ใครกันนะ?ดาราสาวยังไม่ออกมารับผิดชอบหลังไปทานข้าวกับยูทูบเบอร์ดังที่ติดโควิด?

ใครกันนะ?ดาราสาวยังไม่ออกมารับผิดชอบหลังไปทานข้าวกับยูทูบเบอร์ดังที่ติดโควิด?

.
ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง ร ะ ส่ำ จ ริ ง ๆ ห ลั ง เ กิ ด ค ลั ส เ .ต อ ร์ ส ถ า น บั น เ ทิ ง .ย่ า น ท อ ง ห .ล่ อ จ น ลุ ก ล า ม ไ ป ทั่ ว ก รุ ง เ ท พ แ ล ะ. ป ริ ม ณ ฑ ล ทำ ใ .ห้ เ ห ล่ า ค น บั น เ ทิ ง ที่ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม เ สี่ ย ง ต่ า ง ท ย อ ย อ อ .ก ม า แ ส ด ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม. ด้ ว ย ก า ร กั ก ตั ว 1 4 วั น ร ว ม ถึ ง ไ ป ต ร ว จ. ห า เ ชื้ อ ต า ม ม า. ต ร ก า ร รั ฐ ฯ

โพสต์จากเจ๊มอย 108

แ ต่ ล่ า สุ ด เ พ จ บั น เ ทิ ง ชื่ อ. ดั ง อ ย่ า ง เ จ๊ ม อ ย 1 0 8 ไ ด้ อ อ ก ม า ทิ้ ง ป ริ ศ น า ถึ ง ด า ร .า ส า ว อี ก ร า ย ที่ อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม เ สี่ ย. ง เ นื่ อ ง จ า .ก ไ ป ท า น .ข้ า ว กั บ ยู ทู บ เ บ อ ร์ ดั ง ที่ ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด – 1 9 แ ต่ ยั ง ค ง เ งี ย บ ไ ม่ อ อ ก .ม า รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง. ค ม ซึ่ ง เ พ จ ดั ง ใ บ้ ว่ า เ ป็. น ด า ร า ส า .ว ร่ า ง เ ล็ ก ที่ มี ลู ก แ ล้ ว แ ล ะ ไ ม่ ใ ช่ แ พ ท ณ ป ภ า

โพสต์จากเจ๊มอย 108

โพสต์จากเจ๊มอย 108

.
“ ไ ม่ เ น้ น คำ ว่ า ร่ า ง เ ล็ ก ล. ะ เ ดี๋ ย ว ส ะ เ ทื .อ น ห ล า ย ค น เ อ า เ ป็ น .ว่ า ด า ร า ค น ห นึ่ ง ดี ก ว่ า น า ง น่ า จ ะ รู้ ตั ว เ อ .ง แ ต่ รั ก น. า ง แ ล ะ ลู ก น า ง น ะ แ ค่ อ ย า ก ฟั ง จ า ก ป า ก น า ง ว่ า ท า น ข้ า ว ก ะ ยู ทู บ เ บ อ ร์ ก่ .อ น ห รื อ ห ลั ง เ ค้ .า ติ ด เ ชื้ อ ”

โพสต์จากเจ๊มอย 108

โพสต์จากเจ๊มอย 108

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *