อ๊อฟ เคลื่อนไหวแล้วหลังมีข่าวเม้าธ์แฟนสาวธัญญ่า กับเนเงิน

อ๊ อฟ   เ ค ลื่ อ น ไ ห วแ ล้ ว ห ลั ง มี ข่ าว เ ม้ า ธ์ แ ฟ น ส าว ธั ญ ญ่ า  กับ เน เ งิน

..
นั ก ร้ อ ง ห นุ่ ม โ พ ส ต์ แ ซ่ บ. ห ลั ง ข่ า ว เ ม้ า ธ์   ส นั่ น ธั ญ ญ่ า – เ น เ งิ น   จ า ก ก ร ณี  เ พ จ .ดั ง เ จ๊ ม. อ ย 1  0 8 เ ผ ย ภ า พ เ น เ งิ น อ ดี ต แ ฟ น ห นุ่ ม…. ข อ ง เ จ. น นี่ ไ ด้ ห ม ด ถ้ า ส ด ชื่ น ห รื อ รั ช น ก สุ ว ร ร ณ เ ก ตุ ที่ .เ พิ่ ง ป ร ะ ก .า ศ ยุ ติ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั น ไ ป โ ด ย เ ป็ น .ภ า พ เ น เ งิ น กั บ นั ก ร้ อ ง ส. า ว.. ค น ห นึ่ ง พ ร้ อ. ม ทั้ ง บ อ ก ด้ ว ย ว่ า “ เ ขิ น จั ง . . กู ก็ เ ลื่ อ น มื อ ถื อ ห า ข่ า ว ม า ใ ห้ พ ว ก มึ .ง เ ส พ อ ยู่ นี่ ล่ ะ เ ล ย ไ ป เ จ อ ที เ ด็ ด ใ น T i k T o k อุ๊ ย . . ผู้ ช า ย ห น้ า คุ้ น ๆ เ ห มื อ น ค น ที่ เ พิ่ ง วิ ว า ห์ ล่ ม กั บ นั ก ร้ อ ง ใ ต้ เ ล ย เ น อ ะ

โ พส ต์ จ า ก เ พ จ ดั ง  เจ๊ ม อ ย1 08

ภ า พ ข อ  ง เ น เง ิน

ฮี นั่ ง เ คี ย. ง คู่ ตั ว ติ ด กั น แ ท บ. จ ะ สิ ง ร่ า ง กั บ นั ก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ ง ส า ว อี ส า น. น า ง นึ ง ซึ่ ง ช ะ นี ร า ย นี้ .ก็ มี แ ฟ น เ ป็ น ตั ว เ ป็ น ต น เ .ป็ น นั ก ร้ อ ง เ ห มื อ น กั น ต อ น นั้ น กู เ ห็ น ช ะ นี ห ว า น. กั บ แ ฟ น ดี น ะ. แ ต่ ง ง ใ จ ม า ก อิ ด อ ก ไ ป ไ ง ม า ไ ง ถึ ง .ม า นั่ ง เ คี ย ง คู่ กั. บ ผู้ บ่ า ว วิ ว า ห์ ล่. ม ใ น ผั บ แ บ บ นี้ ล ะ แ ม่

ภ าพ ข อง เ น เ งิ น แ ละ  ธัญ ญ่า

ภ า พ ข อ ง ธั ญ ญ่ า อ าร์ สยาม

ฮั่ น แ น่ . . เ ดี๋ ย ว ใ ห้ ผั ว ย า ม ห น้ า. ผั บ ไ ป สื บ ก่ อ น นี่ มั น เ .รื่ อ ง ข อ ง ค น อ า ร ม ณ์ เ ป ลี่ ย ว เ ลี้ ย ว ม า เ จ อ กั น ห รื อ ต้ น เ .ห ตุ ที่ ผู้ ช า ย ค น นี้ .วิ ว า ห์ ล่ ม นั. ก ร้ อ ง ส า ว ใ ต้ เ ป็ น เ พ ร า ะ ผู้ ช า ย เ บื่ อ กิ น แ ก ง ไ .ต ป ล า อ ย า ก กิ น. แ ก ง อ่ อ .ม ร อ เ ผื อ ก แ บ บ ใ ก ล้ ชิ ด กู ว่ า . . ว ง ก า ร นั ก ร้ อ ง ส ะ .เ ทื อ น อี ก แ .ล้ ว เ ม

ภ าพ ข อ ง อ๊ อ ฟ  ศุ ภ ณั ฐ  แ ล ะ ธั ญญ่ า

ภ าพ ข อ ง อ๊ อ ฟ  ศุ ภ ณั ฐ  แ ล ะ ธั ญญ่ า

ล่ า สุ ด อ๊ อ ฟ  ศุ ภ .ณั ฐ ห รื อ อ๊ อ ฟ ก ร ะ ร อ ก น้ อ ย ห. ว า น ใ จ นั ก ร้ อ ง ส า ว ธั ญ ญ่ า อ า ร์ ส ย า ม โ พ ส .ต์ ภ า พ.. คู่ ส า ว ธั ญ ญ่ .า พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น ว่ า “ ข อ. ง ใ ค ร ใ ค. ร ก็ ห ว ง ใ จ ม ะ ” โ ด ย มี แ ฟ น ค ลั บ เ ข้ า .ม า ค อ ม เ ม น ต์ ใ. ห้ กำ ลั ง ใ จ รั ว ๆ

โ พส ต์ จ า ก  อ๊ อ ฟ  ศุ ภ ณั ฐ

ภ าพ ข อ ง อ๊ อ ฟ  ศุ ภ ณั ฐ  แ ล ะ ธั ญญ่ า

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *