โป๊ะแตกไปอีก!!เหตุผลนี้ปุ้มปุ้ย ไม่ชอบดิว อริสรา เพราะเหตุนี้?

โป๊ะแตกไปอีก!!เหตุผลนี้ปุ้มปุ้ย ไม่ชอบดิว อริสรา เพราะเหตุนี้

มี เ รื่ อ ง ม า ใ ห้ เ ผื อ ก ไ ม่ เ ว้ .น แ ต่ ล ะ วั น จ ริ ง ๆ สำ ห รั บ ม ห า ก า พ ย์ .ที่ ช า ว เ น็ ต ต่ า ง เ รี ย ก เ ป็ น เ สี ย ง เ ดี ย ว กั น ว่ า ค วี น อ อ ฟ ส ก๊ อ ย ซึ่ ง เ ห ตุ เ กิ ด จ า ก เ บ ล บุ ษ ย า ไ ด้ มี ก า ร .แ ค ป แ ช ท ที่ ส่ ง ไ ป ห า .ดิ ว อ ริ ส ร า ด้ ว ย ข้ อ ค ว า ม ที่ ทำ เ อ า ห ล า ย ค น ง ง กั น เ ป็ น แ ถ ว ว่ า ใ ค ร ตี ใ ค ร กั น แ น่ จ๊ ะ ส รุ ป ?

ภาพของ ปุ้มปุ๋ย -ดิว-กวิน

ภ า พ ข อ ง ปุ่มปุ๋ย และกวิน

ซึ่ ง ต่ อ ม า ก็ ไ ด้ มี. ข่ า ว เ ม้ า ท์ ข่ า ว แ ฉ ห ลุ ด อ อ ก ม า เ รื่. อ ย ๆ จ า ก โ จ ท ย์ เ ก่ า ข อ ง ส า ว ดิ. ว ซึ่ ง ห นึ่ ง ใ น นั้ น ก็ ไ ด้ มี ช า ว เ น็ ต จั บ โ ป๊ ะ I G ข อ ง ห ญิ ง ส า ว ร า ย .ห นึ่ ง อั ก ษ ร ย่ อ ป ป แ ฟ .น ก ว ที่ มี ทั้ ง ย อ ด โ พ ส ต์ แ ล ะ ย อ ด ฟ อ. ล โ ล่ ว ต ร ง กั น กั บ ส า ว เ ป รี้ ย ว แ ห่ ง ปี อ ย่ า ง ปุ้ ม ปุ้ ย พ ร ร ณ ทิ พ า

ภาพจากชาวทวิตเตอร์

ภาพจากชาวทวิตเตอร์

จ า ก นั้ น ค ว า ม แ ซ่ บ ก็ ยั ง ไ ม่ จ บ แ .ต่ เ พี ย ง เ ท่ า นี้ เ มื่ อ ช า ว ท วิ ต เ ต .อ ร์ ไ ด้ มี ก า ร ขุ ด เ รื่ อ ง เ ก่ า ขึ้ น ม า แ ฉ อี ก ค รั้ ง ซึ่ ง เ ป็ น ข่ า ว กุ๊ ก กิ๊ ก กั น ร ะ ห ว่ า ง ดิ ว อ . ส ร า แ ล ะ ก วิ น ดู ว. า ล ส า มี ค น ปั จ จุ บั น ข อ ง. ปุ้ ม ปุ้ ย นั่ น เ อ ง

 

ภาพจากชาวทวิตเตอร์

ภาพจากชาวทวิตเตอร์

ภ า พ ข อ ง ปุ่มปุ๋ย และกวิน  

ภาพของ ดิว อริสรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *