หนุ่ม กรรชัย ฝากข้อคิดถึงดาราชอบปกปิดข้อมูลไม่ต้องกลับไปลบรูป

อ่ า น แ ล้ วมี ส ดุ้ ง ! ! ห นุ่ ม  ก ร ร ชั ย  ฝ า กข้ อ คิ ด ถึ ง ด า ร าช อ บ ป ก ปิ ด ข้ อมู ล ไ ม่ ต้ อ ง ก ลับ ไ ป ล บ รู ป

ก ลั บ ม า เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด ใ น ห มู่ ค น. บ น บั. น เ ทิ ง อี ก ค รั้ ง เ เ ล้ ว ล่ ะ ค่ .ะ เ เ ล ะ ดู เ. ห มื อ น ว่ า. ค รั้ ง นี้ จ ะ เ เ พ ร่ ร ะ บ า ด เ ร็ ว ก ว่ า ใ น ต อ.น เ เ ร ก เ เ ถ ม ยั ง มี ค น ดั ง ที่ ป ก ปิ ด ไ ม่ อ .อ ก ม า เ ปิ ด เ ผ ย ว่. า ตั ว เ อ ง.. นั้ น ติ ด โ ค วิ ด – 1 9

ภ า พ ข อ ง ห นุ่ ม -ก ร ร ชั ย

ภ า พ ข อ ง ห นุ่ ม -ก ร ร ชั ย

ล่ า สุ ด ใ น ร า ย ก า ร เ. ที่ ย ง วั น ทั .น เ ห ตุ ก า ร ณ์. ที่ ห นุ่ ม ก ร ร ชั ย. เ ป็ น ผู้ ดำ เ นิ น ร า .ย ก า ร. นั้ .น ไ ด้ ฝ า ก คำ พู ด สุ ด เ เ ซ่ บ ไ ว้ ว่ า.  .. . . . . . . .

ภ า พ ข อ ง ห นุ่ ม -ก ร ร ชั ย

ภ า พ ข อ ง ห นุ่ ม -ก ร ร ชั ย

” ใ ค ร ไ ป ง า น ที่ มี ค น ติ .ด โ ค วิ ด อ ย่ า ก ลั บ ไ ป ล บ รู ป มั น  ไ   ม่   ไ ด้ ช่ ว ย อ ะ ไ ร จ ะ ยิ่ ง ถู ก ค น ด่ า ม า .ก ขึ้ น ด้ ว ย ซ้ำ เ พ ร า ะ .มั น แ ส ด ง ถึ .ง เ จ ต น า ที่ จ ะ ไ ม่ รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ …สั ง ค ม ถ่ า ย รู ป ล ง. ไ ป แ ล้ ว ก็ ล ง ไ ป .แ ต่ กั ก ตั ว 1 4 วั น ก็ ต้ .อ ง กั ก ทุ ก อ ย่ า ง ต้ อ. ง. เ ป็ น ไ ป. ต า ม. ก. ฎ ถ้ า คุ ณ ไ ม่ ทำ ช า ว บ้ า น ช า ว ช่ อ ง เ ข า ก็ จ ะ ไ ม่ ทำ. เ ห มื. อ น คุ ณ เ ป็ น นั ก แ ส ด ง ด า ร า อ. .ย่ า ทำ ใ ห้ ค น เ ข า ม า นั่ ง ด่ า ไ ด้ มี ก ร ณี แ บ บ นี้ ใ ห้ ศึ ก. ษ า กั น ม า ห ล า ย ร า ย แ ล้ ว อ า ย เ ข า “

ภ า พ ข อ ง ห นุ่ ม -ก ร ร ชั ย

ภ า พ ข อ ง ห นุ่ ม -ก ร ร ชั ย

ภ า พ ข อ ง ห นุ่ ม -ก ร ร ชั ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *