ดาราลบรูปเพียบ!!หวั่นอีกคลัสเตอร์งานปาร์ตี้ภูเก็ตหลังพบผู้ติดเชื้อ

ด า รา ล บ รู ป เ พี ย บ! ! ห วั่ น เ ป็ น ค ลั ส เต อ ร์ ง า น ป า ร์ ตี้ภู เ ก็ ต ห ลัง พ บ ผู้ ติ ดเ ชื้ อ

จ า ก ก ร ณี ที่ ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง .โ ร ค ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด – 1 9 ก ลั บ ม า แ พ ร่ ก ร ะ จ .า ย เ ป็ น ว ง ก ว้ า ง อี ก ค รั้ ง โ ด ย .มี ต้ น ต อ ม า จ า ก 2 ก ลุ่ ม ใ ห ญ่ คื อ ก ลุ่ ม ผู้ ต้ อ ง ขั ง ใ น จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า. ส ​ แ ล ะ ก า ร แ พ ร่ ร ะ .บ า ด ใ น ส ถ า น บั น เ ทิ ง ซึ่ .ง ผู้ ที่ ติ ด เ ชื้ อ ส่. ว น ใ ห ญ่ จ ะ มี อ า ยุ ไ ม่ ม า .ก อ า ก า. ร จึ ง ไ ม่ มี รุ น แ ร ง ห รื อ ไ ม่ มี อ า ก า ร เ ป็ น จำ น ว น ม า ก ทำ ใ ห้ ย า ก ต่ .อ ก า ร ค ว บ คุ .ม เ พ ร า ะ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ จ .ะ ไ ม่ รู้ ว่ า ตั ว เ อ ง มี เ ชื้ อ จึ ง เ .กิ ด ก า ร แ พ ร่ ก ร ะ จ า ย ไ ป ห. ล า ย พื้ น ที่ ห ล า ย ว ง ก า ร อ า ชี พ

ภ าพ จ า ก ส ถ า น ที่ จั ด ง า น

ล่ า สุ ด ( 6 เ ม . ย . ) เ ฟ ซ บุ๊ ก K o l o u r ที ม จั ด ง า น อี เ ว น ต์ คั ล เ ล อ ร์ ที่ จ . ภู เ ก็ ต ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 2 – 3 เ ม ษ า ย น ที่ ผ่ า น. ม า อ อ ..ก ม า ป ร ะ ก า ศ ว่ า ไ ด้ รั บ แ จ้ ง จ า ก ห นึ่ ง ใ น ผู้ ร่ ว ม ง า น ว่ า ผ ล ต ร ว จ โ ค วิ. ด เ ป็ น บ ว ก โ ด ผู้ ร่ ว ม ..ง า น ท่ า .น นี้ เ ข้ า ร่ ว ม ง า น คั ล.. เ ล อ ร์ ทั้ ง 2 วั น แ ล ะ ก่ อ. น ห น้ า .นี้ ก็ ไ ด้ ไ ป .ไ ป ส ถ า น… บั น เ ทิ ง ใ น ก รุ ง เ ท พ ฯ ที่ มี ร า ย ง า น เ กี่ ย ว กั .บ ก า ร แ พ ร่ เ ชื้ อ .โ ค วิ ด ก่ อ น เ ดิ น ท า ง ม .า ..ที่ ง า น ทำ ใ ห้ สั น.. นิ ษ ฐ า น ไ ด้ ว่ า รั บ เ ชื้ อ ม า จ า .ก ที่ นี่

โพ ส ต์ จ าก   คั ลล เ อ ร์

ดั ง นั้ น จึ ง ข อ ใ ห้ ผู้ ร่ ว ม ง า น ทุ ก ค น ต ร ว จ ส อ บ ร่ า ง…. ก า ย ข อ ง ตั ว เ. อ ง ห า ก มี.. ค ว า ม กั ง ว ล ก็ ค ว ร กั ก ตั ว เ ..อ ง แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย เ ป็ น อั น ดั บ แ ร ก

โพ ส ต์ จา  กช า ว เ น็ต บ น ท วิ ตเ ตอร์

โ พ สต์ จ า ก ชา ว เ น็ ตบ น ท วิต เ ตอร์

ข ณ ะ ที่ โ ล ก อ อ น ไ ล น์ ไ ด้ มี ก า ร โ พ ส ต์ ภ า พ.. บ ร ร ย า ก า ศ ภ .า ย ใ น ง า น ป า ร์ ตี้ ดั ง ก ล่ า ว พ ร้ อ ม กั บ บ อ ก ว่ า .ค น ร่ ว ม ง า น เ ย. อ ะ ม า ก แ ล ะ ไ ม่ น่. า มี ก า ร ป้ อ ง กั น อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด มี โ อ ก า. ส เ สี่ ย ง สู ง เ ป็ น ซู เ ป อ ร์ ส เ ป ร ด เ ด. อ ร์ อี ก ทั้ ง ยั ง ร ะ บุ ด้ ว ย ว่ า ต อ น นี้ มี ด .า ร า ก ลุ่ ม ห นึ่ ง จ า .ก แ ก๊ ง ร า ย .ก า ร ดั ง ที่ ไ ป ง า น ป า ร์ ตี้ ดั ง ก ล่ า ว ล บ รู ป ทิ้ ง ไ ป แ ล้ ว เ ห ลื .อ เ พี ย ง.. ค น เ ดี ย ว ที่ ยั ง .ไ ม่ ล บ คื อ พ. ล อ ย เ ฌ อ ม า ล ย์

ภ าพ จ า ก ส ถ า น ที่ จั ด ง า น

ภ าพ จ า ก ส ถ า น ที่ จั ด ง า น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *