ขอถามแทนประชาชน!!หมอโอ๊ค ทำไมไม่รีบเปิดกว้างวัคซีนให้มากขึ้น?

ขอถามแทนประชาชน!!หมอโอ๊ค ทำไมไม่รีบเปิดกว้างวัคซีนให้มากขึ้น?

เ มื่ อ วั น ที่ 7 เ ม ษ า ย น 2 5 6 4 น พ . ส มิ ท ธิ์-  อ า ร ย ะ ส กุ ล  ห รื อ  ห ม อ โ อ๊ ค  น า ย แ พ. ท ย์  แ ล ะ นั ก ร้ อ ง ชื่ อ ดั ง ไ ด้ อ อ ก ม า เ ค.. ลื่ อ .น ไ ห ว ผ่ า น เ ฟ ซ บุ๊ ก ส่ ว น ตั ว O a k -S m i t h -A r a y a s k u l โ. ด ย ก า ร โ พ ส ต์ ข้ อ ค ว า ม พู ด .ถึ ง ป ร ะ เ ด็ น วั ค ซี น ป้ อ ง กั น โ ร ค โ ค วิ ด – 1 9 ด้ ว ย ก า ร ถ า ม ค. ว า ม คิ ด เ ห็ น. ถึ ง ผู้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ใ น ว ง ก า ร แ พ ท ย์ ว่ า เ ห ตุ .ใ ด ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย. ถึ ง ยั ง ไ ม่ รี บ เ ปิ ด ก ว้ า ง ก า ร .นำ เ ข้ า วั ค ซี น เ ข้ า ม า ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง เ ต็ ม ที่

โ พ ส ต์จ า ก   ห ม อ โ อ๊ ค

“ น า ที นี้ แ ล้ ว อ ย า ก ท ร า บ จ ริ ง ๆ ว่ า ทำ ไ ม ยั. ง ไ ม่ รี บ เ ปิ ด ก ว้ า ง วั ค .ซี น เ ข้ า ม า เ พิ่ ม อี ก ค รั บ ตั ว เ ล .ข ข้ อ มู ล ข อ ง ต่ า ง ป .ร ะ เ ท ศ ก็ เ ห็ น .อ ส ม ค ว ร แ ล้ .ว ข อ ค ว า ม เ ห็ น จ า ก พี่ ๆ เ พื่ อ น ๆ ผู้ รู้ ด้ ว. ย น ะ ค รั บ เ ผื่ อ .ผ ม เ ข้ า ใ จ อ ะ ไ .ร ผิ ด ไ ป เ ชื่ อ ว่ า ป ร ะ ช า ช น ต้ อ. ง ก า ร คำ ต อ บ ค รั บ ”

โ พ ส ต์จ า ก   ห ม อ โ อ๊ ค

ภา พ ข อ ง ห ม อ โ อ๊ ค  สมิ ท ธิ์

ก่ อ น ที่ เ จ้ า ตั ว จ. ะ .ค อ ม เ ม น ท์ ข้ อ .ค. ว า ม เ พิ่ ม เ ติ ม ว่ า “ เ ท่ า ที่ ท ร า บ ล่ า สุ ด เ ห มื อ น .ร อ บ นี้ เ ป็ น ส า ย .พั น ธุ์ อั ง.. ก ฤ ษ..ที่ ก า ร ป้. อ ง. กั น ด้ ว ย s i n o v a. c น่ า. จ ะ ไ ด้ น้ อ ย ค ว ร คิ ด ถึ ง ตั ว เ ลื อ ก . น ๆ ด้ ว ย .ห รื อ ไ ม่ ค รั บ ”

ภา พ ข อ ง ห ม อ โ อ๊ ค  สมิ ท ธิ์

น อ ก จ า ก นี้ ห ม อ โ อ๊ ค ยั …ง ไ ด้ เ ส น อ ท า ง อ อ ก ว่ า “ ด้ ว ย ค ว า ม เ ค า ร พ เ .ป็ น ท า ง อ อ ก .ที่ ดี แ ล ะ ยั่. ง ยื น ที่ สุ ด ที่ ผ ม เ อ ง ก็ ช่ ว ย ร ณ ร ง. ค์ ก า ร ร ะ ด ม .ทุ น วั ค ซี น ไ ท ย ม า ตั้ ง แ ต่ แ ร ก น ะ ค รั บ แ ต่ ใ .น ช่ ว ง ที่ ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร ร ะ บ า ด. ค ว บ คุ ม ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ . ร ะ .ล อ ก เ ช่ น นี้ จำ เ ป็ น ต้ อ ง มี .แ ผ น สำ ร อ ง ตั ว เ .ลื อ ก เ ร่. ง ด่ ว น แ ล ะ ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ t i m. e l i n e ข อ .ง โ ค ร ง ก า ร ที่ ชั ด. เ จ น ต่ อ ป ร ะ ช า ช น น ะ ค รั บ ข อ บ. พ ร ะ คุ ณ ค รั บ ”

ภา พ ข อ ง ห ม อ โ อ๊ ค  สมิ ท ธิ์

ภา พ ข อ ง ห ม อ โ อ๊ ค  สมิ ท ธิ์

ภา พ ข อ ง ห ม อ โ อ๊ ค  สมิ ท ธิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *