ตัวแสบหยุดไม่อยู่!!คุณแม่ลิเดียถึงกับยอมเลยงานนี้ น่ารักแบบสุดๆ

ตั ว แส บ ห ยุ ด ไ ม่ อยู่ ! ! คุ ณ แม่ ลิ เ ดี ย ถึ ง กับ ย อ ม เ ล ยง า น นี้   น่ า รัก แ บ บ สุ ด ๆ

เ ป็ น ห นึ่ ง ลู ก ส า ว ข อ ง. ด า ร า ที่ พ ก ค ว า ม น่ า รั ก ม. า ตั้ ง แ ต่ เ กิ ด เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ สำ ห รั. บ ลู ก ส า ว ค น เ ล็ ก ข อ ง ลิ.เ ดี ย ศ รั ณ ย์ รั ต น์ กั บ .ห นุ่ ม แ ม ท ธิ ว ดี น ที่ ต อ น นี้ โ ด่ ง ดั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก แ ล ะ มี ย อ ด ผู้ ติ ด ต า ม เ พิ่ ม ขึ้ น .อ ยู่ ทุ ก วั น ต อ น นี้ น้ อ ง เ อ. มี่ ก็ อ า ยุ ห นึ่ ง ข ว บ ก . า แ ล้ ว เ ริ่ ม หั ด พู ด แ ล ะ เ. รี ย น รู้ ม า ก ขึ้ น ทุ ก วั น

ยิ้ ม หว า น ส ด ใ ส แ บบ สุ ด ๆ เ ล ย

งา น นี้ แ ป๋ ว  แ ห ว ว ส ม ชื่ อ เ ล ย จ ร้ า

ง้อ ว ว ว . .. . น่า รั ก สุ ด ๆ เ ล ย

ห า ก พู ด ถึ ง ค ว า ม น่ า รั .ก แ ล ะ ค ว า ม เ ก่ ง ก็ ต้ อ ง ย ก ใ ห้ เ ธ .อ ค น นี้ เ ล ย เ พ ร า ะ เ รี ย ก ไ ด้ ว่ า ห า เ งิ น .ช่ ว ย คุ ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ ม า ตั้ ง แ ต่. เ ด็ ก เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ เ พ ร า ะ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น พ รี เ ซ น เ ต อ ร์ ห รื อ อ อ ก .ง า น กั บ คุ ณ พ่ อ คุ ณ. แ ม่ ซึ่ ง น้ อ ง เ ด มี่ นั้ น ก็ เ ค ย อ อ ก ง า น กั บ คุ .ณ พ่ อ คุ ณ แ ม่ แ ล้ ว ไ ม่ ทำ ใ .ห้ ผิ ด ห วั ง เ ล ย เ พ ร า ะ น้ อ ง เ ด มี่ ไ ม่ ร้ อ ง ไ ห้ ไ ม่ ตื่ น ค น แ ถ ม ยั ง โ .บ ก มื อ บ๊ า ย. บ า ย พี่ แ ฟ น ค ลั บ แ ล ะ ยิ้ ม ใ ห้ แ ล ะ นี่ ก็ คื อ ส่ ว น ห. นึ่ ง ที่ แ ฟ น ค ลั บ ล ง รั ก ใ น ตั ว ข อ ง น้ อ ง เ ด มี่

แอ บ ม อ ง ก ล้อ ง อี กแ ล้ ว

จ ะไ ป ไ ห นน้ า วั น นี้  แป๋ วแ ห ว ว

หนู น้ อ ย แป๋ ว แ หว ว   รา ย ง าน ตั ว คร้ า า า า

แ ล ะ ล่ า สุ ด คุ ณ แ ม่ ก็ ไ ด้ อั ด. เ ป็ น ค ลิ ป วิ ดี โ อ ชั ก ช ว น ป้ า น้ า อ า แ ล ะ แ ฟ. น ค ลั บ ไ ป ร่ ว ม ช ม ใ. น ง า น เ ปิ ด ตั ว กิ จ ก ร ร ม ห .นึ่ ง ที่ เ ซ็ น ท รั ล ล. า ด พ ร้ า ว แ ต่ ดู เ ห มื อ น ว่ า น้ อ ง เ ด มี่ จ ะ ไ ม่ ใ ห้ ค ว า .ม ร่ ว ม มื อ กั บ คุ ณ. แ ม่ เ ล ย เ พ ร า ะ ยั ง อ ย. า ก ไ ป ก ร ะ โ ด .ด วิ่ ง เ ล่ น กั บ พี่ ดี นั่ น เ. อ ง ทำ เ อ า แ ฟ น ค ลั บ .เ อ็ น ดู กั น ห นั ก ม า ก เ พ ร า ะ เ ริ่ ม โ ต แ ล้ ว เ ริ่ ม แ ส .บ ขึ้ น ด้ ว ย น ะ น้ .อ ง เ ด มี่ น่ า รั ก จ ะ เ ป็ น อ ย่ า ง ไ. ร ไ ป ช ม พ ร้ อ ม กั น เ ล ย ค่ ะ

ไ ม่ ย อม ใ ห้ แ ม่ จั บ เ ลย ง า น นี้

คุ ณแ ม่ กำ ลั ง จ ะ บ ร ร ยา ย ถึ ง ง า น

ย อ มแ ล้ ว จ ร้ า ง าน  นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *