เมื่อ “มิค บรมวุฒิ” โดนลูกสาวจัดเต็ม งานนี้เกิดจาก ทิ้งลูกไว้กับพ่อเป็นเหตุ สังเกตได้!

เมื่อ “มิค บรมวุฒิ” โดนลูกสาวจัดเต็ม งานนี้เกิดจาก ทิ้งลูกไว้กับพ่อเป็นเหตุ สังเกตได้!

สำ ห รั.บ คุ ณ พ่ อที่. ออกอ. าก า ร รั กลูก ห .ลงลูกหนั .ก มากจ ะเ ป็ น ใ ค . ร ไ ม่ได้นอ.ก จ าก” มิ คบรม วุ ฒิ” ซึ่งตอ นนี้ เป็. น คุณพ่ อลู.ก ส าม “น้องป ริ ม น้อ งป รางแ ละ น้ อง เป รม”

รูป ของพ่อมิค และลูกๆ

อ ย่ า. งล่า สุ ด”มิค บ รม วุ ฒิ ” ก็ ได้ทุ่มเทอ ยู่ กั บลูกเ ล่.นกับลูก ๆ จน มีภา .พอ อ ก ม าที่ใ ค รได้ เห็น ก็อ . ดที่ จะ ทั้ งเ. อ็ นดู และ ฮากันไ ปต. ามๆ กัน เ พรา ะคุณพ่อได้ โด. นลูก จั ด เ ต็ม

รูป ของพ่อมิค และลูกๆ

โด. ย ทาง ด้ า น คุ ณพ่อ”มิคบร มวุฒิ” ได้ล. ง รูปที่เล่นกั .บ ลู กสาว อย่าง ” น้ อง ป ริม น้อ ง ปร าง” ที่ไ.ด้ถือสีไว้ค .นละแ ท่ ง ส องแท่งแล้วพา .กัน ระ บา ย .ลง ไ ปที่หน้ าข . อ งคุณ พ่ออ.ย่างสนุ.กสน .า น

 

รูป ของพ่อมิค และลูกๆ

ไ ม่พ. อเท่. า นั้น ทั้ง น้ . อ งปริ มแล ะน้อ. งป ร าง ก็ยัง เ.อาสีมาระ บายล . ง หน้า ตั วเอ ง โดย. หน้า มี แ ต่ เ ปื้.อน สีทั้ง หน้า จน คุณ พ่อ นำ รู ปม าลงพ ร้ อมแ. คป ชั่ น ช ว นฮ า ” เป็น ผ ลงา น ข .อง ส าว ๆเ ค้าค๊ าบ. บบ ห ลายรูปหลา ยอาร ม ณ์อิอิ”

รูป ของพ่อมิค และลูกๆ

ที่ใ.ค ร ไ ด้ เ ห็.นรูปก็ทั้.งฮ าแ ละเ อ็น ดู ทั้งคุ ณพ่อ .มิคน้องปริมและ น้อ.ง ปราง กันไปห มด งาน นี้เรียกไ ด้ว่า” ทิ้ง ลู ก ไว้ กั บพ่ อ เหตุ สั งเ กต ได้”

รูป ของพ่อมิค และลูกๆ

รูป ของพ่อมิค และลูกๆ

รูป ของน้องปริม น้องปราง

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *