ปาก พา ซ. ว .ย “ป๋ากิ๊ก”ถูกถอดออกจากรายการของช่อง ทันที!

ปาก พา ซ. ว. ย “ป๋ากิ๊ก”ถูกถอดออกจากรายการของช่อง ทันที!

ก่อนห น้านี้.ที่มีประเ .ด็ นร้อน เ มื่ อพิธีกรรุ่.นใหญ่อย่า ง”ซู โ ม่กิ๊ก- เกียร ติ  กิจเจ. ริ ญ”หรือ ที่เรียก กันว่ า”ป๋ากิ๊ก”ที่ถู กวิจ ารณ์ ว่า เหยียด LGB TQ+

รู ป ของ “ป๋ากิ๊ก”

หลั งมี คนแ ชร์ค ลิ .ปร ายกา รทา งช่ องเวิร์คพอยท์ที่ช่ วงห.นึ่งที่”ป๋ากิ๊ก”ถ าม”ท อมอิ ศร า” ว่าจ ะโทรหา ใครแล ะ พูดถึงLG.B TQ+ ทำ น อ. งว่าอ ยู่กึ่งก.ลาง ยังเ ลือก ชีวิ ตตัว เ องไม่ ได้ว่า จะไ ป ด้. านไหนดี

รู ป ของ “ป๋ากิ๊ก”

และ ยั.งมีด ราม่ า เกี่ยว กับต อน.ที่” ป๋ากิ๊ก”ไ ด้แสด ง ควา ม คิ ดเ ห็น  ห ลั งจากที่มีค นถามเ ข้. ามาใน รายการ “กิ๊กไล ฟ์” ทา งช่องเ วิร์คพ อยท์ เป็นเรื่ อ งที่ว่า มิ.ส แกร นด์พ ม่า  เรียกร้อง ประชาธิ ปไต.ย ไ ว้ ว่า

รู ป ของ “ป๋ากิ๊ก”

พ ม่า กับไท ยคน.ละ ประเ ท ศ กันเร าอย่าไ ปยุ่งเ ลยไม่ใ ช่ เรื่ องข.อ งเราจนถูกวิจาร ณ์ว่าค วร จ ะเห็นใ จเพื่อ นมนุษ.ย์ บ้าง

รูป ของ โพสต์  ที่กล่าวถึง  “ป๋ากิ๊ก”

ตั้ งแ ต่ห ลัง จาก มีข่าว จนถึ.งต อนนี้ท า งเพจร ายการ ก็ยังไม่ได้ออ กมาชี้ แ .จงที่ เกี่ยว กับเ รื่องดัง กล่าว

รู ป ของ “ป๋ากิ๊ก”

ส่วนทางด้.านพิธี กรทั้ง” ซูโ ม่กิ๊ก “และ ” ซี-ศิวั ฒน์”ก็ยังไม่พู ดถึ.งเ รื่อง นี้ด้วยไ ม่ ว่ายังไง ก็ตามคว ามจ ริ งจะ เป็ .นยังไง ก็ คงต้ อง รอฟั งจ ากปา กผู้เ กี่ ยวข้.อง จ ะ ดี ที่ สุด

รู ป ของ “ป๋ากิ๊ก”

จ น ล่ าสุ ด!   ใ นโซเ ชี ยลข องท วิต เตอร์ ได้มี คน ตา ดี ได้สงสั ยเกี่ยวกั บรา ยกา ร” กิ๊ ก ไลฟ์ “ที่มี”ซูโม่กิ๊ก”และ “ซี-ศิ วัฒน์ โช ติชัยชรินทร์”  เป็นพิ ธีกร ออกอา ก าศทุกคืน วั นเส าร์-อ าทิตย์ เวลา21 .15น.

รู ป ทวิต กล่าวถึง ป๋ากิ๊ก

ห ลัง พบว่าร ายก ารดั.งก ล่าวหลุดออกจ ากผังร.ายกา รข องช่ องเวิร์ค พอย.ท์ปร ะจำเดือน เมษายน…..

รูป ผังรายการ

รูป ของ โพสต์  ที่กล่าวถึง  “ป๋ากิ๊ก”

 

รูป ของ โพสต์  ที่กล่าวถึง  “ป๋ากิ๊ก”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *