เดือดสุดๆ!! “หมิว สิริลภัส” โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ ลั่น “ถ้าต ายจะเป็นผีไปจอ งเว รคณะรัฐบาลทุกคน เริ่มต้นที่นายกฯ”

เ ดือ ด สุ.ด ๆ !!” หมิ ว สิริ ล ภั.ส “โพ สต์ ข้อความผ่า นทวิตเตอร์ ลั่น “ถ้าตาย.จะ เ ป็นผีไปจ .องเว ร ค ณะ รั. ฐบ าล.ทุกค นเริ่ม ต้ น. ที่ นาย กฯ”

เ ป็นอีก หนึ่.งนั กแ สด งส า.ว ที่ ชอบออ กมา.แ ส ดงควา มคิด เ ห็ นทา งก าร.เมือ ง บ่ อ ยๆ .สำ หรับ สาว.หมิ วสิริล ภัส.กอง ตร ะ. การ แ ต่ ก าร ที่ออ.กม าแสดง คว า ม.คิ ดเห็ นครั้ง ล่ าสุด.นี้ทำเ อาสะดุ้งไป ตาม.ๆ กัน

ภาพของส าวหมิว

ภาพข องสาวหมิว

แ ละ ล่ าสุ.ดนี้สาวหมิว สิ ริลภั สไ .ด้โ พ ส ต์ข้อค วาม.ทวิต เ ต อ ร์ ร.ะ บุ ว่า “ ถ้ าฉันตา ยฉั.น จะ กล า ย เ.ป็น ผีที่ต า ม ไป จอ.งเ ว รคณะ รั. ฐบาล ชุด นี้.ทุกคนเริ่ มต้น.ที่นา ยก”

ภาพโพสต์จา กทวิตเตอร์ข องสาวหมิว

ภาพข องสาวหมิ ว

ภาพข อง สาวหมิว

ซึ่ง หลั ง จาก.ที่สาวหมิ ว ท วิตเ ตอ ร์สุดเดื อดไป. นั้ นทำ ให้มีช า วเน็ตเข้าม.ารี ทวิตกั นเ ป็ นจำนวน ม.ากซึ่งมี จำน วน ถึ.งห ลักพัน คนอีก.ทั้ง ยัง นำมาเป็นกระทู้ที่ถ กเถี ยง. กันอ ย่างแร งสุด ๆ

ภาพของ สาวหมิว

ภาพข องสาวหมิว

ภาพของสาวหมิ ว

ภาพข องส าวหมิว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *