เฝ้าระวัง!!! พนักงาน ธอส 66 คนเสี่ยงโควิด หลังเข้าดูคอนเสิร์ต “แสตมป์”

เฝ้าระวัง!!! พนักงาน ธอส 66 คนเสี่ยงโควิด หลังเข้าดูคอนเสิร์ต “แสตมป์”

ภาพของแสตมป์ อภิวัชร์

จากรณี.นักร้อ งดัง แสต.มป์ อภิวั.ชร์ เอื้อถาว.รสุข ประ ก.าศว่า ได้รับแจ้ง.เมื่อช่วงบ่ า.ยวันจัน.ทร์ที่ 5 เม.ย.64 ว่า มีผู้ติ.ดเชื้อโ.ควิด-19 มาดู.คอนเสิร์ตที่ต.นเองแส.ดง ณ โรงแร.มแห่ง หนึ่.งในพื้น.ที่กรุงเทพฯ โดยค.อนเสิร์ ต.ดังกล่าวจั.ดขึ้นเมื่อวั.นศุกร์ที่ 2 เม.ย. 2564 จึงเดิน ท.างไปตรวจ.หาเชื้อ.โควิ ด-19 พร้อม.กับทีมง.านทันทีในช่ว งบ่.ายของวันจั.น ทร์ที่ 5 เม.ย.64 และ.ล่าสุด “แสตมป์” ได้รับผ.ลก ารตรว.จ เรียบ ร้อ.ย แล้ว โดยปร.ากฏว่าตร วจพบเชื้.อโควิด-19

ภาพของธอส.

ภาพจากไอจีของ แสตมป์ อภิวัชร์

ธนาคา รอ.าคารสงเค.ราะห์ ขอเรี.ยนว่า เมื่อวันเส.าร์ที่ 3 เม.ย.64 (ก่ อน.ที่“แสตม.ป์”จ ะได้รั.บแจ้งข่าว) นายฉั.ตรชัย ศิริไล กร.รมการผู้จัดก.ารธนาคา..รอาคารสงเคร.าะห์(ธอ.ส.) พร้อม.ด้วยผู้บริห าร .พนักงานธ.นาคาร  และสื่อ.มวลชน รวม .66 คน ได้.เข้าชมการแส.ดงดน.ตรีของ “แส.ตมป์” เป็น เวลาป.ระมาณ 1 ชั่ วโมง โดยก.ารแสดง.ดนตรีดังกล่า.วเป็นกิจกรรมภา.ยในระหว่าง. ธนา.คารกับสื่อมว.ลช นที่โรงแรมแห่ง.หนึ่งในพื้น ที่.เกาะ.ช้าง จ.ตราดแ ละทั.นทีที่ได้.รับ การยื.นยันว่า “แ สตมป์ ” เป็นผู้.ติดเชื้.อโค วิด-19 ในวันนี้ ธนา.คารจึงได้.ดำ.เนิน.การ ดังนี้

ภาพของธอส. ภาพของธอส.

1.พนัก.งา นธนา.คารและสื่อ.มวลชนทุ.กคนที่เข้.าร่วม.รับชมการ.แสดง ดน.ตรี จะไป..ตรวจหาเ.ชื้อโควิด-19 ที่โร.งพยา.บาล พร้อมติดต.ามผลก.ารตรวจ อย่าง.ใกล้ชิด และกัก.ตัวเฝ้าระวังอา.การเป็ นเวลา 14 วัน เพื่อป้อง.กันความ.เสี่ยงใ นก.ารแพร่เชื้อ

ภาพของธอส.

2.ฉีดพ่น ฆ่า.เชื้อตามแนว ทางก.ารป้องกันกา.รแพร่ร ะบาดข.องโควิด-19 ในธนาคารอ.า คารสงเครา.ะห์ สำนั.กงานให.ญ่ ในจุดที่กรรมกา.รผู้จัดก าร ผู้.บริหาร และพนัก..งานธนาคารที่เข้าร่ วมรับชมกา.รแสดง ดนตรีเ.ข้ามาปฏิบัติ.งานเมื่ อวันจัน.ทร์ที่ 5 เม.ย.25.64(ก่อน.ที่ “แสตมป์” จะได้รับแจ้งข่าว).

ภาพของแสตมป์ อภิวัชร์ ภาพของแสตมป์ อภิวัชร์

3.ปิดสาขา ตรา.ด สาขาจั.นทบุรี และสา  ข.าสมุทรสาคร เป็นก.ารชั่วคราว.เป็นเวลา 2 วัน ระห.ว่ างวันที่ 7-8 เม.ย.2564 เพื่อ.ฉีดพ่นฆ่าเชื้อต.ามแนวทาง.การป้องกั.นกา รแพร่ร.ะ บาดขอ.งโควิด-19 เนื่องจ ากมีพ.นักงาน ขอ งสา.ขาตราดแล.ะสาข.าจัน.ทบุรี เ.ข้ารับชมการแส ดงด.นตรีที่เกาะช้า.ง และเข้.าไปป ฏิ.บัติงาน.ที่สาข.าเมื่อ วั.นจั.น ทร์ที่ 5 เม.ย.2564 และ กร.รมการผู้จั.ดก.าร ธ.อส. ได้ เดิน ทางไ ปต.รวจเยี่ยมสาข.าสมุท รส.าคร เมื่อวัน.จันทร์ที่ 5 เม.ย.2564

ภาพของแสตมป์ อภิวัชร์ ภาพของแสตมป์ อภิวัชร์

4.รายง านกระ.ท.รวงสาธารณสุ.ข  กระทรวงก ารค.ลัง และธน.าคารแห่งป ระเทศ.ไทย เพื่อรับ.ทร าบ จึงเรียนม.าเพื่อทราบแ.ละห.าก มีความคื.บห น้าหรื.อผลการต.รวจจะแจ้ งใ.ห้ทร.าบต่อไป

ภาพของแสตมป์ อภิวัชร์ ภาพของแสตมป์ อภิวัชร์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *