ตอบแบบแซ่บๆ!!! ฝน ศนันธฉัตร เผย ทำไมคบแต่ไฮโซ ยันให้แต่งงานเปย์เดือนละ10ล้านก็ไม่เอา 

ตอบแบบแซ่บๆ!!! ฝน ศนันธฉัตร เผย ทำไมคบแต่ไฮโซ ยันให้แต่งงานเปย์เดือนละ10ล้านก็ไม่เอา

มารีฝา.กไว้ใ ห้.คิด “ใครๆ .ก็บอกว่า ดารา ต้.องคู่กับไฮ.โซ ดา.ราต้องคบกั.บคนรว.ย ประเ.ด็นนี้ ปล่.อยผ่า.นไป.ง่ายๆ ไม่ไ.ด้ มา.รี เบรินเน.อ.ร์ เล.ยชวน ฝน ศนันธฉัตร มาเปิดใจคุ.ยกันแบ.บตรงๆ ตอบแบบ.เน้นๆ” หลังเลิ.กราไฮโ. ซดังแ.บบฟ้าผ่า.จนช็อ. กแฟนๆ ล่า.สุด ฝน ศนัน.ธฉัตร ตอน.นี้หัวใจสี.ชมพู.กำลังอินเลิ.ฟอยู่ มารี ถามว่าในค.วามรู้สึกฝ.นความรั .กจะดี ต้องใช้.เงิน ไหม สาว.ฝน ตอ.บว่า มีเงิน.อย่างเดี.ยวก็ไม่.ดี เป็นอง.ค์ประกอบที่.ทุกอย่าง.ต้องบาล.าน.ซ์กัน เวลาเร.ารักใคร เรารั.กคร.อ บค.รัวเขา เรารักชี.วิต.เขา เรา รัก.ความเ.ป็นเราเว.ลาเราอ.ยู่กับ.เขา

ภาพของฝน ศนันธฉัตร กับ มารี เบิร์นเนอร์

มีเงิ.นอย่างเดี.ยวก็ไ ม่ดี เพราะเข.าไม่ได้บ.อกว่าเงินจ.ะเป็นค.นดี คู่.รักเวลา.เลิกกัน ไม่ได้ มีแค่เ.รื่องเ งิน.อย่า.งเดียว เชื่อว่า.เงินเป็นปั.ญหายั.งไม่หนั.กใจเท่าปัญ.หาใจ แฟน.ยูนอ.กใจ แฟนยูเ.จ้าชู้ อันนั้.นแก้ ยาก ปัญ.หาการเงิ.น เราสามารถ..ทำงานเ ก็บ.เงิน สร้างชี.วิตไปด้วย.กันได้ ถ้ามีแ.ฟนเจ้าชู้เชื่.อใจไม่ได้ ต่อใ.ห้รว ยข.น าดไ.หน ชีวิตยูไม่.มีคว.ามสุข

ทำไมค น.ชอบติดภาพดาร.ายั.ง ไงก็ต้องเ.ป็นแฟนไฮ.โซ ฝน กล่าวว่า เราว่ามั.นเป็นเรื่อง.ตลก ต่อให้เข.าไม่ไฮโซเขา.ก็โดนเ.รียกว่า.ไฮโซ เรา.เค.ยมีแฟนมาแล้. ว พอมีข่าว. ก็บอกไฮโซ เขาก็ถาม.ว่า เราเป็น.ไฮโซตอนไ.หนเราไ.ม่เห็น.รู้ตัวเลย เมือง.ทิพย์มากเ.ดตกับดาร.าได้อวย.ยศเป็.นไฮโซ

ภาพของฝน ศนันธฉัตร กับ มารี เบิร์นเนอร์

คนติดภาพว่าฝ.นทำไ มค บแต่ไฮโ.ซคนรวย ฝน กล่.าวว่า เราไม่เคย.คิดว่าใครเป็นไ.ฮโซหรือไม่ไ .ฮโซ เราไม่.ได้เช็คเส้.นทางการเงิ.นเขา เรา.ไม่ใช่.สร.รพากร รู้สึก ว่าคบใค รคนนั้นก็โ.ดนเรีย.กว่าไฮโ.ซแค่ นั้นเอง เราไม่ได้รู้.สึกว่าเข.า เป็นไฮโซ

ภาพของฝนกับไฮโซกี้

แล้วคนที่.เคลมว่ าตัว.เองเป็นไ.ฮโซมาจี.บเยอะไห.ม ฝน ยอมรับ.มีเข้าม..าทางเพื่อน แต่ห นูไม่ อยา.กรู้จักพี่ เราไม่ชอบ.คนแปลก.หน้า มีคนมา.จีบไอจีย.อดฟอล 3 ล้าน เรา.ก็ไม่เอา เราจะคุยกั.บแค่เพื่อนข.องเ พื่อน รู้จักกันมา.ก่ อน ต้องมั่นใ จ.ว่ามีชีวิ.ตอยู่จริง เข้า.มารู้จัก มาเ.รียนรู้กัน ไม่ชอ.บคนเข้.ามาจีบ แต่เข้ามา เห.มือนเป็นเพื่. อนเป็. นพี่น้อง เพราะ .คนแป.ล.กหน้า เราไม่.รู้จัก ต่อให้.เนื้อแ.ท้เขาเป็น.คนดีน่ารัก เราก็ไม่.เอาเ.ลย

ภาพของฝนกับไฮโซกี้

มารี เผยเ รื่.องตลกของตั.วเอง มีคนที่ไ.ม่รู้จัก อาจจ ะเค.ยเจอบ้า.ง มาบอกว่าเร.ามีเ พื่อนเป็นไ.ฮโซอยากแ.นะนำเขาอย.ากจีบแ.กหว่ะ เขารวย.มากเ.ลยนะ เขาเลี้ยงทุก.คนเลยนะที่.เห็ นในส.ตอรี่กู อะ ไรว่ะ มองเราเ.ป็นค.นยัง ไง กา.รทำแบบนี้.คือการดูถูก.ดาราเหมือ.นกันนะ ตัด.สินแล้วว่าคนนี้จ.ะต้องชอ.บเงิน จ  ริงๆทุก วั.นนี้ผู้หญิงทุก.คนไม่ว่าด. าราหรือไม่.เป็นดารา ก็มีความอ.ยากดูแลตั.วเอง

ภาพของฝน ศนันธฉัตร กับ มารี เบิร์นเนอร์

ด้าน ฝน กล่า.วว่า เราก็มีควา.มสามารถข .องเรา การที่เขาเลี้.ยงดูเราด้วย.แค่เงิ น เขาเห็.นว่าเรามีค่าแ.ค่นี้ ยูก็จะไม่ไ.ด้เป็นได้ม.ากกว่าแม่บ้า.น เราไม่.ได้รู้จัก.กัน แล้วเราก็ไ.ม่อยากรู้จั.กดัวย มารี ฝาก.ให้ด้ว ยกั.นผู้ชายที่ มั่.นหน้.า

ภาพของฝน ศนันธฉัตร

เมื่อถ.ามว่าเคยโ.ดนเปย์ไหม ฝน กล่าวว่า  ไม่เคย ขอ.งส่ วนที่จะซื้อ.ของขวัญ.ให้เราต้อง.ร้องเฮ้ยอย่า.งนี้เล ยเหรอ.ว่ะก็ไม่มี ฝน บอก.ว่า ของ.ที่ได้มา.เราซื้อเอง.ได้ เราไม่.ตื่นเต้น ขอบ.คุณที่เ ห็นคุ.ณค่าใ.นวันสำคัญ ข.องเรา แต่เ ราไม่.ตื่ นเต้น แต่กา. รที่เขารู้ใจแล.ะใส่ใจคือ.คุณค่า

ภาพของฝน ศนันธฉัตร

ถ้าผู้ชายซื้อก.ระเป๋าม.าง้อ ฝน กล่า วว่า กระเป๋าไม่เปลี่ ย.นนิสัยคน.ให้ สม.มติยูบอ.กขอโทษ จะป รับป.รุงตั วไม่.ทำอีกแล้ว อันนี้ประเ.มินค่าไม่ได้.มากกว่ามากๆ ไม่งั้นก็ทะ.เลาะกั.นได้กระเ.ป๋าอีก เข าก็ทำเห.มือนเดิม เสียใจกว่า.เดิม อีก 10-20 เท่า

ภาพของฝน ศนันธฉัตร ภาพของฝน ศนันธฉัตร กับ มารี เบิร์นเนอร์

เมื่อถามว่าผู้ชา.ยมาเสนอแ.ต่งง านกัน.อยู่บ้า นเฉยๆ.ให้เดือนละ10ล้าน ฝน ปฏิเ.สธว่าไม่เอา ในบัญ.ชีหนูอาจจะมี .มา กกว่า 10 ล้านอ.ยู่แล้วก็ได้ ทำ.ไมต้อ งอยากได้ เ.งินคุ ณด้วย วันหนึ่งที่เร.าจะแต่ .งงาน ดูแลลูก.อยู่ที่บ้.าน ก็เป็นสิ่ง.ที่เราเต็มใจที่จ.ะเปลี่ย นไลฟ์ส.ไตล์เ ราเพื่อไ.ปดูแลคนในคร.อบครัวเรา มันค.นละเฟด.กัน

ภาพของมารี เบิร์นเนอร์

ภาพของฝน ศนันธฉัตร กับ มารี เบิร์นเนอร์

ถ้าทุ กวันนี้.มีแฟนแล้.วบอกให้ อยู่บ้านเ ฉยๆก็คงไ.ม่เอ ามาเป็นแฟน. ตั้งแต่แรก เพราะไม่ใช่คุ.ณค่าของผู้.หญิง เดี๋ยวนี้ผู้. หญิงทุ กคนมี.คุณค่าใน.ตตัวเอง.ในฐานะมนุ.ษย์หนึ่งคน ผู้ชายผู้ห.ญิงไม่มี.ใครเหนื อกว่ากัน ถ้าม.องว่าผู้หญิงต่ำ กว่าก็.ไม่ใช่คนแบ.บที่เ ราชอบ ผู้ชาย.เลี้ยงข้าวเรายัง.ไม่ชอบเลย เราก็มี.พาวเวอร์ เราก็ มีเ.งิน เราเลี้ย ง.ข้าวยูได้

ภาพของฝน ศนันธฉัตร กับ มารี เบิร์นเนอร์

“เรา.เป็นหัว หน้าค รอบค.รัว เรารู้ว่าคว.ามเห นื่อยยากใน.การดูแ ลตัวเอง ดูแลครอบครัวเป็น.ยัง ไง ไม่ไ ด้ให้คุ ณแม่ทำง.านตั้งแต่เราทำงาน.ครั้งแรกในชีวิต ตอนม.6 เพื่อส่งตั วเองเ.รียน มาตลอด ดูแ.ลครอบค รัว เวลา.มีแฟน ข้อเสี ยเราคื.อจะเป็น ผู้.นำมากๆ”

ภาพของฝน ศนันธฉัตร

ถ้าเขาเป็. นส่วน หนึ่.งในชีวิตเรา ไม่อยากให้ เขา.ทำงานเห นื่อย เอาเงิ.นมาให้เรา ดูแลตัวเอ. งเถอะ ทุกค นดูแล.ชีวิตของตัวเองให้.ดี มาเจอกั.น มาเอนจอย.มีคว.ามสุขก็.พอ ต้องให้คุณ.ค่าเรา เราดูแลตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจก็อยู่กับเราไม่ได้ เลยหาแ.ฟนย.าก

ชมคลิป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *