เชคด่วน!!รพ.หลายแห่งงดตรวจโควิดเหตุน้ำยาหมด-เตียงเต็ม

เช ค ด่ ว น ! ! ร พ. ห ล า ย แ ห่ ง ง ดต ร ว จ โ ค วิ ด เห ตุ น้ำ ย า ห ม ด -เ ตี ย ง เ ต็ ม

จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ โ ค วิ ด – 1 9 ใ น ปั .จ จุ บั น ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี .ผู้ เ ข้ า ต ร ว จ ห า เ ชื้ อ ต า ม โ ร ง พ ย . า ล ต่ า ง ๆ เ ป็ น จำ น ว น ม า. ก ซึ่ ง ล่ า สุ ด โ ร ง พ ย า บ. า ล เ อ ก ช น ห ล า ย แ ห่ ง ป ร ะ ก า ศ ง ด ใ ห้ บ ริ ก า ร ต ร ว จ โ ค วิ ด – 1 9 ชั่ ว ค ร า ว

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

โ ด ย ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ว่ า ปั จ จุ บั .น มี ผู้ ต ร ว จ พ บ เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 เ ป็ น จำ น ว น ม า ก จึ ง ส่ ง.. ผ ล ใ ห้ โ ร ง พ ย า บ า ล ห. แ ห่ ง ใ น ก รุ ง เ ท พ ฯ .ป ร ะ ส บ .ปั ญ ห า ข า ด แ ค ล น จำ น ว น เ ตี ย ง เ พื่ อ ร อ ง รั บ ผู้ ป่ ว ย จึ ง มี ค .ว า ม จำ เ ป็ น ต้ อ ง ..ข อ ห ยุ ด ใ ห้ บ ริ ก า ร .ต ร ว จ ห า เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 ชั่ ว ค ร า ว

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

โ ด ย ข ณ ะ ที่ บ า ง โ ร ง พ ย า บ า ล ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ว่ า น้ำ ย า ที่ ใ ช้ ใ ..น ก า ร ต ร ว จ ข า …ด ชั่ ว ค ร า ว เ นื่ อ ง จ า ก .มี ผู้ เ ข้ า ม ..า ใ ช้ บ ริ .ก า ร เ ป็ น จำ น ว น ม า ก

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

ทั้ ง นี้ ใ น เ พ จ เ ฟ. ซ บุ๊ ก ห ม อ แ ล็ บ แ .พ น ด้ า ข อ ง ท น พ . ภ า ค ภู มิ.เ ด ช หั ส ดิ น .ไ ด้ โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ร .ะ บุ ว่ า ” ต อ น นี้ ห ล า ย ๆ โ ร ง. ย า บ า ล ไ ม่ อ ย า… ก ต ร ว จ โ ค วิ ด. แ ล้ ว ค รั บ เ พ ร า ะ ถ้ า ต ร ว จ เ จ อ ผ.ล บ ว ก ร พ . นั้ น ๆ ต้ อ ง รั บ รั. ก ษ า ผู้ ป่ ว ย ห้ า ม ป ฏิ เ ส ธ. แ ต่ ต อ น นี้ ห. ล า ย ๆ ร พ . เ ตี ย ง เ ต็ ม ห ม ด แ ล้ ว ค้ า .บ ก็ เ ล ย ต้ อ ง ง ด ต ร ว จ แ ล็ บ โ ด ย ป ริ. ย า ย ”

โ พส ต์ จ า ก ห ม อ เ เ ล็ บแ พ น ด้ า

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

หนึ่ ง ใ น   ร พ . ป ร ะก า ศ ง ด ต ร ว จ โ ควิ ด – 1 9

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *