หัวอกของคนเป็นพ่อ!!ดีเจเพชรจ้า โพสต์ถึงน้องไทก้า

หั วอ ก ข อ ง ค น เ ป็ น พ่อ ! ! ดี เ จ เ พ ช รจ้ า   โ พ ส ต์ ถึ ง น้ อ งไ ท ก้า

ห ล ั ง จ า ก ที่ ต้ อ ง เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า จ .า ก ก า ร ติ . เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 เ ป็ น ก า ร ด่ ว. น สำ ห รั บ ” ดี เ จ เ พ ช ร. จ้ า วิ เ ชี ย ร กุ ศ ล ม โ น มั ย ” ที่ ค รั้ ง นี้  ทำใ .ห้ ต้  อ ง ห่ า ง ค ร อ บ ค รั ว ไ ป ไ .ม่ ต่ำ ก ว่ า 1 0 วั น โ ด ย วั น แ ร ก ที่ เ จ้ .า ตั ว ไ ด้ เ ข้ า รั บ ก า ร รั ก ษ า ตั ว .ที่ โ ร ง พ ย า บ า ล ก็.รี บ วิ ดี โ อ ค อ ล ห า ลู ก แ .ล ะ ภ ร ร ย า ด้ ว ย ค ว า ม คิ ด ถึ ง โ ด ย ดี เ จ เ พ ช ร จ้ า.ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ พ ร้ อ ม เ ขี ย น ข้ อ ค ว. า ม ใ น ใ จ ถึ ง ลู ก ช า ย อ ย่ า ง สุ ด ซึ้ ง ว่ า

ภ า พ ข อ ง ดี เ จ เพ ช รจ้ า  แล ะ น้ อ ง ไท ก้ า

โ พ ส จ์จ า ก ดีเ จเ พ ช ร จ้ า

ภ า พ ข อ ง ดี เ จ เพ ช รจ้ า  แล ะ น้ อ ง ไท ก้ า

ภ า พ ข อ ง ดี เ จ เพ ช รจ้ า  แล ะ น้ อ ง ไท ก้ า

” พ่ อ ไ ม่ ย อ .ม ไ ป ทำ ง า น ต่ า ง จั ง ห วั ด. เ พ ร า ะ คิ ด ถึ ง   ลู ก. พ่ อ ไ ม่ เ ค ย ห่ า ง ลู ก เ กิ  น 2 4 ช ม . เ พ ร า ะ พ่ อ .ติ  ด ลู ก แ ต่ เ พ ร. า ะ c o v i d 1 9.. . . . . . . . .

ภ า พ ข อ ง ดี เ จ เพ ช รจ้ า  แล ะ น้ อ ง ไท ก้ า

ภ า พ ข อ ง ดี เ จ เพ ช รจ้ า  แล ะ น้ อ ง ไท ก้ า

ทำ ใ ห้ สิ่ ง ที่   พ่อ ก ลั ว ที่ สุ ด  มั น เ กิ ด ขึ้ น คื อ ไ ม่ ไ ด้ เ จ อ ไ ม่ ไ ด้ ก.อ   ด ลู ก ร อ พ่ อ ห น่ อ ย น  ะ ลู ก น ะ อี ก 2 4 0 ช ม . ห รื อ ถ้ า เ  ร้ ว ก ว่ า นั้ น ไ ด้ พ่ อ จ ะ พ ย า ย า ม ทุ ก อ ย่ า ง น ะ ลู ก เ ร า จ ะ ผ่ า น  ไ ป ด้ ว ย กั น ร้ อ ง ไ ห้ ไ ป   ม ไ ป บ อ ก เ ล ย คิ ด ถึ ง ไ ท ก้ า ”

ภ า พ ข อ ง ดี เ จ เพ ช รจ้ า  แล ะ น้ อ ง ไท ก้ า

ภ า พ ข อ ง ดี เ จ เพ ช รจ้ า  แล ะ น้ อ ง ไท ก้ า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *