ล็อกดาวน์มั้ย!!!! จับตาดู ศบค. เตรียมแถลงข่าววันนี้ เพิ่มโซนพื้นที่สีแดง-ส้ม เตรียมปรับแผนเดินทางข้ามจังหวัด ยากขึ้น

ล็อกดาวน์มั้ย!!!! จับตาดู ศบค. เตรียมแถลงข่าววันนี้ เพิ่มโซนพื้นที่สีแดง-ส้ม เตรียมปรับแผนเดินทางข้ามจังหวัด ยากขึ้น

วันที่ 7 เม.ย.64 ผู้ สื่อข่.าวราย.งานจาก.ทำเนีย บรัฐบ.าลว่า จากกร.ณีที่ศบค.ชุดเล็กห.ารือและเต.รีย มออกมา.ตรการให้.มีก.ารปรับพื้น.ที่โซนสี เพื่อสอดคล้องเ.หม าะสมกับส ถาน.การณ์กา.รแพร่.ระ.บ.าดโ.ค.วิ.ด.-1.9 ที่มีตัวเ.ลขสู.งขึ้น.มากใน.ข.ณะนี้

ภาพของ ศบค.

ภาพของประยุทธ์ จันทร์โอชา

โดยจะปรับ.มาตรก.ารให้สอดค ล้อง.กับพื้นที่ .มีแนวโน้.ม การแ.บ่งโซนพื้น.ที่สีอาจมี.มากขึ้.นกว่า เดิม และอ.าจมีม.าตรก.ารให้เดินทางข้าม.จังห.วัดยากขึ้.นนั้น

ภาพของ ศบค. ภาพรถติด

ล่าสุด พล.อ.ณัฐ พล นา.คพาณิ.ชย์ เลขา.ธิก ารสภาค.วามมั่น.คงแห่งชา.ติ ใน.ฐานะผู้อำ.นวย การศูน ย์.ปฏิบัติกา.รศูนย์บ.ริหารสถานการณ์กา.รแพ .ร่ระบ.าดโ.รค.ติดเชื้อ.ไว.รั.ส.โ.ค.วิ.ด.-1.9 (ศปก.ศบค.) มอบหม ายให้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค.แถ.ลงข่ าว. ในเวลา 11.30 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนี ยบ รัฐบาล ในวัน พฤหัสที่ 8 เม.ย.นี้ ทั้งที่เ.ดิม ศบค.มีกำห นดแถลงข่.าวตาม  ปกติใ.นวั.นศุกร์ที่ 9 เม.ย.

ภาพของ ศบค.

ก่อน หน้า.นี้นพ.โอภาส การย์กวิ.นพงศ์ อธิบดี.กรมคว.บคุมโ.รค แถล.งว่า สธ.และ.มท.กำ.ลังหารือ.ให้ได้ข้.อสรุป เบื้.องต้น 1-2 วันจะเสนอศบค.อีกครั้ง มาตรก.ารคือให้.ปรับ พื้นที่.มากขึ้น ไม่ได้.ตีตก ดูเหมื.อนต้อ งป.รับมา.กขึ้น.ด้วยซ้ำ การปิ ด.สถาน.บันเ.ทิงก็ปรับตามพื้.นที่ สีคือ ปรับ พื้นที่สี.ให้เห.มาะ สมสถานก.ารณ์ ปรั.บมาต รการใ.ห้สอด ค.ล้องกับ.พื้นที่สี แล.ะดูแน.วโน้มพื้.นที่สีอาจม.ากขึ้นกว่าเดิม เพ ราะสถา.นการณ์กระ.จายมา กขึ้น.กว่าเดิม คงรอคุย.กันให้ ชัด

ภาพรถติด

นพ.โอภ าส กล่า.วว่า ตอนนี้.เห็นพ้อ.งต้องกันเกื.อบห มดแล้ว รายละ.เอีย ดขอให้.รอเป็นทา งการ ซึ่งการ.ปรับ.พื้นที่จะ.ดูทั้.งผู้ติดเชื้อ การร.ะบาดในพื้.นที่ ดูเป็นโ.ซนนิ่ง อาจ.มีมา.ตรการ ให้เดิ.นทาง.ข้ามจังห.วัดยาก..ขึ้น เช่น พื้ นที่.สีแดง มีพื้น.ที่ส้ม สี.เหลื.องล้.อมล

ภาพรถติดภาพของประยุทธ์ จันทร์โอชา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *