อีสเตอร์ ฝากบอกลามี๊โม หลังรู้ความจริง

“น้องอีสเตอร์” ลูก ส า ว สุ ด ที่ รั ก ของ “แตงโม นิดา” ที่ตอนนี้เธอได้ จ า ก ไ ป อย่างไม่มีวัน ก ลั บ

เป็นเรื่อง ร า ว ที่ไม่ ค า ด คิดระหว่างไป ล่ อ ง เรือกับเพื่อนๆ และมีผู้ จั ด ก า ร ส่วนตัว อย่าง “กระติก” ไปด้วย

และก็ยังไม่ ก ร ะ จ่ า ง ในการ ค้ น หาความ จ ริ ง เพื่อความเป็น ธ ร ร ม ให้กับเธอ

แต่งานไว้ อ า ลั ย มีคน บั น เ ทิ ง มากมายมา ร่ ว ม งานเพื่อเป็นการ ร่ ว ม ส่ง อ ดี ต นั ก แ ส ด ง เป็นครั้ง สุ ด ท้ า ย

กระติกเองก็มา ร่ ว ม งานด้วย และเมื่อไม่นานได้ โ พ ส ต์ ข้อความลงใน โ ซ เ ชี ย ล

เป็นคำพูดของน้องอีสเตอร์ ลู ก ส า ว ของกระติกเอง เ จ้ า ตั ว บอกรู้สึก เ สี ย ใ จ มากที่ดู แ ล เพื่อนได้ ไ ม่ ดี

และจะ ดู แ ล อีสเตอร์เป็นอย่างดี ไม่อยากให้แตงโมต้องเป็น ห่ ว ง และอีสเตอร์ก็ฝากบอกมี๊โมด้วยว่า

ขอให้มี ค ว า ม สุ ข และ ห ลั บ ให้สบาย ทั้งนี้งานจัดขึ้น ใ ห ญ่ โ ต และ ส ว ย ง า ม เพื่อแตงโม

และ เ ชื่ อ ว่าเธอจะอยู่ในใจทุกคนตลอดไป และเธอจะต้องได้รับความเป็น ธ ร ร ม

ภาพของ อีสเตอร์-แตงโม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *