ลืมตาดูโลก! “พลอย อัยดา” ภรรยาของ “กันต์ กันตถาวร”  คลอดลูกชายคนแรกแล้ว

ลืมตาดูโลก! “พลอย อัยดา” ภรรยาของ “กันต์ กันตถาวร”  คลอดลูกชายคนแรกแล้ว

สำห.รับคู่รั ก ที่ หวานกั น.ตลอ ดอย่าง” กันต์ – กั นตถา วร “แล ะ”พลอ ย – อัย ดา” ก็ไ ด้เป็ นคุ.ณพ่ อ คุณ แม่ ป้าย แดง ห.ลังจาก ที่ “พลอ ย  อั ยดา “ภรรย าของ” กันต์  กันตถ าวร”ไ ด้ คลอ ดลูกช ายค.นแ รก “น้ องพร้ อม” ออกม าลืม ตาดู โลก

รูป ขอ ง “พลอย อัยดา” กับ “กันต์ กันตถาวร”

รูป เท้าขอ ง “พลอย อัยดา” กับ “กันต์ กันตถาวร”

เ มื่อ ล่าสุ ด “กัน ต์  กั น ตถา วร”ไ ด้โพ ส.ต์ภา พผ่า น อินส ตาแก.ร มส่วน ตัว” @kanka ntatha vorn “ที่ ร ะบุข้ .อความไว้ว่า        “น้ อ ง พร้อมม าแล้วค รับ @pr omk ant ath avo rn# กันต์เ อง# พล อ ย เอง #พร้อ มเอง”

รูป ขอ ง “พลอย อัยดา” กับ “กันต์ กันตถาวร”

รูป ขอ ง “พลอย อัยดา” กับ “กันต์ กันตถาวร”

โ ด ยภา พที่”กันต์กั นตถา วร”ปล่อ ย ออก มาเ ป็นภาพที่บรรยา ยนาทีสุด ประทับ ใจ อีกช่ว งเวลาข องชี วิต ของทั้งคู่ได้ดีจริง ๆและวินาที แรกที่ได้พบกับ”น้องพ ร้อม “ลูกชา ยภายใ น ห้องค ลอด

รูป ขอ ง “พลอย อัยดา” กับ “กันต์ กันตถาวร”

รูป ขอ ง “พลอย อัยดา” กับ “กันต์ กันตถาวร”

ซึ่ง”กันต์กันตถา วร ” ได้ อ ยู๋ในห้องคล อดกั บภรรยา คอ ยให้กำลั งใจอ ยู่ข้าง ๆโดยไม่ ห่ างกั นเลย

รูป เตียง ของ ตัวน้อย

รูป ขอ ง “พลอย อัยดา” กับ “กันต์ กันตถาวร”

รูป ขอ ง “พลอย อัยดา”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *