เผยชีวิตล่าสุด!!วิกกี้-กันตา อดีตนางเอกดังเมื่อ30ปีก่อนหลังหายหน้าจากวงการ

เผ ย ชี วิ ต ล่ าสุ ด ! ! วิ ก กี้- กั น ต า   อดี ต น า ง เ อ กดั ง เ มื่ อ 3 0 ปี ก่ อน ห ลั ง ห า ยห น้ า จ า กว ง ก า ร

ถ้ า ย้ อ น ไ ป เ มื่ อ 3 0 ก ว่ า ปี ที่ แ ล้ ว น 0.า ง เ อ ก ที่ ขึ้ น แ ท่ น นั ม เ บ อ ร์ วั น ต้ อ ง ย ก ใ ห้ วิ ก กี้ กั น ต า ด า น า ว ติ ด ทำ เ นี ย บ น า ง เ อ ก .ที่ ฮ อ ต แ ล ะ โ ด่ ง ดั ง ที่ สุ ด แ ห่ ง ยุ ค นั้ น ค น ห นึ่ ง เ ล ย ที เ ดี ย ว แ ต่ ใ น ช่. ว ง ที่ กำ ลั ง ดั ง ใ น ต .อ น นั้ น เ ธ อ ก็ ย อ ม ที่ จ ะ ทิ้ ง แ ล ะ หั น ห ลั ง ใ ห้ กั บ .ว ง ก า ร แ ล้. ว เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ะ บ ท บ า ท ม า เ ป็. น คุ ณ แ ม่ แ ล ะ แ ม่ บ้ า น ที่ ดู แ ล ค ร อ บ ค รั ว แ ท น เ มื่ อ ไ ด้.ม า เ ยื อ น ร า ย .ก า ร ต้ ม ยำ อ ม ริ .น ท ร์ ผ ลิ ต โ ด ย C H A N G E 2 5 6 1 คุ ณ แ ม่ วิ ก. กี้ ไ ด้ เ ปิ ด แ บ. ห ม ด เ ป ลื อ ก ว่ า เ พ ร า ะ อ ะ ไ. ร ทำ ไ ม ถึ ง ย อ ม ทิ้ ง ชื่ อ เ สี ย พ ร้ อ ม อั พ เ ด ท ถึ ง ลู ก. ช า ย หั ว แ ก้ ว หั ว แ ห ว น ที่ เ ป็ น เ ส .มื อ น ด ว ง ใ จ ว่ า เ พ ร า ะ อ ะ ไ ร ทำ ไ ม ลู ก ช า ย ต้ อ ง อ า .ยุ 3 0 ถึ ง จ ะ ย อ ม ใ ห้ แ ต่ ง ง า น

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า

ต อ น นั้ น ล ะ ค ร ห ล า ย เ รื่ อ ง ม า ก ณ ต อ น นั้ น บ ท บ า ท ไ ห น ที่ ส ร้ า ง ชื่ อ ใ ห้ เ ร า ที่ สุ ด
วิ ก กี้ กั น ต า : ส่ ว น .ม า ก จ ะ เ ป็ น ล ะ ค ร ต อ น เ ย็ น ค่ ะ ล ะ ค ร ที่ ส ร้ .า ง ชื่ อ ใ ห้ เ ร า ที่ สุ ด น่ .า จ ะ เ ป็ น เ รื่ อ. ง แ ร ก เ . ย ไ ป ถ่ า ย ที่ อั ง ก ฤ ษ ด้ ว ย ส มั ย ก่ อ น
ค ว า ม ดั ง ข อ ง เ ร า ต . น นั้ น เ ร า สั ม ผั ส ไ ด้ ยั ง ไ ง. เ พ ร า ะ ว่ า ต อ น .นั้ น ยั ง ไ ม่ ไ ด้ มี โ ซ เ ชี ย ล

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า

วิ ก กี้ กั น ต า : ส มั ย ก่ อ น คื อ เ ร า ขึ้ น ร ถ เ .ม ล์ แ ล้ ว เ ร า รู้ สึ ก เ ห มื อ น สั ต ว์ ป ร ะ ห ล .า ด เ พ ร า ะ ว่ า ทุ ก ค น จ. ะ หั น ม า ม อ ง เ ร า เ ร า คิ ด ว่ า เ ร า ขึ้ .น ร ถ เ ม ล์ ไ ม่ ไ ด้ แ ล้ ว เ ร า ไ ม่ ไ ด้ จ ะ ถื อ จ ะ ยิ่ ง น ะ ค ะ แ ต่ เ พ ร า ะ ว่ า เ ว ล า ที่ เ ร า ไ. ป ไ ห น เ ร า ไ ป ค น เ ดี ย ว ไ ม่ ไ ด้ มี ผู้ .ติ ด ต า ม พ อ. เ ร า เ ดิ น เ ข้ า. ห้ า ง ก็ จ ะ มี ค น ม อ ง เ .ร า นั่ น คื อ สิ่ ง ที่ ทำ ใ ห้ รู้ ว่ า มี ค น รู้ จั ก เ ร า แ ล้ ว น ะ แ ล้ ว ช่ ว ง นั้ น คื อ เ ร า ทำ ง า น 7 วั น เ ล ย ค่ ะ แ ล้. ว คื อ ไ ม่ ไ ด้ ก ลั บ บ้ า น เ ล ย เ ร .า น อ น ที่ ก อ ง ถ่ า. ย ที่ ส ตู .ดิ โ อ เ ล ย คื อ 7 วั. น ไ ม่ ใ ช่ ค รั้ ง ล ะ เ รื่ อ ง ที่ ถ่ า ย ล ะ ค ะ อ า จ ะ จ ะ มี 3 – 4 เ รื่ อ ง แ ล้ ว

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า  แ ละ  ลู ก ๆ

ต อ น นั้ น ชื่ อ เ สี ย ง คื อ ไ ม่ มี ใ ค ร ไ ม่ รู้ จั ก วิ ก กี้ กั น ต า ด า น า ว แ ต่ อ ยู่ ๆ เ ธ อ ก็ ห า ย ห น้ า ไ ป จ า ก ว ง ก า ร ถึ ง 3 0 ปี เ ต็ ม
วิ ก กี้ กั น ต า : เ พ ร า ะ ต อ น นั้ น เ ร า มี ค ร อ บ ค รั ว แ ล้ ว เ ร า มี ลู ก ช า ย ต อ น ที่ มี ลู ก ก็ ยั ง ถ่ า ย ล ะ ค ร อ ยู่ แ ต่. ต อ น ที่ ลู ก โ ต พ ร้ ..อ ม เ ข้ า โ ร ง เ รี ย น เ ร า ก็ เ ริ่ ม มี อ า ก า ร วิ ต ก จ ริ ต คื อ ไ ม่ ก ล้ า ฝ า ก ค น อื่ .น เ ลี้ ย ง ห รื อ รั บ ส่. ง ไ ป โ ร .ง เ รี ย น เ ล ย มี .ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า เ ร า ส บ า ย ใ จ ก ว่ า ที่ เ ร า จ .ะ ดู แ ล ลู ก เ อ ง แ ล ะ อี ก ห นึ่ ง ส่ ว น สำ คั ญ เ ล ย คื อ ก า ร ที่ เ ร า ไ ด้ เ ห็ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร ข อ ง ลู .ก ถ้ า เ ร า เ ป็ น ค น แ ร ก ที่ ไ ด้ เ ห็. น แ จ ะ เ ป็ .น อ ะ ไ ร ที่ เ ร า จ ะ เ รี ย ก คื อ ห รื อ เ ร า ซื้ อ ไ .ม่ ไ ด้ ก็ เ ล ย มี ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า เ ร า ย อ ม ที่ จ ะ ห ยุ ด ต ร ง นี้ ไ ว้ ก่ อ น แ ล้ ว ก็ ใ ห้ ค ว า ม สำ คั ญ กั บ ค .ร อ บ ค รั ว ดี ก. ว่ า เ ร า ก็ เ ล ย อ อ ก ไ ป เ ลี้ ย ง ลู ก 1 0 0 เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ เ ต็ ม เ ล ย แ ล้ ว คื อ ก ล า ย เ ป็ น ว่ า .พ อ เ ร า เ ลี้ ย ง เ อ ง ก ล า ย เ ป็ น ว่ า เ ร า ติ ด ลู ก ห่ ว ง เ ข า ห่ ว ง ลู ก ม า ก เ กิ น ไ ป ก็ เ ล ย ไ ม่ ก ล้ า. ป ล่ อ ย เ ข า

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า

วิ้ ก กี้ กั น ต า : แ ต่ ต อ น นี้ ก็ เ ริ่ ม ๆ ก ลั บ ม า แ ล้ ว. น ะ ค ะ คื อ วิ ก กี้ ก็ ทำ ง า น บ ริ ษั ท ด้ ว ย คื อ แ น่. น อ น ผู้ จั ด นั ก แ ส ด ง ก็ ม า ถ่ .า ย ง า น ที่ คิ ง พ า ว เ ว อ ร์ ก็ ม า เ จ อ เ ร า เ ข า ก็ ม า ทั ก ท า ย เ ร า ซึ่ ง เ พ ร า ะ เ ข า เ ห็ น เ ร า ทำ ง า น. ป ร ะ จำ เ ล ย คิ ด ว่ า เ ร า ค ง ไ ม่ รั บ ง า น ล ะ. ค ร เ ร า ก็ เ ล ย บ อ ก .ว่ า ไ ม่ น ะ เ ร า คิ .ด ถึ ง อ. ยู่ ก็ เ ล ย เ ป็ น ก า ร เ ริ่ ม ต้ น ข อ ง ก า ร ก ลั บ ม า เ ล่ น ล ะ ค ร ซึ่ ง ใ น ร ะ ห ว่ า ง ที่ เ ร า ห า ย ไ ป เ ร า .ก็ แ .อ บ มี คิ ด บ้ า ง น ะ ค ะ ว่ .า เ ร า อ ย า ก ก ลั บ. ม า ทำ ง า น แ ต่ ด้ ว ย. ค ว า ม ที่ เ ร า เ ป็ น แ. ม่ บ้ า น อ ยู่ บ้ า น กั บ ลู ก จ ริ ง ๆ แ ล้ ว เ ร า ไ ม่ ไ ด้ ก ลั บ ม า พ บ กั บ ทุ ก ค น ใ น ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง เ ล .ย เ ร า เ ล ย ไ ม่ มี ค ว า ม. มั่ น ใ จ

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า

ใ น ช่ ว ง นั้ น มี ค น ติ ด ต่ อ ม า ไ ห ม ห รื อ ติ ด ต่ อ ม า แ ล้ ว เ ร า ป ฏิ เ ส ธ
วิ ก กี้ กั น ต า : ก็ มี ติ ด ต่ อ ม า ช่ ว ง แ ร ก แ ต่ เ ร า ก็ ป ฏิ เ ส ธ เ ข า ต ล อ ด จ น เ ข า มั่ .น ใ จ ว่ า เ ร า ค ง ไ ม่ รั บ ง า น. แ น่ ๆ เ ล ย ห า ย ไ ป แ ต่ พ อ .เ ร า ไ ด้ ก ลั บ. ม า เ ล่ น ล ะ ค ร แ ล้ ว ก็ มี ค น ที่ เ ค ย ต า ม เ ร า อ ยู่ ก็ ต ก ใ จ. ก็ มี ผู้ จั ด ติ ด ต่ อ ม า .เ รื่ อ ย ๆ เ พ ร า ะ ก่ อ น ห น้ า นี่ เ ข า ก็ พ ย า ย า ม ที่ จ ะ ห า ( ด้ ว ย วั ย ข อ ง เ ร า ก็ ตั ว แ ม่ แ ล้ ว แ ห. ล ะ ) ซึ่ ง .เ ร า รู้ สึ ก ว่ า มั น เ ป็ น ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ดี แ ต่ พ อ เ ร า ก ลั บ เ ข้ า ม า ใ น .ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย่ า ง คื อ เ ป ลี่ ย น ไ ป ห .ม ด เ ล ย เ ร า ก็ ตื่. น เ ต้ น ม า ก .จ น เ ร า ก็ ไ ด้ บ อ ก กั บ .ท ร ม ไ. ป ว่ า ถ้ า มี อ ะ ไ ร ไ ม่ ถู ก ใ จ บ อ ก ไ ด้ เ ล ย ไ ม่ ต้ อ ง เ ก ร ง ใ จ จ ะ กี่ เ ท ค ก็ ไ ด้ อ ย า ก ใ ห้ ถู ก ใ จ ค น อื่ น เ พ ร า ะ ว่ า เ ร า ก็ กั ง ว ล ว่ า จ .ะ ใ ช่ ไ ห ม จ ะ ถู ก ใ จ ไ ห ม

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า

ซึ่ ง ต อ น นี้ ลู ก ที่ แ ม่ ติ ด นั้ น ทั้ ง ส อ ง ค น คื อ โ ต ม า ก แ ล้ ว
วิ้ ก กี้ กั น ต า : ค น โ ต อ า ยุ จ ะ 2 7 ย่ า ง 2 8 เ ป็ น ตำ ..ร ว จ ทั้ ง คู่ เ ล ..ย ค่ ะ ต อ น นี้ ป ร ะ.. จำ ก า ร อ ยู่ ที่ น ค ร ร า ช สี ม า

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า  แ ล ะ ลู ก ช า ย

น อ ก จ า ก จ ะ มี ลู ก ช า ย สุ ด ห ล่ อ แ ส น ดี แ ล้ ว ยั ง มี ลู ก ๆ อี ก 1 1 ตั ว
วิ้ ก กี้ กั น ต า : คื อ จ ริ ง ๆ แ ล้ ว ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใ จ ที่ จ ะ เ ลี้ ย ง น ะ ค ะ แ ต่ เ ร า เ ป็ น ค น.. รั ก ช อ บ น้ อ ง ห ม า อ ยู่ แ ล้ ว แ ต่ เ ร า ไ ม่ ไ ด้ รั ก ผู ก พั น เ ย อ ะ ข น า ด นี้ แ ต่ มั น มี เ ห ตุ ที่ เ ร า จ ะ ต้ อ ง ไ ป ดู เ ข า เ พ ร า ะ บ า ง ตั .ว เ ข า ถู ก ท อ ด ทิ้ ง เ ร า คิ ด ว่ า ถ้ า ทิ้ ง ไ ว้ ต ร ง นั้ น เ ข า ต า ย แ น่ น อ ..น เ ร า ก็ มี ทั้ ง ที่ เ ร า เ จ อ เ ข า ข อ ใ ห้ ช่ ว ย เ ลี้ ย ง ซึ่ ง น้ อ ง ห ม า เ ข า มี ร ะ บ บ เ ห มื อ น เ ร า เ ข า มี อ วั ย ว ะ เ. ข า มี ส ม อ ง มี หั ว ใ จ เ . า มี ค ว า ม รู้ สึ ก ห า ย ใ จ เ ห มื อ น เ ร า ก็ เ ล ย มี ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า ห ..นึ่ ง ล ม ห า ย ใ จ ข อ ง เ ข า ก็ เ ห มื อ น ข อ ง เ ร า เ ห มื อ น กั น ตั ว ที่ อ า ยุ ที่ ม า ก ที่ สุ ด ก็ ป ร ะ ม า ณ 1 0 ปี ที่ เ ข า ถู ก ทิ้ ง ม า ซึ่ ง เ ร ..า ก็ มี ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า ก า ร ที่ เ ร า เ ลี้ ย ง เ ข า.. มั น มี เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ ชั ด เ จ น แ บ บ นี้ ค่ ะ…………….

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า  แ ล ะ ลู ก ช า ย

อ ย่ า ง มี อ ยู่ ค รั้ ง ห นึ่ ง ที่ ส า มี ไ ป เ ดิ น อ ยู่ ก น้ า บ้ า น แ ล้ ว ส า มี จ ะ เ ดิ น ข้ า ม ถ น น อ อ ก ไ ป ข้ า ง แ ล้ ว. มั น มี ห ม า จ ร อ ยู่ แ ถ ว นั้ น แ ล้ ว ช อ บ .ถ า ม เ ข า แ ล้ ว มี ค รั้ ง ห นึ่ ง มี่ ส า มี เ ดิ น ข้ า ม ถ น น แ ล้ ว ห ม .า เ ดิ น ต า ม ไ ป ด้ ว ย .แ ล้ ว คื อ ส า มี ไ ม่ ท ร า บ ว่ า เ ข า เ ดิ น ต า ม ไ ป ด้ ว ย แ ล้ ว ป. ร า ก ฏ ว่ า ร ถ ม า ช น ส า มี พ อ เ. ห็ น ก็ เ ข้ า ไ ป ช่ ว ย ข า เ ข า หั ก ห ล า ย ท่ อ น เ ล ย เ ร า ก็ พ า ไ ป โ ร ง พ ย. า บ า ล แ ล้ ว ก็ รั .ก ษ า จ น ห .า ย แ ล้ ว เ ร า ก็ คิ. ด ว่ า เ ร า จ ะ พ า ก ลั บ บ้ า น ม า แ ล้ ว เ. อ า ม า เ ลี้ ย ง แ ต่ ป ร า. ก ฏ ว่ า เ ข า ไ ม่ ย อ ม เ ข้ า บ้ า น เ ข า จ ะ อ ยู่ แ ต่ ห น้ า บ้ า น แ ต่ ม า อี ก วั น คื อ น้ อ .ง ห ม า เ ข า ห า ย ไ ป แ ล้ ว………..

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า

 

แ ล ะ ซึ่ ง ก็ แ ป ล ก ม า ก เ พ ร า. ะ ว่ า ส า มี เ ป็ น ค น ที่ ป ว ด ข า ม า ก แ ล้ ว พ อ เ ร า พ า น้ อ ง ห ม า ไ ป รั ก ษ า แ ล้ ว ส า มี .ห า ย ป ว ด ข า เ ร า ก็ คิ ด ว่ า มั น บั ง เ อิ ญ ไ ห ม ที่ เ ร า ไ ป ช่ ว ย รั ก ษ า ข า เ ข า เ ล ย ทำ ใ ห้. ข า ข อ ง ส า มี ดี ขึ้ น ก็ เ ล ย เ ชื่ อ ตั้ ง แ ต่ นั้ น ม า แ. ล้ ว ก็ มี อี ก ค รั้ ง ที่ เ ร า ก็ เ ลี้ ย ง ห ม า จ ร ที่ ห น้. า บ้ .า น ทุ ก วั น แ ล้ ว ก็ ข่ ว ง นั้ น เ ร า ก็ ฝั น ร้ า ย ทุ ก วั น แ ล้ ว ฝั น ว่ า ตั ว เ อ ง ร ถ ค .ว่ำ ต า ย แ ล้ ว. เ ร า ก็ ไ ป ส่ ง ลู ก ที่ โ ร ง เ รี ย น แ ล้ ว ก็ ไ ป ร ถ ช. น ต อ น ไ ป ส่ ง ลู ก ซึ่ ง เ ป็ น .ร ถ ช น. ร ร ม ด า ม า ก แ .ล้ ว ก็ ไ ป โ ร ง พั ก จั ด ก า ร เ รื่ อ ง ที่ ช น แ ล้ ว พ อ เ ร า ก ลั บ ม า บ้ า น เ ร า ไ ด้ เ .จ อ น้ อ ง ห ม า ที่ เ ร า เ ลี้ ย ง เ ข า น อ น ห า ย ใ จ เ ฮื อ ก ม .า ก ! ! จ ะ ไ ม่ ไ ห ว แ .ล้ ว ส รุ ป แ ล้ .ว เ ข า โ ด ย ร ถ ช. น แ ล้ ว เ ข า ก็ พ ย า ย า ม พ า ตั ว เ อ ง ม า ที่ ห น้ า บ้ า น เ พื่ อ ร อ เ ร า พ อ เ จ อ เ ร า แ ล้ ว เ ข า ก็ เ สี ย เ ร า เ ล ย มี ค ว า ม รู้ สึ ก ว่ า เ ข า ม า รั บ เ ค ร า ะ ห์ แ ท น เ ร า. ห รื อ เ ป ล่ า คื อ เ ร า ไ ม่ รู้ ว่ .า จ ริ ง ไ ม่ จ ริ ง แ ต่ เ ร า เ ชื่ อ ว่ า ใ ช่ ! !

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า  แ ล ะ ลู ก ช า ย

จ ริ ง ไ ห ม ที่ พี่ วิ ก กี้ ห ว ง ลู ก ช า ย ม า ก จ น ไ ม่ ย อ ม ใ ห้ ลู ก มี แ ฟ น
วิ ก กี้ : ก็ ห ว ง บ้ า ง ! ! ที่ ยั ง ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ เ .ข า มี แ ฟ น เ พ ร า ะ ว่ า เ ห็ น ว่ า เ ข า ยั ง เ ด็ ก อ ยู่ เ ล ย รู้ สึ ก ว่ า ยั ง ไ. ม่ ต้ อ ง รี บ ( หั ว เ ร า ะ ) แ ต่ ถ า ม .ว่ า ณ วั น นี้ เ ข า ม .า ป รึ ก ษ า ไ ห ม เ ข า ก็ มี น ะ ค ะ เ ร า ก็ ดู ว่ า ก็ ผ่ า น น .ะ ค ะ ก็ โ อ เ ค เ. พ ร า ะ ว่ า เ ข า โ ต แ ล้ ว ใ ช่ .ไ ห ม แ ต่ ต อ น นี้ เ ร า ก็ รู้ สึ ก ว่ า ยั ง. ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้ เ ข า แ ต่ ง ถึ ง เ ข. า จ ะ อ า ยุ 2 7 แ ล้ ว .ก็ เ .ถ อ ะ เ พ ร า ะ ว่ า เ ร า รู้ สึ ก ว่ า เ ข า ยั ง ไ ม่ พ ร้ อ ม .แ ต่ ถ้ า ถ า ม ว่ า จ ะ ใ .ห้ เ ข า แ ต่ ง เ มื่ อ ไ ห ร่ .เ ป็ น คำ ถ า. ม ที่ ย า ก. ม า ก จ ริ ง ๆ คิ ด. ว่ า 3 0 ขึ้ น. ไ ป กำ ลั ง ดี ค่ ะ

ภ า พ ข อ ง อ ดี ต น า ง เ อ ก ดั ง วิ ก กี้- กั น ต า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *