เราไม่ทิ้งกัน! “บอย-เจี๊ยบ” ลั่นไม่ทิ้งลูกน้อง พร้อมจับมือเดินหน้าเปิดร้านชาบูต่อ แม้เจอวิกฤติหนักอีกรอบ

เราไม่ทิ้งกัน! “บอย-เจี๊ยบ” ลั่นไม่ทิ้งลูกน้อง พร้อมจับมือเดินหน้าเปิดร้านชาบูต่อ แม้เจอวิกฤติหนักอีกรอบ

สำหรับ “คู่รัก นั.กสู้”อ ย่ าง“ บอย–อ นุ วัฒน์”ห รือ” บอ ย – พีซเ มค เกอ ร์” กั บ“เจี๊ยบ – พิจิตต ร า  สงว นศักดิ์” ที่ไม่ว่าจะเจ.อ ปัญ ห า หรื อ วิกฤติห.นักทา ง เจ้าตั วก็สู่มา.ตล อดไม่เคย คิดท้.อ หรือถอ ย

รูป ของ “บอย-เจี๊ยบ”

ถึ งแม้ต อน นี้จ ะเจ อกั.บวิกฤติโ รคระบา ดที่กลับม าอี.กรอบทั้งคู่ก็ ยังมุ่งหน้าสู้ ที่จะ เปิด ร้า น”G otokuB ySh a buKi ng”ที่.ย่าน ศาลายา ต่อ ไ ป  โดยจับ มือกันฝ่า ฟั.นปัญห าต่ าง ๆและ ใช้ สติ แก้ ไขใ ห้กำ ลั งใจ กัน ตลอด.เวล าพร้อมทั้งยัง ไ ม่ป ล่อ ย มื อพนัก ง านที่ดูแล กันม า


รูป ของ “บอย-เจี๊ยบ”

ซึ่งทาง” บอย พี ซเมคเ กอร์” ก็ไ ด้โ.พสต์ภาพร้า นช าบูผ่าน ทา งอิ นสต าแกร.มส่วนตัว เพื่อใ ห้สาวก ชาบูได้เห็.นกันพร้อ มทั้งโ ปรโ มทช่วง สงกรา นต์นี้ใครห.าพิกัดจัด หนั กชาบูให้อิ่ มท้องมา กั นได้ ที่.ร้านด้ วยแ คป ชั่น

รูป ของ “บอย-เจี๊ยบ”

“กินอาห.าร ให้ ถูกห ลักถึง อ ก หั.กก็แ ข็งแ รงร้าน @got oku59 เปิ.ดบริกา รทุกวั นครับช่วง นี้ เปิ ด ปิดเ วลา1 1.00 -2 1.00น      ส อบถ.า มได้ที่02- 4 41-911 ครั บผม”

รูป เนื้อหมู ที่ร้าน ชาบู

รูป ของร้าน ชาบู

รูป ของ “บอย-เจี๊ยบ”

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *