ไทยไม่เปิดกว้างวัคซีน!! “หมอโอ๊ค” จี้ถาม วัคซีนนำเข้ายาก เหมือนผูกขาด จนสถานการณ์ยิ่งบานปลาย

ไทยไม่เปิดก.ว้างวัคซีน!!” หมอโอ๊ ค” จี้ถ าม วั คซีนนำเข้า.ยากเหมือนผูกขา ดจนสถา นก.ารณ์ยิ่ง บ านปล าย

หม อโอ๊.คหรือ สมิทธิ์อารยะ สกุล แพท ย์และนั ก แ.ส ดงชื่อดังจี้ผู้ มีส่วน เกี่ยว ข้อง แ ล ะส.อ บถามคน ในวงการแพ ทย์ผ่ านโซเชี ย.ลมีเดีย เ ฟซบุ๊กให้ อธิบาย ว่าเ หตุใ. ด ไทย จึงไ ม่ เปิดกว้าง การ.นำเข้า วัค ซีน ให้ สามา ร ถ .นำเ ข้า ม าใ ช้ ได้อ ย่ างเต็มที่

ภาพ ของหมอ โอ๊ค

โ ดย .หม อโอ๊คไ ด้ โพสต์แล ะคอมเ มนต์ข้อคว.า มดังนี้“นาทีนี้แล้วอ ยา กทราบจริ งๆว่าทำไมยังไม่รี.บเปิดกว้างวัค ซีนเข้ามาเ พิ่มอีกครั บตัว เล ขข้อ มูลข อ.ง ต่าง ปร ะเ ท ศก็เห็ .นพอ สมควรแ ล้วขอ ค .วามเห็ น จ ากพี่ๆเพื่ อ.นๆผู้ รู้ด้ว ยนะ ค รั บเผื่อผม เ.ข้า ใจอะไร ผิด ไปเชื่อ ว่ า ป ร ะชาช.นต้ อ งการคำ ต อบครั บ ”

ภาพโ.พสต์ของ.หมอ.โอ๊ค

“ เ ท่าที่ท รา บล่าสุด .เหมือนรอบนี้เ ป็นสา ยพันธุ์อัง .กฤษที่กา ร ป้ องกั นด้วย s inov a c น่ า จ ะได้ น้ อย ควร คิด ถึ งตั.วเลือกอื่นๆ ด้วยหรือไม่ครับ”

ภาพของ.หมอโอ๊คแล.ะคร.อบครับ

“ ด้ว ยค วามเ คาร.พ เ ป็นท างอ อ กที่ดีแล ะยั่งยืนที่สุดที่.ผมเองก็ ช่ว ยรณร งค์กา รระดมทุนวัคซีนไ ทย มา.ตั้งแ ต่แ รกนะครับ แต่ใ น ช่ว งที่. สถาน การ ณ์ก ารร ะบา ดควบ คุมไ ม่ได้เป็นระลอ.กเช่นนี้จำเป็นต้องมีแ ผนสำรอ งตัว เลือ กเร่ งด่.ว นและ ควรมี.การ ปร ะชาสัม พัน ธ์t im elin eของ โครงก ารที่ชัดเ จ น ต่ อปร ะช.า ชน น ะ ครับขอบพ ระคุ ณ ครับ”

ภาพขอ.งหมอ.โอ๊ค

โด ย มีผู้. เข้า ม าแสดง ความคิดเห็ นในโพ .สต์ดังกล่ า ว จำ นว นมาก เ ช่น “ขึ้นทะ เ บียน”ผลิ ต.ภัณฑ์ วั คซีนโค วิ ด19‘ใ นส ถาน การณ์ฉุกเฉิน’แ. บบไห นถึงจะเรียกว่าฉุกเฉินต .อนนี้ฉุก เ ฉินหรื อยังแ ล้ ว ทำ.ไมต้อ งร อ ใ ห้ ฉุ กเฉิ นตอ .น นี้เ ลยไ ม่ไ ด้หรือ คะแ ค่เงื่อ .น ไขว่า ต้ องฉุกเ ฉิ น ก็ยากละค่ะ” ,“สิท ธิในก ารเลือ กวัค ซี นพื้นฐานในกา ร. ป้องกันโรค

ภาพ ของหม อโอ๊ ค

ค วรเ ป็นของผู้ ฉี ดไม่ใช่รัฐ บาล”,“ วัค.ซีน2ตั วนี้คงได้เงิ น ท.อนเข้าก ระเ ป๋า ใค รหรือ เ ป ล่า ถึ งไ.ม่มีวัคซีนหลาย ๆ ตั ว”,“ไ ทยปั.จจุบัน ฉี ดไ ป0 .1%นี่คุณภาพ.ชี วิ ตหรือขอ ท านคะ”, ”ประเทศ เ พื่อนบ้านเ ต รี ยมฉีดครอบ.คลุม ร้อยล ะ60 “,” รอเจ้าที่ ผูกขาด ใน.ไ ทยผ ลิตให้ เสร็จค่ะเลยชะล อ ของ ที่อื่นใ ห้เอกชนสั่ งจ องเพ. ราะ ก ลั ว ข ายไม่ได้ค่ะ ”เป็.น ต้น

ภา พของห มอโอ๊ค

ภาพขอ.งหมอโอ๊.ค

ภาพ ของห มอ โอ๊ค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *