ตื้นตันใจสุด!! “นาตาลี-ฟลุค” ตายายรับขวัญทายาทแสนล้าน ‘น้องนาตาชา’ ด้วยการมอบทองเส้นใหญ่

ตื้นตัน ใจสุด!!” นาต าลี-ฟลุค”ตายาย รั บข วัญ ท าย าทแสนล้า น’ น้ อง นาตา ชา’ด้วยการ ม อ บทองเส้นใหญ่

เ ป็น หนึ่ง ครอบ ค รั วสุ ดอบอุ่น สำ หรับคุ ณแม่มื อใหม่อย่างคุณน าตาลี ณัฏ ฐิ นี เจี ย ร วนนท์ซึ่งเมื่อที่ผ่านมาตั วเ ธอนั้ น ไ ด้ให้กำเนิดลูก สาว ค น แร ก โดย ตั้งชื่อ ลูกส าว คน แร กว่า’น้องน าตาช า’ คุ ณพ่อฟลุค ปลื้ ม สุ ดๆพ าลู ก ส า วคน แรกพบกับคุณตาคุณยา ย โด ย คุณ ตาแล ะคุณ ยาย นั้นรับ ขวัญหลาย ทายาทซีพีม อบ เป็ นทอ ง เส้นใ หญ่ สุด ๆ

ภาพของครอบครัวคุณฟลุค

โดยคุณ ฟลุ ค ได้ โพสต์รูป ภาพครอ บค รั วสุดอ บอุ่นผ่าน อิ นสตร า แกรมส่วนตั วโดยระบุข้อความ ไ ว้ว่า“Hel lok a . M yna m e i sN a tasha ❤️ Daug hter ofmomm yNat alie& Daddy Fluke k a🎥 Tak en onthe2n dd ayofmylif e”,“BabyN at a shaรับ ข องขวัญชิ้น เเรกจากคุณตาคุณย ายคะ หนูขอ บคุณน ะ คะ🙏🏻คุณตาคุณ ย ายคุณ อาๆ มาหา หนูทุ กวัน เลย😘ห นูชอบ ม ากคะ #b abynat as h aof flukel ee”

ภาพการรับขวัญน้องนาตาชา

น อ กจากนั้นยังมี คนในคร อบครัวคนอื่นๆมาห าน้องนาตา ชาเช่นกัน เป็นภา พที่อบอุ่น เป็นอย่างมากๆ

ภาพ การรับขวัญน้อ งนา ตาชา

ภาพของน้องอชิและน้องนาตาชา

ภาพของน้องนาตาชาและคุณแม่นาตาลี

ภาพของคุณฟลุคและน้องนาตาชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *