สุดซึ้งกินใจ!!ตู่ ภพธร เขียนจดหมายถึงลูก-เมีย หลังต้องห่างนานเดือน

สุ ด ซึ้ ง กิ น ใจ ! ! ตู่   ภ พ ธ ร  เ ขี ย น จ ดห ม า ย ถึ ง ลู ก- เ มี ย   หลั ง ต้ อ ง ห่ าง น า น เ ดือน

ตู่ ภ พ ธ ร – ต้ อ ง เ ดิ น ท า ง ไ ก ล ห่. า ง ค ร อ บ ค รั ว ห ลั .ง ไ ด้ รั บ .โ อ ก า ส แ ล ะ .ป ร ะ ส บ ก า. ร ณ์ ใ ห ม่ ข อ ง ชี วิ ต สำ ห รั บ ว่ า ที่.. คุ ณ พ่ อ ลู ก 2 ตู่ ภ พ ธ ..ร สุ น ท ร ญ า ณ กิ. จ ที่ ต้ อ ง ย. อ ม จ. า ก ลู ก เ มี.. ย. น า น ถึ ง 4 เ ดื อ น เ พื่ อ ไ ป. ร่ ว ม เ ล่ น .ห นั ง ร ะ ดั บ ฮ อ ล ลี วู ด เ รื่ อ ง T h i r t e e n L i v e s ผ ล ง า น .ผู้ กำ กั บ ร ะ. ดั บ โ ล ก ร อ น โ ฮ .เ วิ ร์ ด เ รื่ อ ง ร า ว ภ า ..ร กิ จ ช่ ว ย ชี วิ ต เ ด็ ก ๆ แ ล ะ .โ ค้ ช .ที ม ฟุ ต บ อ ล. ห มู ป่ า 1 3 ค น ที่ ติ ด อ ยู่ ภ า ย ใ น ถ้ำ ห ล ว ง – ขุ น น้ำ น า ง. น อ น จ . เ ชี ย ง ร า ย

ภ า พ ข อ ง ตู่ ภ พ ธ ร แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว

โพสต์จาก ตู่ –  ภ พ ธ ร

โ ด ย ภ า พ ย น ต์ เ รื่ อ ง นี้ ตู่ ภ พ ธ ร รั ..บ บ ท เ ป็ น ห .ม อ ภ า ค ย์ พ . ท . น พ . ภ า ค ย์ โ ล ห า ร.ชุ น น า ย แ พ ท ย์ ท.า ร ห นึ่ ง ใ น ผู้ ร่ ว ม กู้. ภั ย ที ม ห.. มู ป่ า ที่ อ ยู่ ใ น ถ้ำ ห ล ว ง.. . . . . . . .. . . . . . . . . ..  .

ภ า พ ข อ ง ตู่ ภ พ ธ ร แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว

ภ า พ ข อ ง ตู่ ภ พ ธ ร แ ล ะ นุ ช นุ ช

ล่ า สุ ด ( 9 เ ม . ย . ) นุ ช นุ ช นั น ท์ .ภ ร ร ย า ส า ว ที่ ต อ. น นี้ กำ ลั ง ท้ อ ง โ ต แ ถ .ม มี กำ ห น ด ค ล อ ด ใ ..น เ ดื อ น นี้ อี ก ด้ ว ย ไ ด้ เ ปิ ..ด จ ด ห ม า ย ที่ คุ ณ ส า มี เ ขี.. ย น ใ ห้ พ ร้ อ ม ร ..ะ บุ สั้ น ๆ ว่ า จ ด ห ม า ย จ า ก ป๊ า @ 2 p o p e t o r n ซึ่ ง เ นื้ อ ห า เ ต็ ม ล้ น ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม รั ก ค ว า. ม คิ ด ถึ ง .ถ วิ ล ห า แ ล ะ ข .อ บ คุ ณ ภ ..ร ร ย า ที่ ค ..อ ย ส นั บ ส นุ น แ ม้ ..ต อ น นี้ จ ะ ..ลำ บ า ก ห น่ อ ย ที่ ต้.. อ ง แ ย ..ก จ า ก กั น แ ต่ ก็ เ ฝ้.. า นั บ ร อ วั น ที่.. จ ะ ไ ด้ ก ลั บ ม า เ จ อ แ ล ะ อ ยู่ ใ น อ้ อ ม ก อ ด กั น แ ล ะ กั น อี ก ค รั้ ง

โพ ส ต์ จ า ก นุ ช นุ ช

ภ า พ ข อ ง ตู่ ภ พ ธ ร

ภ า พ ข อ ง ตู่ ภ พ ธ ร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *