ตั้งใจสมัครเป็นทหาร…แต่อดรับใช้ชาติ เก้า-จิรายุ รับเสียดาย

ตั้งใจสมัครเป็นทหาร…แต่อดรับใช้ชาติ เก้า-จิรายุ รับเสียดาย

เ มื่ อ ฤ ดู เ ก ณ ฑ์ ท ห า ร ม า ถึ ง เ ห ล่ า ช า ย ….ท ย ที่ อ า ยุ ถึ ง เ ก ณ ฑ์ ก็ ต บ เ ท้ า เ ข้ า ร า ย ง า น ตั ว ต ร ว จ เ ..ลื อ ก ท ห า …ร ก อ ง เ กิ น เ พื่ อ ทำ ห น้ า ที่ ลู ก ผู้ ช า ย ซึ่ ง ใ น ปี นี้ พ ร ะ เ อ ก ” เ ก้ า จิ ร า ยุ ล ะ อ อ ง ม ณี ” ป ร ะ… ก า ศ เ จ. ต น า ร ม ณ์ ชั ด เ จ น ว่ …า พ ร้ อ ม ทำ ห น้ า ..ที่ ลู ก ผู้ ช า ย ใ น ก า ร รั บ ใ ช้ ….ช า ติ โ ด ย ตั้ ง ใ จ จ ะ ส มั ค ร เ ข้ า ต ร ว จ เ ลื อ ก เ ป็ น ท ห า ร

ภ า พ ข อ ง เ ก้ า- จิ ร า ยุ

ภ า พ ข อ ง เ ก้ า- จิ ร า ยุ

โ ด ย ล่ า สุ ด เ มื่ อ เ ช้ า ใ น วั น ..ที่ 9 เ ม ษ า ย น 6 4 เ ก้ า จิ ร า ยุ ไ ด้ เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ย ง า น ตั ว ที่ ห น่ ว ย ต …ร ว จ เ ลื อ ก ท ห า ร ก อ ง เ กิ น เ ข้ า เ ป็ น ท ห า ร ก อ ….ง ป ร ะ จำ ก า ร ศ า ล า ก า ร เ ป รี ย ญ วั ด อ ยู่ ดี บำ รุ ง ธ ร ร ม ( อ อ เ งิ น ) โ ด ย มี คุ ณ แ ม่ ก้ อ ย แ ล ะ …ค ร อ บ ค รั ว ม า ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ อ ยู่ ด้… ว ย ต ล อ ด เ.. ว ล า เ พื่ อ ร า.. ย ง า น ตั ว ข อ คั ด เ ..ลื อ ก ท ห า ร ก อ ง เ กิ น ห ลั ง ข อ ผ่ อ น ผั น ม า 5 ค รั้ ง ห ลั ง จ า ก ที่ เ ก้ า จิ ร า ยุ ไ ด้ ไ ด้ นำ ใ บ รั บ ร อ ง แ พ ท ย์ ม า ยื่ …น กั บ เ จ้ า ห น้ า ที่ ซึ่ ง ร ะ บุ ว่ า ค ลื่ น ไ ฟ ฟ้ า หั ว ใ จ ผิ ด.. ป ก ติ เ พื่ อ ใ ห้ แ พ ท ย์ ต ร ว จ

ภ า พ ข อ ง เ ก้ า- จิ ร า ยุ

ภ า พ ข อ ง เ ก้ า- จิ ร า ยุ

.
ภ า ย ห ลั ง ก. า ร ต ร ว จ ร่ .า ง ก า ย แ พ ท ย์ .ป ร ะ จำ ห น่ ว ย ต ร ว จ เ. ลื อ ก ชี้ แ จ ง ว่ า อ า ก า ร ป่ ว ย ข อ ง เ ก้ า จิ ร า ยุ ค ลื่ น ไ ฟ ฟ้ า หั ว ใ จ ผิ ด ป ก ติ จึ ง จั ด ใ ห้ อ ยู่ ค น จำ พ ว ก ที่ 3 ไ ด้ แ ก่ ค น ที่ มี ร่ า ง ก า ย ยั ง ไ ม่ แ ข็ ง .แ ร ง พ อ ที่ จ ะ.. รั บ ร า ช ก า. ร ท ห า ร ใ .น ข ณ ะ นั้ น ไ ด้ เ นื่ อ ง จ า ก มี อ า ก า ร ป่ ว .ย แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า .ร ถ บำ บั ด ใ ห้ ห า ย ไ ด้. ภ า ย ใ น 3 0 วั น ยั ง อ ยู่ ใ น ขั้ น ต อ น ก า ร รั ก ษ า ข อ ง แ พ….. ท ย์ ที่ ยั ง ไ. ม่ .สิ้ น สุ ด จึ ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ส มั ค ร .เ ป็ น ท ห า ร รั บ ใ ช้ ช า ติ ไ ด้ เ พ ร า ะ อ า จ ส่ ง ผ ล กั บ ตั ว น า .ย จิ ร า ยุ ใ น ร ะ ห ว่. า ง ก า ร ฝึ ก ไ ด้ จึ ง ใ ห้ ม า ร า ย ง า น ตั ว ใ ห ม่ ใ น ปี ห น้ า

ภ า พ ข อ ง เ ก้ า- จิ ร า ยุ

ภ า พ ข อ ง เ ก้ า- จิ ร า ยุ

โ ด ย เ ก้ า จิ ร า ยุ ก ล่ า ว ว่ า วั น .นี้ ตั้ ง ใ จ ม า คั ด เ ลื อ ก เ ก ณ ฑ์ ท ห า ร เ นื่ .อ ง จ า ก ข อ ผ่ อ น .ผั น ม า ถึ ง 5 ค รั้ ง แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก มี อ า ก า ร ป่. ว ย ต า ม ข้ า ง ต้ น แ. พ ท ย์ จึ ง ไ ม่ อ นุ ญ า ต ใ ห้ ส มั ค ร ส่ ว น ตั ว รู้ สึ ก เ สี ย ด า ย เ พ ร .า ะ ตั้ ง ใ จ อ ย า ก ทำ ทุ ก อ ย่ า ง ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ เ. พื่ อ จ ะ ไ ด้ ว า ง .แ ผ น อ น า ค ต ตั ว เ อ ง ห ลั ง จ า .ก นี้ ค ง ต้ อ ง ดู แ ล. ตั ว เ อ ง เ พื่ อ ใ ห้ อ า ก า ร ป่ ว ย ดี ขึ้ น จึ ง ก ลั .บ ม า ร า ย ง า .น ตั ว อี ก ที ปี ห. น้ า ค รั บ

ภ า พ ข อ ง เ ก้ า- จิ ร า ยุ

ภ า พ ข อ ง เ ก้ า- จิ ร า ยุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *