“แต้ว ณฐพร” แซะตัวเอง ถ้ารอบนี้รอดโควิด จะเปิดรับจอง เหรียญรุ่น”วีรสตรีต้านโควิด”

“แต้ว ณฐพร” แซะตัวเอง ถ้ารอบนี้รอดโควิด จะเปิดรับจอง เหรียญรุ่น”วีรสตรีต้านโควิด”

หลั.งจาก มีข่.าวข องกา รกัก ตัวรอ บที่4ขอ งนา งเอกซุปต.าร์อย่า ง”แ ต้ว-ณ ฐพ ร เตมีรั ก ษ์ “ที่ บั งเอิ.ญ ได้ไ ปใกล้ ชิดกั บผู้.ติดเ ชื้.อ..โ..ค ..วิ..ด เมื่อวัน ที่5 เ มษายน ที่ผ่า นม.า

รูป ของ “แต้ว ณฐพร”

พอท รา บข่าวดั งนั้นเจ้.าตัวก็ รีบเดิน ทาง.เข้ ารับการ ตรวจแ ละ ผล.ออ กมาว่า “ไ ม่พบเชื้.อ”โ ค.. วิ..ด 19 ห.รือเชื้.ออื่นใ ดที่ จะส่ งผลต่.อระ บบทา งเดิ นหายใ จ

รูป ของ “แต้ว ณฐพร”

จน ล่ าสุ ดท.างโ ลกโซ เชีย.ลเริ่มมีกา รนำเอารูป.ภาพที่เป็น”เ ห รียญ เ จ้าแ.ม่นาคี รุ่.นวีรสตรีต้าน โ.ค วิ.ด “นำ กลับมา แ ชร์รอ บใ.หม่ท างด้ าน ขอ ง”แต้ว ณฐพร “ก็รีบเข้ าร่วมแ.จ มกับควา ม ฮา เพื่ อเป็ นกา ร คลาย เครีย.ด ด้ว ย

รูป สตอรี่ ไอจี ของ “แต้ว ณฐพร”

โดยท าง ด้ าน “แ ต้ว ณฐพ ร” ได้รี.โพสต์ รู ปดัง.กล่ าวผ่านส ตอ รี่ไอจีส่ว.นตัว”@ta e w aew_ nata pohn “พร้ อมทั้.งเขียน แคปชั่.น ว่า” ถ้ารอดค รา.วนี้จะเ ปิดPr e or derล ะนะ”

รูป สตอรี่ ไอจี ของ “แต้ว ณฐพร”

เล่ นเอ.าทั้ งชาว เน็ตแล ะแฟนคลับ พอที่ได้เ.ห็นข้อค ว ามถึง กับแสด งคว า มคิดเ.ห็นแบบทั้ง.ขำทั้ งฮา ที่นาง เอก ซุ ปตาร์ แซะ ตัวเ องก็ ได้ ที่เข้ าโหม ดเสี่ย.งทุกรอ บ

รูปของ “แต้ว ณฐพร”

รูป “แต้ว ณฐพร”

รูปข อง “แต้ว ณฐพร”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *