“นักร้องดัง” โดนผู้ใหญ่ในวงการหลอกเงินหลักสิบล้าน แถมยังโดนขู่อีก

“นักร้องดัง” โดนผู้ใหญ่ในวงการหลอกเงินหลักสิบล้าน แถมยังโดนขู่อีก

” โรส ศิรินทิ พ ย์” พูดถึ.งเส้ น .ท างใ นวงก ารเพล งกว่า17 ปีพ. ร้อ ม เปิดเผ .ยสถ าน ะหั วใจว่ าตอน.นี้เป็นยั ง ไ งบ้า งแ ละ ครั้ งแรกกั.บ การพูดปร ะเด็ น โ ด.นโ.ก งเงิ น จากเ.พื่อนสนิท2 0ล้านบาท

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์”

ผ่านท า.ง ร ายกา. ร”คุย แ ซ่บSho w”ท างช่ อ งวัน3 1ที่มีห นิงป ณิตา แล ะบูมสุ ภาพร เป็นพิธี กรจาก ที่มีเงินเก็บ ก้ . อนห นึ่ง ก็ หมดแล้ วยังติ ดห . นี้ อีก สรุป10 ล้า.นห. รือ20ล้าน

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์”

” โร สศิ ริน ทิพย์” กล่าวว่าเงิ.นที่ฟ้ อ. งร้ องไ ด้5ล้านร วมดอ.กเบี้ยและเงินที่เขา ยื .มไปหนี้บัต. รเครดิ. ตที่เ ข าไปสร้างอีก ซึ่.งเ ป็นบัต รเค รดิ .ตของเ ราด้วย ควา. มที่เ ราไ ม่เค ยเจ . อผู้ ใหญ่นิ สัย ไม่ ดี

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์”

เขาเ .ป็น แม่ของ คนที่เ .รา เ คย สนิทเ. ดี๋ ย วแ.ม่เอา ไปใ.ช้ เดี๋ยวแม่จ่.ายเอง แ ต่เขา. ไม่จ่ายแ.ล้วยังไปเ พิ่. มวง เงินอีก3ถึง 4เ ท่ าแ ล้ว ก็ไ .ม่จ่าย ไม่ เคยเจ .อผู้ใหญ่นิ สั.ย ไม่ดีแบบ นี้เ. ขาเอาไป 2 บัต รใช้ เ.ป็ นล้าน

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์”

จ.น ถึง ขั้ นต้. องขึ้นศา ลโด.ยที่ตัวเ อ.งไ ม่ ได้ทำเ มื่อ ถ.าม ว่าเป็นค.นใน วงกา รหรื .อนอก ว.งกา รทา งด้ าน”โ รสศิริน ทิพย์ “นิ่ งคิ.ด อยู่นาน ก่ อ.น จะต อบว่ า

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์”

เ ข าก็ เ ป็ นคนที่พอจะมี คนรู้จักบ้าง ถ ามว่ าเห็นหนี้ก้อนที่ เราไ ม่ ได้ สร้ างรู้สึก ยังไ งโร สกล่าวว่าเ รี ยกว่า ทรุดดีกว่า เพ ราะ ตัวเอ งวางแผนก ารเงิน มา ค่อน ข้างดี

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์”

เราไ ม่ไ.ด้มา จากบ้านที่รวยอาชี.พเราไม่ไ.ด้มั่ นค งมากเร าอุต ส่ า.ห์เก็บเงินแ .ม้แต่หนี้บัตร เครดิ.ต เร าก็ไม่ เค ยมี พ อ รู้ ท.รุด เลยเราเ ป็น คนที่โ . อเ คมาต ลอ ดพย ายา .มทำอะ ไรดีๆทำค .ว ามดี กับค .นอื่น มาต ลอด เราไ .ม่คิ ดไม่ ดีอ.ยู่แล้ วถามว่าเพื่.อ นสนิ.ท ด้วยทำ ใ.ห้เร าต้องเ ป็นหนี้สิ้นด้.วย นอนร้อ.ง ไห้ทุ. กคื นเล ย

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์”

ด้าน”โรสศิรินทิพย์”กล่าวต่อว่านอน ไ ม่หลั.บ มาก ก ว่าทำ.ไม เราถึงไ.ว้ ใจคนได้ข.นาด นี้จะโท .ษตัวเอ ง มากแต่ เ พื่อนจะเ ตือ.นว่า ไม่ใ ช่เร าไ ม่ดีมั .นคือเ ขาที่ไม่ดีเข.า เอาค วาม เชื่อใ จม า ทำ.ร้ายเร ากล ายเ ป็. น เรา มา นั่ง โ ทษตัวเอ งทำ ไ.มโง่แบบนี้

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์”

ถึงแม้จ ะผ่า นมา4 ปีแ ล้วพูดถึงยั.งน้ำตาไหล “โรส ศิรินทิพย์ “ก ล่าวว่าพ ย.าย า.มทำใจว่ าเห.มือนเร าเป็. นมะ เ.ร็งเร.า โชค ไ ม่ดี โช.ค ดีมีคน ร.อบข้ างแฟน.คลับเราไล. ฟ์ ไปร้อง เพลง ร้. อ งไห้ไป

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์”

รู้.สึกว่.าที่ ผ่ านม าได้เ พร าะค.รอบ ค รัวเพื่อนแ.ฟนค ลั บเ ลย วั นนี้ห .นี้สินยังมีอยู่ทั้ .งห.นี้บ้านข.องเ ขา และบัต รเคร ดิตร.ว มป ระม. าณ 2ล้านมี cv ยิ่งเ ค.รี ยด

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์”

จน”โ ร สศิริ นทิพ ย์” ถึง.กับบ.อกว่ามีที่ .ไห.นรั บ ซื้ .อไ ตไหมเคย โดน พู .ดขู่เ หมื.อน จะเ อาชี.วิตโรส กล่าวว่ าตอ .นเลิก คบกั.บเข าเพ ราะเร าเ จ็บช้ำ .ม.ากเขา พ ยา. ยา.ม จะ มาที่บ้า. นเร าแต่เ. รารู้สึกไม่ป .ลอดภั .ย

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์

เข าจะบอก ว่าแม่ รู้ว่าง.านอ ยู่ที่ไห.นจะบุกไปที่ง .านจ ะเกิ ดอ ะไ รขึ้ .นก็ไม่รู้  แม่ติ.ดคุ.กก็ไ ม่เป็. นไร   ถาม ว่า.คน ที่ มี ค.นรู้จัก    อ ยู่ ใ .นว งกา .รบัน เทิ.งทำไ .มไม่ออก ม. าพูดไป เลยว่าเ. ขาคือใคร เพื่อไ.ม่ให้เข าไ ด้ไ. ม่ไปทำ กั บค.น อื่นอี ก

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์

“โร ส ศิรินทิพย์” กล่าว ว่าเข.า อาจจะฟ้อ.งเร าได้เ ค.ย คุยกับทน ายแ. ล้วพูดเ ลยไ ด้ ไ .หม ว่าเ ขาเป็นใ. คร เพื่ .อกด ดั .นให้เขามาใช้ห.นี้แต่คิ.ดว่า เขาจ ะหา ท า.งใ ห้เรายิ่.งเสีย ห า.ยได้อีกไ ม่รู้ คุ้.ม หรื อเป. ล่า

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์

ไม่รู้เ.ข าจะเ ล่.นสกปร .กอะ ไร อีกเพร าะโ. รสก็ไม่ไ ด้มี แบล็ .คดีอ ะไรไม่รู้เร.าจ ะสู้ได้ข. นาดไห นรู้จั. กใครก็พ ยาย า.มเตื อน คน นี้เ ป็นมิ. จฉาชี .พเลย

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์

มั. นก็ไม่ใช่แ . ค่”โ รส” ทั้งเ.ด็ก ที่เ.ขาพ ย ายาม ช.ว นเ ข้าไปอ .ยู่ ในสั ง กั. ดเขา หรื.อแฟ น เก่.าเ ขาก็ ต. ามแ ต่ละค .นโดนไม่ต่ำก.ว่าล้านส องล้า.น ที่โดนไป

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์

วั นนี้ ข. อไม่ยุ่งไม่รู้เรีย .กว่ า” อโหสิก รรม ไ หม “แ ต่ก็ ห.วังว่าจ ะ ไ. ม่ไปทำร้ า.ยใ ครอีกหรื อคื. นเงินเ รามาบ้างไม่เป็. นหนี้ขนาด นี้

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์

แต่ ก็อ ย ากฝากว่า ชีวิ.ตดีแล้วก็เ.อ าเงิ.นม าคืนบ้า ง .อย่ าหลอ.ก ใคร อี. กเลย กา รทำบุ. ญไม่ ได้ล้างบ. าป ได้ คื นเ.งินมา ครึ่งห นึ่.งก็ได้

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์

สุ .ดท้ า ยท างด้. าน  ” โรส ศิ รินทิพย์ ”  ไ ด้เผย ส ถาน ะ  หั .วใ .จ  มี  ค.น รู้ใ จที่ ค.อยดู แลกั.น   ขอ.บ คุณที่รู้ว่าเ.ร าไม่มีอะไร แ .ต่ก็ยั.งอยู่

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์

รูป ของ ” โรส ศิรินทิ พ ย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *