ผวาตัวประกอบติดเชื้อ!! ‘ตุ๊ก เดือนเต็ม’ อยู่ในกองด้วย

ผวาตัวประก อบ ติดเ ชื้อ! !’ตุ๊ก เดื อนเต็ ม’ อ ยู่ใ น กอ งถ่า ยด้ วย

‘โ ควิด ’ล ามกอ งถ่าย!ผว า.ตัวประก อ บติ ดเชื้อ‘ตุ๊กเ ดื.อน เต็ม’ ช็อ กอยู่ใ น กองสง ครามด อกไม้ ด้ว ย วันที่ค.นป่ ว ยมาเข้าฉากรับเป็น.กลุ่มเสี่ยงเตรียมไ .ปต ร ว จ

ภาพ ของคุณ ตุ๊ก เดือนเ ต็ม

ห ลังจากเกิด การแ.พร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโค วิด-19 ค รั้.ง ล่ าสุดและเริ่ม แพ ร่กระจ าย ออกไ ปอ ย่.างรวด เร็ วในข ณะนี้ซึ่งส่วนใ ห ญ่มาจ ากคลัส เตอ.ร์ผับที่มีนักท่ องเที่ ยว เ ข้ าไปรว มตัว กั.นเป็ นจำนวนมากทำให้หลาย ๆ คน.ทันระวั งตัวจนติดโควิด อ.ย่า งไม่ รู้ตัว

ภาพ.ขอ.งคุณตุ๊ก เดือน.เต็ม

ล่ าสุด ตุ๊กเดื.อนเ ต็มดารานักแสดงอาวุโสได้โพส. ต์ไอจี “ justm e_fullm o on”โ ดยร ะบุ ว่าตามที่เ ป็นข่า ว ว่ามี.ตั วประกอ บติดโควิดแ ละ ม าทำงา น.ใ นก องถ่ายสง ครามด อกไม้เมื่อวันที่.23มีนาค ม2564ที่ ผ่านมา ขณะ นี้ ผ่าน. มา 14วันแ ล้วเครียดเ ล ย ค่ะ เ พราะว่า.ดิฉันก็ อ ยู่ ใน ก องถ่ายด้ วยในวันที่ น้องม า. เ ข้า ฉ าก

ภา.พของคุณตุ๊ก เดือน.เต็ม

แ ล ะเพิ่งทร า.บข่ าวตอ นหัวค่ำนี้เ องถือว่าเ รา.อยู่ ในกลุ่ม เสี่ย งแ ละพร้อมแ สด งควา ม รับผิดช อบเพื่อควา มสบายใจต่อตัวเอง และผู้ใก.ล้ชิดพ รุ่งนี้เช้า จะไ ปตรว จที่ ร พ..ค่ะผลตรวจ เป็น อย่ างไรจะ แจ้. งทราบนะคะ# ตุ๊ก เ ดือนเต็ม# อยู่ ในกลุ่ม เสี่ย ง# โควิด19# สงคราม ดอกไม้# เ ร า ต้อง รอ ด.

ภาพขอ.งคุณตุ๊ก เดือน.เต็.ม

ภา พของคุณ ตุ๊ก เดือ นเต็ม

ภาพขอ.งคุณ.ตุ๊ก เดือน.เต็ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *