ผับการ์ดร่วงเพราะถูกเงินสอย!! ชูวิทย์ เผย ไทยคู่ฟ้าคลับ แหล่งแพร่โควิดในทองหล่อ

ผั บ กา ร์ ด ร่ ว ง เ พ ร า ะ ถูก เ งิ น ส อ ย ! !   ชูวิ ท ย์   เ ผ ย   ไ ท ย คู่ ฟ้า ค ลั บ   แ ห ล่ งแ พ ร่ โ ค วิ ด ใน ท อ ง ห ล่ อ

น า ย ชู วิ ท ย์ -ก ม ล วิ ศิ ษ ฎ์ อ ดี ต นั ก ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ นั ก ธุ ร กิ จ ก ล า ง คื น ชื่ อ ดั ง โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม ร ะ บุ ” โ ค วิ ด ร ะ บ า ด ใ น ผั บ ” ผ่ า น เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่ ว น ตั ว ” ชู วิ ท ย์ ก ม ล วิ ศิ ษ ฎ์ ” เ ผ ย แ พ ร่ ผ่ า น เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่ ว น ตั ว เ นื้ อ ห า ดั ง นี้ ช่ ว ง นี้ โ ค วิ ด ม า ร อ บ 3 เ ริ่ ม แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ใ น ผั บ แ ถ ว ท อ ง ห ล่ อ “ ค ริ ส ตั ล ค ลั บ ” ห รื อ จ ะ เ รี ย ก ว่ า “ ไ ท ย คู่ ฟ้ า ค ลั บ ” เ พ ร า ะ มี ทั้ ง ร ะ ดั บ รั ฐ ม น ต รี นั ก ก า ร เ มื อ ง ส . ส . ฝั่ ง รั ฐ บ า ล ที ม ง า น ไ ป ซ่ อ ง สุ ม จั บ ก๊ ว น กั บ นั ก ธุ ร กิ จ ใ ห ญ่ ใ น ห้ อ ง V V I P ที่ ลี้ ลั บ ห ล บ ส า ย ต า คุ ย โ ค ร ง ก า ร พั น ล้ า น ห มื่ น ล้ า น อ ว ด เ ด็ ก

น า ย ชู วิ ท ย์ -ก ม ล วิ ศิ ษ ฎ์

ต่ อ ไ ป ห า ก ก ลั บ ม า เ ปิ ด อี ก ค ง มี ร อ บ 4 ร อ บ 5 ข อ บ อ ก สำ ห รั บ ค น ไ ม่ รู้ ว่ า พั ฒ น า ก า ร ผั บ บ า ร์ เ ล า จ น์ บ่ อ น มั น เ อ า ม า ร ว ม กั น เ ป็ น O n e S t o p S e r v i c e แ ล้ ว เ ฟื่ อ ง ฟู ทั้ ง ใ น ก รุ ง เ ท พ ฯ แ ล ะ หั ว เ มื อ ง ต่ า ง จั ง ห วั ด เ พ ร า ะ

น า ย ชู วิ ท ย์ -ก ม ล วิ ศิ ษ ฎ์.

1 . ใ บ อ นุ ญ า ต ไ ม่ ต้ อ ง มี แ ต่ เ ค ลี ย .ร์ ถึ ง เ ป็ น เ ปิ ด ไ ด้ ทั้ ง เ ต้ น ทั้ ง โ ช ว์ ทั้ ง ดื่ ม ทั้ ง .ด ม ทั้ ง เ ล่ น มี ทั้ ง โ ซ น ผั บ โ ซ น ห้ อ .ง วี ไ อ พี โ ซ น ค า ร า โ อ เ ก ะ ล า ม ไ ป จ น ถึ ง ร้ า น อ า ห า ร ญี่ ปุ่ น เ ปิ ด ทั้ ง ส. อ ง ฝั่ ง เ ด็. ก เ ดิ น ข้ า ม ไ ป .ม า กั น ค รื้ น เ ค ร ง ต้ อ ง ที่ ค ริ ส ตั ล .ค ลั บ เ ท่ า นั้ น ส่ ว น อี ก ที่ ก. ร ะ ซิ บ ค่ อ ย ๆ แ ถ ว รั ช ด า
2 . แ ข ก ไ ป คื น ห นึ่ ง ห ล า ย .ร้ อ ย ค น ศุ ก ร์ – เ ส า ร์. ร่ ว ม พั น ค น ตั้ ง แ ต่ วั ย รุ่ น วั ย ก ล า ง ค น ไ ป ยั น วั ย ดึ ก ที่ ยั ง. คึ ก อ ยู่ ห า ก เ ข้ า ห้ อ ง สู ท เ ช็ ค บิ ล ม า มี ไ ม่ ต่ำ ก ว่ า แ ส น   3 . ข ย า ย กิ .จ ก า ร ใ .ห ญ่ โ ต อี ก ส า ข า ชื่ อ “ เ อ็ ม เ ม อ รั ล ” แ ถ ว ท อ ง ห ล่ อ เ ห มื อ น กั น ค น ใ ห. ญ่ ค น โ ต ไ ป ค ล า ย เ ค รี ย .ด คุ ย กั น เ รื่ อ ง สั ม ป ท า น ทั้ ง ท ห า ร ตำ ร ว จ หุ้ น ส่ ว น ล้ ว น เ ส้ .น .ใ ห ญ่ มั๊ ก ม า ก ก

น า ย ชู วิ ท ย์ -ก ม ล วิ ศิ ษ ฎ์

เ รื่ อ ง ทำ ม า ห า กิ น ไ ม่ ไ ด้ ว่ า อ .ะ ไ ร แ ต่ ก า ร ค ว บ คุ ม ไ ม่ มี โ ช. ว์ แ ค่ เ ค รื่ อ ง วั. ด อุ ณ ห ภู มิ พ อ เ ห ยี ย บ เ ข้ า ไ ป ไ ม่ มี S o c i a l- D i s t a n c i n g เ ว้ น ร ะ ย ะ ห่ า ง เ พ ร า ะ มั ว แ ต่ นั ว เ นี ย กั บ เ ด็ ก ห น้ า ก า ก. อ น า มั ย ไ ม่ มี ใ ค ร ใ .ส่ เ ดี๋ ย ว ดู ห น้ า กั น ไ ม่. ชั ด อ ย่ า .ง นี้ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ ก า ร์ ด ต ก แ ต่ ก า ร์ ด ร่ ว ง เ พ ร า ะ ถู ก เ งิ น ส อ ย
แ อ อั ด ยั ด ท ะ น า น กั น เ ข้ า ไ ป แ ล้. ว พ อ เ ชื้ อ โ ค วิ ด ม า ติ ด แ พ ร่ ก ร ะ จ า .ย ทำ ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น ใ ห้ ช า ว บ้ า น ที่ ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก .า ร อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ รู้ เ รื่ อ ง รู้ ร า ว ด้ ว ย อ ย่ า ง ร้ า .น อ า ห า ร ต้ อ ง พ ล อ ย ม า ปิ .ด 3 ทุ่ ม แ ถ ม ไ ม่ ใ ห้ ข า ย แ อ ล ก อ ฮ อ. ล์ แ ท น ที่ ช่ ว ง ส ง ก ร า น ต์ จ. ะ พ อ ทำ กิ น ไ ด้ บ้ า ง ก็ ต้. อ ง ปิ ด ไ ป แ ม้ จ ะ ฝื น เ ปิ ด ก็ เ ห มื อ น ปิ ด เ พ ร .า ะ ไ ม่ มี ลู ก ค้ า

น า ย ชู วิ ท ย์ -ก ม ล วิ ศิ ษ ฎ์

ที่ ผ่ า น ม า เ ห็ น อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า โ ค วิ ด แ พ ร่ ม า จ า ก ส ถ. า น บั น เ ทิ ง ห. ล า ย ค รั้ ง ห ล า ย ค ร า ค รั้. ง นี้ ไ ม่ ใ ช่ ค รั้ ง แ .ร ก ต อ น นี้ ปิ ด เ ดี๋ ย ว ก็ เ .ปิ ด ใ ห. ม่ แ ล้ ว ก็ ติ ด อี ก นี่ ป า ไ ป ร อ บ ส า ม แ ล้ ว

ภ าพ วั ค ซี น โ ค วิ ด – 1 9

ส่ ว น วั ค ซี น ก็ ม .า ช้ า ม า น้ อ ย โ ร ง พ ย า บ า ล เ อ. ก ช น ก็ สั่ ง เ อ ง ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง สั่ ง ผ่ า น รั ฐ บ า ล แ ล้ ว ยั ง จำ กั ด ยี่ ห้ อ โ น้ น. ยี่ ห้ อ นี้ เ สี ย อี ก เ รื่ อ ง ม า ก เ ห ลื อ ห ล า ย ต่ อ ไ ป วิ ธี ก า ร ง่ า ย ๆ ที่ ไ ด้. ผ ล คื อ จำ .กั ด ค น เ ข้ า ไ ป ใ น. แ ต่ ล ะ ผั บ ค ลั บ บ า ร์ ต า ม พื้ น ที่ ต า ร า ง เ ม ต ร ว่ า พื้ น ที่ ข น า ด นี้ .เ ข้ า. ไ ด้ กี่ ค น แ ล ะ ใ ห้ เ ข้ า แ ถ ว เ รี ย ง เ ข้ า นั บ ค น ห า ก. เ กิ น ก ว่ า ที่ ร ะ บุ ก็ ใ. ห้ ร อ จ น ก ว่ า จ ะ มี ค น อ อ ก ค่ อ ย เ ข้ า ไ ด้ เ ห มื อ น ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

.

น า ย ชู วิ ท ย์ -ก ม ล วิ ศิ ษ ฎ์

จ ริ ง ๆ ม า ต ร ก า ร มี อ ยู่ แ ต่ ไ ม่ มี ใ ค ร ป ฏิ บั ติ เ พ ร า ะ ห า ก เ ง ย ห น้ า. ดู. หุ้ น ส่ ว น แ ต่ ล ะ ค น ก็ .ห น า ว ไ ส้ แ ล้ ว ต. อ น นี้ ห า ก จ ะ ใ ห้ ดี นั่ ง .กิ น เ ห ล้ า ที่ บ้ า น ฉ ล อ ง ส ง ก ร า น ต์ เ อ า ก็ แ ล้ ว กั น แ ล้ ..ว ใ ห้ เ มี ย เ ต้ น โ ค โ ย ตี้ ใ ห้ ดู แ ท น เ งิ น ท อ ง ไ .ม่ รั่ ว ไ ห ล โ ค วิ ด ไ ม่ ติ ด ไ ป ถึ ง ลู ก ห ล า น

.

น า ย ชู วิ ท ย์ -ก ม ล วิ ศิ ษ ฎ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *