เปิดชีวิต พอล ภัทรพล เผยกว่าจะมีพันล้าน

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ดัง อย่าง พอล ภัทรพล ที่ ต อ น นี้ ผันตัวเป็นนัก ธุ ร กิ จ แบบเต็มตัว ซึ่งได้ออกมาเผย ชี วิ ต ที่กว่าจะ ป ร ะ ส บ ความ สำ เ ร็ จ เป็นพันล้าน ยอมรับ เ จ๊ ง ไปหลายธุรกิจ

แถมยัง โ ด น โ ก ง อีกด้วย โดยว่า ตนนั้นไม่ได้ออก ที วี นานถึง 4-5 ปีแล้ว เพราะไม่ตั้งใจจะอยู่ ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ตลอดชีวิต และอยากจะ เ ก ษี ย ณ เร็ว แต่ก็ต้องมี เ งิ น เก็บ

ก็คิดไว้สองอย่าง คือ ธุ ร กิ จ ส่วนตัวกับ ล ง ทุ น จึงทำ ธุ ร กิ จ ควบคู่กันมาตลอด พอ ธุ ร กิ จ เริ่ม ข ย า ย โตขึ้น เลยต้องใช้ เ ว ล า มากขึ้น ก็เลยเอา เ ว ล า ไปทุ่มกับธุรกิจ

มันก็ เ สี่ ย ง แต่ก็ต้องทุ่มเทเต็มที่ มันก็มี ก ลั ว ที่จะไม่สำเร็จ พอหลังจากที่ออกจาก ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ไป 10 ปี ก็ได้ จั บ ธุรกิจหลายอย่าง เ จ๊ ง ก็เยอะ ที่อยู่ได้เป็นธุรกิจอาหาร เ ส ริ ม ย า

ก็ประมาณพันล้าน ซึ่งพอจัด จำ ห น่ า ย ทั่วโลก ก็เกิดการซื้อ ข า ย ตลอด ก็พอจะมี เ งิ น ไหลเข้าบัญชีทุกวัน ในส่วนของทำ ยู ทู ป มันเป็นธุรกิจเพื่อ สั ง ค ม ที่อยากทำมานานแล้ว

ก็เลยอยากที่จะทำ อ ะ ไ ร ให้กับสังคม ปั ญ ห า เรื่องความด้านการ เ งิ น ประเทศไทย ตนว่ามันเป็น ปั ญ ห า ที่ใหญ่ ด้วยตอนเด็กก็มี ปั ญ ห า การ เ งิ น เหมือนกัน

เลยรู้สึกว่าถ้ามีคนมาบอก ก็ เ ห มื อ น เป็นทางลัดที่พอจะช่วยได้ มันก็มี ธุ ร กิ จ ที่เจ๊ง อย่างพวก ร า ย ก า ร ทีวี อีเวนต์ ออร์แกนไนซ์ ค ลิ นิ ก ฟิตเนส สปา

และอีกเยอะมาก มัน ล้ ม เ ห ล ว มากกว่าที่จะสำเร็จ ก็อยากบอกว่าไม่ต้องสำเร็จทุกครั้ง แต่บางที สำ เ ร็ จ ครั้งเดียวก็สามารถ ช ด เ ช ย ที่ล้มเหลวไปเป็นร้อยครั้งได้

ก็รวมสัก 8 หลัก คนเราจะเก่งขึ้นก็ตอน พ ล า ด แล้วที่บอกว่าถูก โ ก ง นั้น ตนเป็น หุ้ น ส่ ว น เปิด ค ลิ นิ ก กับฟิตเนส ก็ ฟ้ อ ง พาร์ตเนอร์ ตอนนั้น เ ค รี ย ด

เพราะไม่เคยขึ้น ศ า ล แต่ก็ถือว่าดีได้เรียนข้ อก ฎ ห ม า ยเพิ่ม ไม่ โ ก ร ธ นะ ช่วงที่เป็น ค ดี กัน ตนยังส่ง ลู ก ค้ า ให้เลย ย อ ม รั บ เขาเป็นคนเก่ง แต่บางเรื่องทำไม่ถูก

หนุ่ม พอล

พอล

ด า  ร า ดัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *