กักตัวอีกแล้ว!! “แต้ว ณฐพร” หลังใกล้ชิดคนติดเชื้อโควิด-19 ขอบคุณทุกกำลังใจ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน

กั กตัว อีกแ ล้ว!! “แต้ว ณฐพร”หลังใกล้ชิด คนติดเชื้ อโค วิด -19 ขอ บคุณ ทุกกำ ลังใจแล ะขอเ ป็นกำลังใ จให้ทุกคน

เมื่อวันที่ 7 เม .ย.25 64จา ก กรณี คนใน วงการ. ในบัน เทิ งตร ว จ พบเชื้.อโควิด-19ห ลาย รายจาก คลัสเ ตอร์ ส ถานบันเทิ งในก.ทม.ซึ่งบุคคลใ กล้ ชิ ดต่า งไปต รวจเชื้อและปร.ะ กา ศ กัก ตัวข ณ ะที่แต้วณ.ฐพ รเต มี รัก ษ์ดารา สาว ชื่.อดัง เป็น หนึ่ งในคนที่ต้อง กัก ตัวมาแล้วหลาย.ครั้ ง ห ลังพบค นติดโ ควิ ด-19

ภาพขอ งสาว แต้ว ณฐพร

ล่าสุดแต้ว.ณฐพรได้โ พสต์สต อรี่ผ่านอิ นส ตาแกรม. ระ บุว่ าเ มื่อ วัน ที่ 5เม .ย. มีโอกา สใ ก ล้ชิดกับคน ติ.ดโค วิด -19 ซึ่ งทร า บ ผล ว่ าติดเ ชื้ อ ใ นวัน ที่6เม.ย. .จ ากนั้น วั นที่7เม. ย.เวลา1 0.0 0น.ต นจึง รีบเ .ดินท างไป ตรวจ.ห าเชื้อโ ควิด ที่โ ร งพยาบาลแ ล ะไ ด้รับผ ลก า ร.ยื นยัน ว่าไม่พบ เชื้อ

ภาพของ โพสต์จาก สาวแต้ว ณฐพร

แ ต่ ไ ด้เ ริ่ม. กัก ตัวตา มคำ แนะนำ ขอ งแพทย์จนคร บกำห .น ดและจ ะ มาแจ้ งผลก าร ตรวจในครั้งต่อไปให้.ทราบเป็นร ะยะขอ บคุ ณทุกกำ ลังใ จแ ละขอเป็.นกำลังใ จให้กับทุกท่าน

ภาพ.ของ โพ.สต์จาก สาวแต้ว ณ.ฐพร

ภาพขอ.งสา.วแต้ว ณฐ.พร

ภาพ.ของ สา.วแต้ว ณฐพร

ภาพ.ของ สาว.แต้ว ณฐพร

ภา.พของ สาว.แต้ ว ณฐพร

ภาพ.ของสาว แ ต้ว ณฐพร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *