เคลียร์ชัดทุกอณู!!ความสัมพันธ์ ธัญญ่า และเนเงิน หลังมีภาพหลุดคู่

เค ลี ย ร์ ชัด ทุ ก อ ณู! ! ค ว า มสั ม พั น ธ์  ธั ญ ญ่ า  แ ล ะ เ น เงิ น   ห ลั งมี ภ า พ ห ลุ ดคู่

ก ล า ย เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ขึ้ น ม า เ มื่ อ มี เ พ จ นำ ภ า พ ข อ ง ” ธั ญ. ญ่ า อ า ร์ ส ย า ม ” นั่ ง แ น บ ชิ ด กั บ ” เ น เ งิ น ” อ ดี ต แ ฟ น ห นุ่ ม ข อ ง ” เ จ น นี่ รั ช น ก ” อ อ ก ม า จ น ทำ ใ ห้ ห ล า ย ค น จั บ ต า ม อ ง ว่ า ” ธั ญ. ญ่ า ” คื อ ส า เ ห ตุ ที่ ทำ ใ. ห้ เ น เ งิ น กั บ เ จ น นี่ เ. ลิ ก ร า กั น ห รื อ ไ ม่ ร ว ม ถึ .ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ” ธั ญ ญ่ า อ า ร์ ส ย า ม ” กั บ แ ฟ น ห นุ่ ม ” อ๊ อ ฟ ศุ ภ ณั ฐ ” เ พ ร า ะ ห ลั ง จ า ก ที่ มี ข่ า ว อ .อ ก ม า ห นุ่ ม อ๊ อ ฟ ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ว่ า ข อ ง ข อ ง ใ. ค ร ใ ค ร ก็ ห ว ง # อ ย่ า ใ ห้ ค น ดี เ ป ลี่ ย น ใ จ ”

โพ ส ต์ จ า ก อ๊ อฟ   แ ฟ น ข อง ธั ญ ญ่ า

ภา พ ห ลุ ด  ร ะ ห ว่ า งเ น เ งิ น   แ ล ะ  ธั ญ ญ่ า

.
ล่ า สุ ด ส า ว ธั ญ ญ่ า ข อ เ ค ลี ย .ร์ ชั ด ว่ า ไ ม่ เ ค ย น อ ก ใ จ แ ฟ น ห นุ่ ม รุ่ น พี่ อ .ย่ า ง ” อ๊ อ ฟ -ศุ ภ ณั ฐ ” ส่ ว น ค ว า ม สั ม พั น. ธ์ กั บ เ น เ งิ น อ ดี ต แ ฟ น ห นุ่ ม ข อ ง เ จ น นี่ นั่ น คื อ รู้ จั ก กั น ม า น า น แ ล้ ว แ ล ะ ใ .น วั น ที่. มี ภ า พ อ อ ก ไ ป นั้ น เ ป็ น วั น เ กิ ด ข.อ ง เ พื่ อ น ซึ่ ง เ น เ งิ น ไ ด้ ทั ก ม า ใ น ไ ด .เ ร ก อิ น. ส ต า แ ก ร ม เ พ ร า ะ เ ห็ น ส ถ า น ที่ เ ช็ ก อิ น ว่ า อ ยู่ ที่ เ ดี ย ว กั น ซึ่ ง ฝ่ า ย ช า ย .ไ ด้ ม า นั่ ง ร อ เ พื่ อ น ข อ ง เ ข า ที่ โ ต๊ .ะ ตั ว เ อ ง โ ด ย มี เ พื่ อ น ๆ ข อ ง ต น อ ยู่. ด้ ว ย ร อ อ ยู่ ป ร ะ ม า ณ 1 ชั่ ว โ ม ง เ พื่ อ น ข อ ง เ น เ งิ น ก็ ม า แ ล ะ แ ย ก ย้ า ย ไ ป นั่ ง ค น ล ะ ที่ .ไ ม่ ไ ด้ มี อ ะ ไ ร ม า ก ไ ป ก ว่ า นั้ น

โ พส ต์ จ า ก ธั ญ ญ่ า  อ า ร์ ส ย า ม

ภ าพ ข อ ง เ น เ งิ น

ซึ่ ง วั น ที่ ไ ป นั้ น แ ฟ น ห นุ่ ม เ ป็ น ค .น ขั บ ม อ เ ต อ ร์ ไ ซ ด์ ไ ป ส่ ง ห ลั ง จ า .ก มี ข่ า ว ก็ ไ ด้ เ ค ลี ย ร์ กั บ แ ฟ น ห นุ่ ม เ รี ย บ ร้ อ ย. ย อ ม รั บ ว่ า แ .ฤฟ น ห นุ่ ม มี .ก า ร น้ อ ย ใ จ แ ถ ม ยั ง บ่ น ตั ด พ้ อ ว่ า เ น เ งิ น ดั ง ก ว่ า ซึ่ ง .ต น ก็ ต อ บ ก ลั บ ไ ป ว่ า ไ .ม่ เ กี่ ย ว กั น ต น ยั ง รั ก แ ฟ น ห. นุ่ ม เ ห มื อ น เ ดิ ม โ ด ย ห .ลั ง จ า ก ที่ เ ป็ น. ข่ า ว เ น เ งิ น ก็ ไ ด้ ส่ ง ข้ อ ค ว า ม ม า ข อ โ ท ษ ต น ก็ บ อ ก ไ ป ว่ า ไ ม่ เ ป็ น. ไ ร ใ น ส่ ว น ข อ ง เ จ .น นี่ นั้ น ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ต่ อ เ ค ลี ย .ร์ อ ะ ไ ร .เ พ ร า ะ อ ย่ า ง .ที่ บ อ ก ว่ า เ รื่ อ ง. ร า ว ไ ม่ ไ ด้ มี อ ะ ไ ร เ ล ย

ภ า พ ข อ ง ธั ญ ญ่ า อ า ร์ ส ย า ม

ภ าพ ข อ ง เ น เ งิ น

ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น ท า ง ด้ า น ธั ญ ญ่ า ไ ด้ โ พ. ส ต์ ภ า พ ตั ว เ อ ง ผ่ า น เ ฟ ซ บุ๊. ค พ ร้ อ ม ร ะ บุ ข้ อ. ค ว า ม ว่ า . . . . พี่ ๆ สื่ อ ม ว ล ช น ทุ .ก ค น ค่ ะ วั น นี้ พู ด. ค ว า ม จ ริ ง ทั้ ง ห ม ด แ ล้ ว ข อ บ คุ ณ แ ฟ น ค ลั บ ที่ ค อ ย ซั พ พ. อ ท ต ล อ ด .ข อ บ คุ ณ ที่ เ ชื่ อ ใ น ตั ว ห นู .ผ่ า น เ รื่ อ ง นี้ ไ ป ด้ ว ย กั น น ะ ค ะ . . . .

ภ า พ ข อ ง ธั ญ ญ่ า อ า ร์ ส ย า ม

ภ า พ ข อ ง ธั ญ ญ่ า อ า ร์ ส ย า ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *