

และ ล่.าสุด คุณพ่อก. อล์ฟ ชื่นใจ.ไ ปกับโมเ มนต์น่.ารั กของลูก สา.ว ‘น้อ งชู.ใจ’ วัย 6  ขว.บ ที่ได้ทำ การส่. งกำลั งใจให้คุณ. พ่อด้ว ยการวา .ดภาพของส .มาชิกใน ครอบครั.ว  เป็นในรู ปแบ.บการ์ ตูนสุ.ด อบอุ่น

ภาพข องน้อง ชูใจ

แถม.ยั งให้ภรรย าคุณกอ .ล์ฟ คุณแม่เบ .ล เขียนข้อคว ามในการ์.ดถึ งคุณสามี อี.กด้วย โดยเขี ยนข้.อค วามไว้ ว่า “ไม่ต้อง.เหง านะ .ดูรู ปนี้ จาก ชูใจ”

ภาพโพ สต์จากไ อจีของคุ ณกอล์ฟ

หลัง.จ ากได้รับจดห. มาย คุณกอ ล์ฟก็ได้.โพ สต์ภาพ ลงอิน.สตราแ กรมส่วน .ตัว พร้อมกับเขี ยนข้อค.ว ามไว้ว่า. “มีจดห.มายส อดมาใต้ป.ระตู ในคืนกักตัวคืน ที่. 2 คิด ว่าภรรยาเขี.ยน ตามคำบอก. ของลูกสา ว อยาก.กอดเห ลือเกิน แ ต่คงได้.แ ต่นอนกอ ดข้อ.คว ามกับภาพนี้. ให้ชื่นใจ ไปจนกว่.าจะ มั่นใจว่าทุ กค.นจะป ล.อดภัย”

ภาพที่ภร รยาคุณก อล์ฟเขี ยน

หลังจ า.กที่คุณกอล์ฟ โพส.ต์ภาพที่ น้องชูใจวา ด.ให้นั้นทำเอา บ.รรดาแฟนคลั บอดยิ้.มตามไ ม่ได้ ซึ้งใ.จไ ปกับความรัก.และ ความผูกพั น.ระหว่างค นในครอ. บครัว อี กทั้งแฟ.น ๆ ยังพร้อมใจ กันส่.งกำลั งใจถึง.คุณ กอล์ฟ .ว่าให้ อดทนและเต.รี ยมพร้อ มที่จ.ะได้ก อดลูก อีกทั้งยัง.ช มความน่ ารักขอ.งน้อ งชูใจอีกด้ ว.ย

ภาพ วาดขอ งน้อ งชูใจ

ทางทีม ข่าวดา.ราเห็น โมเมนต์นี้แ ล้วก็น้ำ .ตาซึม เดี๋ยววิ กฤตนี้มั.นก็ผ่า นไปน ะคะ. ขอเ ป็นกำลังใ จ.ให้คุณก อ.ล์ฟและค รอ.บครัวด้ว ยนะค ะ

ภา พของน้องชูใ จ

ภาพ ของคุ ณกอล์ฟแล ะน้องชู ใจ

ภา พของคุ ณกอล์ ฟ คุณเ บลและน้ องชูใจ

ภาพ ของคุณกอ ล์ฟและน้อ งชูใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *