กักตัวแบบคนโสด!!โอ๊ต ปราโมทย์ หลังร่วมคอนเสิร์ตย่านทองหล่อพบผู้ติดเชื้อ

กักตัวแบบคนโสด!!โอ๊ต ปราโมทย์ หลังร่วมคอนเสิร์ตย่านทองหล่อพบผู้ติดเชื้อ

ห ลั ง พ บ ไ ท ม์ ไ ล น์. ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 ไ ด้ ไ ป ใ ช้ บ ริ ก า ร ที่ ผั บ ย่ า น ท อ ง ห ล่ อ .ซึ่ ง เ ป็ น วั น เ ดี ย ว กั บ ที่ นั ก ร้ อ ง ชื่ อ ดั ง .โ อ๊ ต ป ร า โ ม ท ย์ ไ ด้ ทำ ก า ร ขึ้ น แ ส ด ง .ที่ ผั บ แ ห่ ง นั้ น ห ลั ง .ท ร า บ ข่ า ว เ จ้ า ตั ว ก็ ไ ด้ ทำ ก า ร ต ร ว จ ห า เ ชื้ อ โ ค วิ .ด – 1 9 ใ น ทั น ที ก่ อ .น โ ช ว์ ผ ล ต ร ว จ ล ง บ น อิ น ส ต า แ .ก ร ม ส่ ว น ตั ว @ o a t p r a m …o t e พ ร้ อ ม ป ร .ะ ก า ศ กั ก ตั ว 1 4 วั น เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ต่. อ สั ง ค ม

ภ า พ ข อ ง โอ๊ต ป รา โ ม ท ย์

ภ า พ ข อ ง โอ๊ต ป รา โ ม ท ย์

“ ก ร ะ ผ ม ไ ด้ ไ ป ร้ อ ง เ พ ล ง วั น ที่ 2 5 มี . ค . ที่ ส ถ า น บั น เ ทิ ง ย่ า น ท อ. ง ห ล่ อ เ พิ่ ง ไ ด้ รู้ วั น ที่ 3 เ ม . ย . ที่ ผ่ า น ม า ช่ ว ง เ ย็. น ว่ า มี ผู้ ติ ด เ ชื้ อ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น วั น ที่ ไ ป เ ล่ น ค อ น .เ สิ ร์ ต แ ต่ ผ ม ไ ม่ ไ ด้ สั ม ผั ส กั.บ ผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ด ย ต ร ง เ พ ร า ะ ว่ า ร้ .อ ง เ พ ล ง อ.. ยู่ บ น เ ว ที แ ล ะ เ ว ที นั้ น มี ค ว า ม สู ง ม า ก ก ว่ .า ตั ว ผ ม อี ก ค รั บ ซึ่ ง .ผ ม ไ ม่ ไ ด้ นิ่ ง น อ น ใ จ จึ ง ไ ป ต ร ว จ ห า เ ชื้ อ โ ค วิ ด – 1 9 แ. ล ะ ผ ล อ อ ก ม า เ ป็ น ล บ

ภ า พ ข อ ง โอ๊ต ป รา โ ม ท ย์

ภ า พ ข อ ง โอ๊ต ป รา โ ม ท ย์

เ พื่ อ แ ส. ด ง ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ. ค ว า ม ส บ า ย ใ จ ต่ อ ค น ร อ บ ๆ. ตั ว แ ล ะ เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น ฉ ะ นั้ น ก ร. ะ ผ ม น า ย ป. ร า โ ม ท ย์ ป า ท า น ข อ อ นุ ญ า ต กั ก ตั ว แ บ. บ ค น โ ส ด ซึ่ .ง อ ยู่ ค น เ ดี ย ว แ บ บ เ ห ง า ๆ ใ ห้ ค ร บ 1 4 วั น ด้ ว ย รั ก แ ล ะ คิ ด ถึ .ง โ ม๊ ต ป ร า โ. อ๊ ต ป ล . ก ร า บ ข อ อ ภั ย ลู ก ค้ า แ ล ะ ง า น ทุ ก ง า น ที่ ต้ อ .ง ย ก เ ลิ ก ด้ ว ย น ะ ค รั บ ”

ภ า พ ข อ ง โอ๊ต ป รา โ ม ท ย์

ภ า พ ข อ ง โอ๊ต ป รา โ ม ท ย์

ภ า พ ข อ ง โอ๊ต ป รา โ ม ท ย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *