ทำใจไม่ได้เที่ยว!! “ลิเดีย-แมทธิว” ได้รับผลกระทบ เผยทำใจทิ้งตั๋วเครื่องบิน 30 ใบ

ทำใจ ไม่ไ. ด้เที่ยว!! “ลิ เ ดีย -แมทธิว “ได้รับผ ลกระท บเ.ผ ยทำใจทิ้งตั๋ วเครื่องบิ น30ใบ

ลิเ ดี ยทำใจเนื่องจา.กไม่ ไ ด้ เที่ยวแถมต้องทิ้ง ตั๋วเ ครื่ อง บิ. น จำนวน30 ใบตั้งแต่สิ้นปีซึ่งก็เ ห็น ไ ด้ ชั ดว่าสถ านกา รณ์โ ควิดใ.นตอ นนี้ นั้น ไม่ค่อ ยดีนักเนื่องจา กมีดาราห ลาย ท่า นติดเชื้อโ ควิด กันเ ป็ น.จำนวน มากแ ละสิ่ง สำคัญก็คื อ การอยู่.บ้า นเพื่อความ ปลอดภัย.


ภา พข อ.ง สาวลิเ ดียแ ละหนุ่.มแมททิ ว
แล ะล่าสุดคุณลิเ.ดียอ อ กม าโพสต์ข้ อควา มผ่า นอิน ส ตาแ กรมส่ว นตั.วเรื่อ งกา รทำใจทิ้งตั๋วเ ครื่ อ ง บินที่ไม่สาม ารถคืน ไ.ด้จำนวน30 ใบโ ดยร ะบุ ข้อ ความว่ า. ..


ภ าพของส าวลิเดียแล.ะหนุ่ ม แมททิว
” ถึงเวล ายก.เลิกทุก ทริ้ปอีก แล้ว ยกเลิกกา รเที่ยวช่ว งสง กรา นต์อ ดไปภูเก็ตอี.กแล้วเป็นร อบที่สอ ง🌊🌞 🌴ตั๋วเครื่องบินตั้ง แ ต่สิ้.นปีมีสะสมอยู่ใ นมือประ มา ณ 30ใบที่ใช้ ไ ม่ไ ด้.และคืนเงิ นไม่ได้ ✈️”


ภาพโ พ ส .ต์ จากส าวลิ เ ดีย
“แต่เ เพื่อค .วาม ปลอ ดภัยของ ทุกคนโดยเ ฉพ าะ ผู้ใ หญ่และ เด็กๆ ก็ต้องย อมสำ.หรับเ ราแ ค่การไม่ ไ ด้เ ที่ย วแ ต่สำหรับหลายๆท่านอ.าจหม ายถึ ง กา รไม่ไ ด้กลับบ้านไป เ .จอค ร อบครัว”


ภ า พข. อ งส าวลิเดียและห .นุ่มแมททิว
ขอเป็ นกำลั ง.ใจ ให้กับทุกฝ่า ยทุ กค นที่ไ ด้รับผล.กระ ทบ จาก#โ ควิ d19นะค ะ# สู้#อดท น#อยู่บ้านหยุ.ดเ ชื้ อเพื่อช าติ”


ภาพขอ. ง สาวลิเดีย และห.นุ่มแ ม ท ทิว


ภาพ ขอ.งสาวลิเดียแล ะ หนุ่มแ .ม ททิว


ภาพ .ของสาว ลิเดียและ คร.อบครัว


ภา พของ ส.า วลิเ ดีย และ หนุ่ม แมททิ. ว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *