รีวิวความรู้สึก!! “อาร์ต พศุตม์” ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกแล้ว หลังอยู่พื้นที่เสี่ ยง เผยไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ

รี วิ ว ค ว ามรู้ สึก! !“อาร์ตพ ศุตม์” ได้รั บการฉี.ด วั คซีน โค วิด1 9เข็มแ รกแล้ วหลัง อ ยู่ พื้นที่เสี่ ยงเ ผย ไม่มีอาการ ข้างเ คีย งใด ๆ

นักแส.ด งหนุ่ม “อ าร์ต พ ศุตม์”เ ป็นอีกหนึ่ งคนในว ง การ บั นเ ทิ ง ที่ อ.ยู่พื้นที่เ สี่ย ง ข. องกา รแพร่ระบ า ดโควิด19เ พราะบ้า นอยู่ที่จัง.หวั ดสมุทรสาครนั่นเอง

ภาพของหนุ่ มอาร์ต

ภ าพของหนุ่ มอาร์ต

แล ะล่าสุ.ดวั นนี้6เมษายน 2 5 64. หนุ่ มอาร์ตก็ได้เข้ารับกา รฉี.ด วัคซีน.โควิด 19เข็ มแรก เรี ยบร้อยแล้ ว โดย ห นุ่ มอาร์ต ได้เผ.ยคลิป ลงใ นอินส ตราแ กรมส่ว น.ตั วพร้อม กั บ ระบุข้ อควา มไ ว้ ว่ า…

ภาพโพส ต์จากไอจีหนุ่ม อาร์ต

ภาพจุดฉี ดวัคซี น

“Sin o va c va ccin eเข็มแรก เรียบร้อย ไ ม่ มีอา กา รข้างเคีย ง ใด ๆใค รอยู่พื้นที่เสี่ ยง ติด ต่อ ฉี.ดได้ เลยผม .อยุ่ สมุ ทสา ครวันนี้มาฉี ดที่LAND MARKมหาชัย ขอบคุณ เจ้าหน้ าที่ดู.แ ลดีมาก( คนที่รับ. ก า ร ฉี ดอาจ จ ะต้อง มีเว ลาสัก2 -3ช ม น.ะคับเพร าะฉี.ดแล้ว ต้อ งนั่งร อดูอากา.ร1 ช มก่อนกลั บ บ้ านและมาถึ .งต้อ งร อคิว นิดนึ ง นะคับ)#S.in o .vac va cc i n e#S i no vac #co vi d_19”

ภาพของหนุ่มอา ร์ต

ภาพของหนุ่มอา ร์ตกำลังฉีดวัค ซีนโควิด 19

ภาพของห นุ่มอา ร์ต

จาก นั้นต่อมาก็มีแฟนๆ.เข้ ามา สอ บถามกันอย่างมาก มา ย อาทิเ ช่ น.ต้อ ง จอ งคิ วก่อน รับการฉี.ดไหมคะ,แ ม่ ก ลองได้ ฉี ดด้วยไ.ห มค่ะ,ปิ ดกี่โมง ค่ะ..จะ ไปลงชื่อขอ ฉี .ดบ้า งค่ะ..อยู่สมุท.รส าค รค่ะเป็น ต้น

ภาพ ของห นุ่มอา ร์ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *