เป็นห่วงลูกในครรภ์เตรียมคลอดพรุ่งนี้!!แอปเปิ้ล รุดตรวจโควิด19

เป็ น ห่ วง ลู ก ใ นค ร ร ภ์ เต รี ย ม ค ล อ ด พ รุ่ ง นี้! ! แ อ ป เปิ้ ล   รุ ด ต ร วจ โ ค วิ ด 1 9

ส ร้ า ง ค ว า ม กั ง ว ล ใ ห้ กั บ คุ. ณ แ ม่ ค น ส ว ย แ อ ป เ ปิ้ ล  สี ส ะ เ ห งี่ ย. น  ภ ร ร ย า ส า ว ข อ ง ห นุ่ ม. ฟ ลุ ค จิ ร ะ ที่ มี กำ ห น ด ค ล อ ด ลู ก ใ ..น วั น พ รุ่ ง นี้ ( 9 เ ม . ย . ) เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก สำ ห รั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ร ะ .บ า ด ข อ ง เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ .ค วิ ด – 1 9 ที่ ก ลั บ ม า แ พ. ร่ ก ร ะ จ า ย เ ป็ น ว ง ก ว้ .า ง ลุ ก ล า ม ไ ป ยั ง พื้ น ที่.. ต่ า ง ๆ จ น ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี ป ร ะ ช า ช น ติ ด เ ชื้ อ เ พิ่ ม ขึ้ น อ ย่ า ง ร ว ด เ .ร็ ว ข ณ ะ ที่ เ ห ล่ า ค น .บั น เ ทิ ง ที่ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม เ สี่ ย. ง แ ล ะ ต ร ว จ พ บ เ ชื้ อ ..โ ค วิ ด – 1 9 ต่ า ง ก็ ท ย อ. ย อ อ ก ม า ป ร ะ ก า ศ กั ก ตั ว ร ว ม ถึ ง แ จ้ ง ไ ท ม์ ไ ล น์ กั น อ ย่ า ง ต่ อ. เ นื่ อ ง

ภา พ ข อ ง ฟ ลุ คจิ ร ะ แ ล ะ ค ร อ บค รั  ว

โ พ สจ์ จ า ก ไอ จี ส่ ว น ต ั ว  แ อป เ ปิ้ ล

ซึ่ ง ล่ า สุ ด ส า ว แ อ ป. เ ปิ้ ล ไ ด้ โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ร ะ บ า ย. ค ว า ม เ ค รี ย ด ผ่ า น อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่ ว น ตั . @ a p p l e m i ….n i b e r r. y โ ด ย ร ะ บุ ว่ า ” เ มื่ อ ว า น ต ร ว จ โ ค วิ ด ก่ อ น ค ล อ ด ต า ม น โ .ย บ า ย ข อ ง โ ร ง พ ย า. บ า ล ม า แ ล้ ว วั น นี้ ร อ ผ ล…. แ ต่ โ ร ง พ ย า บ. า ล โ ท ร ม า ห ล า ย ร อ บ แ ต่ เ ช้ า .ตื่ น เ ต้ น มื อ สั่ น ม า ก ทุ ก ค รั้ ง ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล โ ท ร ม า แ จ้ ง เ รื่ อ ง ค. เ ข้ า เ ยี่ ย ม นั่ น .นี่ จั ด ลู ก โ ป่ ง นั้ น นี่ คื อ ป ร ะ ส า น ง า น เ รื่ อ ง. อื่ น ๆ แ ต่ ผ ล ยั ง ไ ม่ อ อ ก

โ พส ต์ จ า ก   ฟ ลุค

ภา พ ข ณ ะ ต ร วจ โ ค วิ ด – 1 9

เ ร า ไ ม่ ไ ด้ ไ ป พื้ น ที่ เ สี่ .ย ง ใ ด ๆ น ะ ค ะ แ ต่ รู้ สึ. ก ว่ า มั น อ ยู่ ร อ บ ตั ว เ ร า จ ริ ง ๆ แ ล้ ว ผ่ า น ม า ก็ ไ ป ห้ า ง ไ ป ทั่ ว เ ล ย. อี ก แ ล้ ว ถ้ า ค ล อ ด พ ร้ อ ม โ. ค วิ ด จ ะ ทำ ยั ง ไ ง ลู ก ใ น ท้ อ ง จ ะ ทำ ยั ง ไ ง. แ ล้ ว ถ้ า พี่ ฟ ลุ ค ติ. ด ใ ค ร จ ะ ดู ลู ก เ ปิ้ ล .ติ ด จ ะ ค ล อ ด ยั ง ไ ง เ ค รี ย ด ม า ก กำ ห น ด ค ล อ ด พ รุ่. ง นี้ เ ช้ า แ ล้ ว กั ง ว .ล ไ ป ห ม ด เ ล ย ไ ม่ ไ ห ว แ ล้ ว ร อ ผ ล ต่ อ ไ ป ต อ น นี้ เ ปิ้. ล พี่ ฟ ลุ ค ข อ ง ด เ ยี่. ย .ม ทุ ก ก ร ณี เ ล ย มั่ น ใ จ ว่ า เ พื่ อ น ๆ พี่ ๆ แ ล ะ กั ล ย า ณ มิ ต ร เ ร า .ทุ ก ค น เ ข้ า ใ จ น. ะ ค ะ สู้ ๆ ”

ภา พ ข ณ ะ ต ร วจ โ ค วิ ด – 1 9

ภา พ ข ณ ะ ต ร วจ โ ค วิ ด – 1 9

พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น ว่ า ” H o r m o n e s แ ม่ ก็ .เ ริ่ ม จ ะ แ ก ว่ ง ห นั . ม า ก แ ล้ ว ต อ .น นี้ เ ค รี ย ด ก่ อ น ค ล อ ด ไ. ม่ ดี เ ล ย # f l .u k e a p p l e b a. b y 2 # บั น ทึ ก แ ม่ .เ ปิ้ ล ก่ .อ น ค ล อ ด แ ม่ เ ค รี ย ด แ .ล ะ กั ง ว ล ม า ก ๆ ลู ก แ ม่ ข อ. โ ท ษ ”

ภา พ ข อ ง แ อ ป เ ปิ้ ล  สี ส ะ เ ห งี่ ย น แล ะ ครอ บครัว

ภา พ ข อ ง แ อ ป เ ปิ้ ล  สี ส ะ เ ห งี่ ย น

ส่ ว น ท า ง ฟ .ลุ ค จิ ร ะ. ก็ บ อ ก ว่ า ” เ มื่ อ ว า น ต ร ว .จ โ ค วิ ด ก็ ไ ม่. ไ ด้ กั ง ว .ล อ ะ ไ ร น ะ แ. ต่ อ่ า น ข่ า ว แ. ล้ ว กั ง ว ล ขึ้ น ม.. า ก ค น รู้ จั ก เ ร า… ติ ด กั น เ พี ..ย บ แ ล้ ว เ ร า จ ะ ติ ด ห รื อ ยั ง ? พ รุ่ ง นี้ ก็ ค ล อ ด. แ ล้ ว น ะ ถ้ า ติ. ด แ ล้ ว พ่ อ จ ะ อ ยู่ ยั ง ไ ง ”

ภา พ ข อ ง แ อ ป เ ปิ้ ล  สี ส ะ เ ห งี่ ย น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *