หนี้ท่วมหัว!!! บีทีเอส อัดคลิปทวงหนี้รัฐบาล กว่าแสนล้านบาท แฉมีปัญหาซ้อนปัญหาภายใน

หนี้ท่วมหัว!!! บีทีเอส อัดคลิปทวงหนี้รัฐบาล กว่าแสนล้านบาท แฉมีปัญหาซ้อนปัญหาภายใน

วันที่ 9 เม.ย. 2564 นายสุ.รพงษ์ เลาห.ะอัญญา กรรม.การผู้.อำนว.ยการ.หญ่บริ.ษัท ระ  บบขน.ส่งมว.ลชน.กรุง.เทพ จำกัด (มหาชน) หรือ. บีทีเอ.ส ได้.โพส ต์คลิปวิดีโ.อ ความ.ยาว 3.00 นาที ผ่า.น ทาง.ยูทูบ โดย.มีเนื้อ.หาเกี่.ยวกับ.ปร ะเ.ด็นหนี้แ.สน ล้า.นดั.งนี้

“สวัส.ดีค รับ ท่าน.ผู้โดยส.า รรถไฟฟ้.าบีทีเอ.ส ทุกท่.านค.รับ”

ตามที่.ปราก.ฏข่ าวสา.รผ่านสื่.อม วล.ชนในช่.วง.ที่ผ่าน.มา เ.กี่ยว.กับปัญห.าภา.ระหนี้สิ นที่.รัฐบาล โด.ยกรุงเ.ทพม. หานค รแบก.รับค่าก่.อสร้าง ส่.วน.ต่อขยายรถไ.ฟฟ้า. สายสีเ.ขียว เ พื่อให้ปร.ะชาช นได้รั.บคว.ามส.ะดว ก แล.ะ ค่าโด.ยสารไม่.สูงจน .เกินไป รวมทั้งสิ้.นก ว่าแ.สนล้า.นบาท

โดยคณ.ะกร รมการที่.ได้รับการแต่. งตั้งขึ้น ได้เสนอแนว.ทางการ แ.ก้ปัญหา ด้วยกา.รขอให้.เอกชน รับ.ภาระห.นี้สินทั้.งหมดกว่ าแส.นล้านจาก.รัฐบา.ล และ กรุ.งเทพฯไป เพื่อไ.ม่ ให้เป็นภา.ระต่องบ.ประ มาณ.แผ่น.ดิน โดยรั.ฐจะอนุ.ญ าตให้.สัมปทาน.เอกชน.ในการเดิ.นรถ 30  ปี ทั้ง.นี้ต้อ.งกำห.นดค่า.ถไฟฟ้าสายสีเขียวต.ลอ ดสา.ยทุกเส้.นทาง  สูงสุดไ.ม่เกิน 65 บาท.เท่า.นั้ น

ข้อเสนอดั.งก ล่าวได้นำ.เสนอ ต่อคณะ.รัฐมนตรี.มาเป็น.ระยะเ.ว ลานา.นแล้ว แต่.ยังไม่.ได้รับ.ความเห็น.ชอบ บีทีเ.อส ได้ให้ควา.มร่วม.มือกั บภา ครั.ฐใน.การส นับ.สนุน และร่ว.มแก้ไข.ปัญหา.ดังกล่.าว มานา.นพอ.ส มควร. กรุงเท.พมหา.นคร โดย บริษัท ก.รุงเทพ.ธ นาคม จำกั ด ไม่.ได้ชำ.ระค่า.จ้างเดินรถ จน.เป็ นเหตุใ ห้มี ภาร.ะหนี้ติดค้.าง นับตั้ งแ ต่.เดือน เม.ย. 60 เป็นจำ.นวนเงิน 9,602 ล้า นบาท และ.หนี้ค่า.ซื้อระบ.บการเดิ.นรถ ไฟฟ้าแ.ละเค.รื่องกล ที่ถึง.กำหนดชำร.ะจำนวน 20,768 ล้านบ.าท รว มทั้.งสิ้น.กว่า 30,000 ล้านบาท .ซึ่งเ.ป็นภ าระ.ก าร เงิน .ที่มากเกิ.นกว่า บีทีเอส จะแบก.รับต่.อไปได้

บริ.ษัท จึงมีความ.จำเป็นต้อ.งยื่ นห นัง.สือ ทวงถามก.ารชำระหนี้ ซึ่ง.จนถึงข.ณะนี้ ผู้ที่มีหน้าที่รับ.ผิด ชอบ ยังไม่ชำ.ระหนี้ให้ บริษั ท.แต่อ.ย่างใด

จากข้อเ.ท็จจริงจ.ากสภาพ ปั.ญหาดังกล่าว บริษัท ได้พ.ยายามอย่า.งที่ สุด ที่จ. ะร่ว มรับ.ผิดช อบ ที่จะร่วม.หาแน.วทาง.แ ก้ไข ข้อขั.ดข้อง แต่.ดูเหมือน.ว่าจะมีปัญห.าที่ซ้ อ นปัญห.าอยู่.ภายใน ซึ่งบริษั.ท ไม่ส มา ร.ถก้าวล่.วงได้

ประก.อบกับ มีบุค.คลบา.งกลุ่ม บาง.ฝ่า.ย อาจต้อ งการ.ที่ไม่ให้เรื่อ.งดังก.ล่าวได้รับ การ.แก้ไข และพ.ย าย าม.สร้างปร.ะเด็นต่าง ๆ ขึ้น มา.คัดค้าน ต่อต้าน โดยไม่ส.นใจว่าห.ากปัญหานี้ไ.ม่ได้รับ.การ แก้ไข จะสร้างคว.ามเดื.อดร้อนเสี.ยหา.ยขึ้นใ.นอ.นา คต โดยเ ฉพ.าะกับผู้โด.ยสารที่ใช้.บริ.การ

 

ต ลอด.ระ.ยะเ.วล.า 21 ปีที่ผ่า.นมา บริ.ษัท ขอข อบคุ.ณทุกท่.านที่ให้ก.ารสนั.บส นุน และ.ใช้บริ.กา รรถไฟ ฟ้า.บีทีเอสต.ลอ.ดมา บริ.ษัทขอ.ยืนยั.นว่าจะ.ทำหน้าที่ใ.ห้บริก.ารระบ.บขน.ส่งมว.ลชน ที่ดีที่.สุดสำ.หรับปร.ะชาชน จะพ.ยายาม.ทำทุก.วิถีท.าง ที่จ.ะดูแล.ผู้โดย.สารทุก.ท่านอย่.างดีที่สุ.ด แต่อ.ย่างไรก็ตามปั.ญหาที่เกิด.ขึ้น.ขณะนี้ เป็นปัญ.หาให.ญ่ที่ จำเป็น.ต้องไ ด้.รับความ.ร่วมมือ จากหน่วย.งานอื่นขอ.งรัฐ ซึ่งโดย.ลำพัง บ.ริษัทไม่สามา.รถแก้.ไขให้ประสบค.วามสำเร็จได้ แ.ละสุ ดท้า.ยอา.จนำไปสู่สถานก.ารณ์ที่เดือ.ดร้อ.นแก่ประ.ชาช.นได้

บริษัทจึ.งขอเ.รี ยนชี้แจ.งข้อเ ท็จจริง และ.สถานกา.รณ์ปัจ.จุบัน เ.พื่ อให้ผู้.โดยสา.รได้ท.ราบเบื้อง.ต้น

ขอบคุณครับ

ชมคลิป

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *