ตอบชัด!!อาร์ต พศุตม์ หลังถูกดราม่าเป็นดาราได้ฉีดวัคซีนโควิดก่อน

ตอ บชั ด ! ! อ า ร์ ต  พ ศุ ต ม์   หลั ง ถู ก ด ร า ม่า เ ป็ น ด า ร าไ ด้ ฉี ด วั คซี น โ ค วิ ด ก่อ น

เ ข้ า รั บ ก า ร ฉี ด วั ค ซี น เ ป็ น ค น แ ร ก ๆ ข อ ง ว ง ก า ร บั น. เ ทิ ง เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ สำ ห รั บ พ ร ะ เ อ ก ห นุ่ ม ม า ก ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ ยั ง เ ป็ น ต้ น แ บ บ ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ค ว า ม ดี อ ย่ า ง ห นุ่ ม “ อ า ร์ ต พ ศุ ต ม์ ” ซึ่ ง ห ลั 0ง จ า ก ที่ เ จ้ า ตั ว ไ ด้ โ พ ส ต์ ค ลิ ป รี วิ ว ก า ร ฉี ด วั ค ซี น อ อ ก ไ ป ก็ ดู เ ห มื อ น จ ะ ถู ก โ ย ง ไ ป สู่ ด ร า ม่ า เ พ ร า ะ ห ล า ย ค น ม อ ง ว่ า ห นุ่ ม อ า ร์ ต นั้ น ใ ช้ อ ภิ สิ ท ธิ์ ค ว 0า ม เ ป็ น ด า ร า

ภ าพ ข อ ง อ า ร์ ต  พ ศุ ต ม์

ภ าพ ข อ ง อ า ร์ ต  พ ศุ ต ม์

โ ด ย ท า ง ห นุ่ ม อ า ร์ ต ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ค ลิ ป พ ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น ชี้ แ จ ง ถึ ง ก า ร ที่ เ จ้ า ตั ว ไ ด้ ฉี ด วั ค ซี น ใ น ค รั้ ง นี้ ว่ า “ เ อ า ค ลิ ป เ ก่ า ม า ใ ห้ ดู นี่ คื อ ค ลิ ป ที่ ตั้ ง แ ต่ ป ล า ย ปี 6 3 ต อ น ที่ เ จ อ ค น ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด เ ป็ น พั น ค น ต่ อ วั น ที่ ส มุ ท ร ส า ค ร มี พ ว ก ท่ า น ๆ ผู้ เ จ ริ ญ ท า ง โ ซ เ ชี ย ล ( เ ว็ บ เ ดิ ม ๆ ) ถ า ม ว่ า ทำ ไ ม ผ ม ถึ ง ไ ด้ ฉี ด วั ค ซี น ก่ อ น ต อ บ ใ ห้ น ะ คั บ บ้ า น ผ ม อ ยู่ ส มุ ท ร ส า ค ร เ ป็ น พื้ น ที่ สี แ ด ง ( แ ต่ ต อ น นี้ ส้ ม แ ล้ ว ) แ ล ะ มี ค น ฉี ด ก่ อ น ผ ม เ ย อ ะ ม า ก บ า ง ค น เ ข็ ม ที่ ส อ ง แ ล้ ว

โ พส ต์ จา ก ช า ว เ น็ ต

ใ ค ร อ ยู่ พื้ น ที่ เ สี่ ย ง ก็ ไ ป ติ ด ต่ อ จ อ ง วั ค. ซี น ไ ด้ เ ล ย น ะ คั บ ซึ่ ง. ผ ม ก็ ต อ บ ไ ม่ ไ .ด้ ว่ า จ ะ ดี ห รื อ ไ ม่ ดี. แ ล้ ว แ ต่ ค ว า ม ส มั ค ร ใ จ ข อ. ง บุ ค ค ล ถ้ า. คิ ด ว่ า ยั ง ไ ม่ ชั ว ร์ ก็ ไ ม่ ต้ อ ง ฉี ด ”

ภ าพ ข อ ง อ า ร์ ต  พ ศุ ต ม์

แ ต่ เ รื่ อ ง ร า ว ก็ ยั ง ไ ม่ จ บ เ พี ย .ง เ ท่ า นั้ น เ มื่ อ ช า ว เ น็ ต ท่ า น ห นึ่ ง ที่ ห นุ่ ม .อ า ร์ ต ไ ด้ แ ค ป อ อ ก ม า โ พ ส ต์ พ. ร้ อ ม แ ค ป ชั่ น ว่ า “ ฝ า ก เ ช็ ก ห น่ .อ ย น ะ คั บ ( ใ น ท วิ ต เ ต อ ร์ ) เ ค้ า บ อ ก เ ป็ น ห ม อ ผ ว น. ก็ ไ ม่ ต ร ง ตั ว บ อ ก ป ร ะ จำ ค ลี นิ ก ที่ จั น .ท บุ รี แ ต่ ทำ ไ ม ไ ม่ เ ข้ า ใ จ. ว่ า ค น ที่ ฉี ด ไ ด้ มี ก ฏ อ ะ .ไ ร บ้ า ง พื้ น ที่ เ สี่ ย ง ใ ค ร ก็ ฉี ด ไ ด้ แ ต่ ต้ อ ง ไ ป ล ง ท ะ เ บี ย น น ะ คุ ณ. ห ม อ ( ห ร อ ) อ่ า น ข่ า ว สั ก นิ ด น ะ จ ะ เ ข้ า. ใ จ ทุ ก อ ย่ า ง ส ง สั ย ต ร ว จ ค น ป่ ว ย .ม า ก จ น ป่ ว ย เ อ ง มั้ ย ”

ภ าพ ข อ ง อ า ร์ ต  พ ศุ ต ม์

ซึ่ ง ห ล า ย ๆ ค น ก็ เ ข้ า .ม า ใ ห้ กำ ลั ง ใ จ ห นุ่ ม อ า ร์ ต เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง นี้ กั น อ ย่ า .ง ม า ก ม า ย แ ล ะ ยั ง แ น ะ นำ. ใ ห้ ทำ ก า ร ฟ้ อ ง ร้ อ ง.คุ ณ ห ม อ ร า ย นี้. เ พื่ อ เ ป็ น ตั ว อ ย่ า ง อี ก ด้ ว ย

ภ าพ ข อ ง อ า ร์ ต  พ ศุ ต ม์

ภ าพ ข อ ง อ า ร์ ต  พ ศุ ต ม์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *