เป็นทั้งกำลังใจและความภาคภูมิใจของแม่!!แอนนี่ บรู๊ค ภูมิใจกับน้องทีฆายุอีกรอบ

เป็นทั้งกำลังใจและความภาคภูมิใจของแม่!!แอนนี่ บรู๊ค ภูมิใจกับน้องทีฆายุอีกรอบ

ทำ เ อ า ค น เ ป็ น แ ม่ ถึ ง กั บ ใ. จ ฟู สุ ด ๆ สำ ห รั บ ซิ ง เ กิ้ ล มั ม ‘ แ อ น. นี่  บ รู๊ ค ‘ คุ ณ แ ม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว ส า ย ส ต ร อ ง .ข อ ง ‘ น้ อ ง ฑี ฆ า ยุ ‘ ห ลั ง จ า ก ที่ เ จ้ า ตั ว ใ ห้ กำ เ นิ ด ลู ก ช .า ย หั ว แ ก้. ว หั ว แ ห ว น แ อ น นี่ ก็ ข ยั น .ทำ ม า ห า กิ น เ พื่ อ เ ลี้ ย ง ลู ก แ ม้ จ ะ ป ร .ะ ส บ วิ ก ฤ ติ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

ภ าพ ข อง แ อ น นี่  บ รู๊ ค และ น้อ ง   ที ฆ า ยุ

ทำ ใ ห้ ต้ อ ง ย้ า ย น้ อ ง ฑี ฆ า ยุ จ า ก โ ร ง เ รี ย น .อิ น เ. ต อ ร์ ม า เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ธ ร ร ม ด า แ ต่ เ จ้ า ตั ว ก็ ไ ด้ ส อ .น ลู ก ช า ย ใ ห้ รู้ จั ก ใ ช้ ชี วิ ต แ บ บ พ อ เ พี ย ง โ ด ย ม อ ง ว่ า คุ ณ ภ า พ ข อ ง. ชี วิ ต เ ริ่ ม ต้. น ที่ ค ว า ม คิ ด ข อ ง. เ ร า เ อ ง ก ร ะ ทั่ ง ส า ม า ร .ถ ผ่ า น พ้ น อุ ป ส ร ร ค์ ม า ไ ด้

ภ าพ ข อง แ อ น นี่  บ รู๊ ค และ น้อ ง   ที ฆ า ยุ

ล่ า สุ ด น้ อ ง ฑี ฆ า ยุ ก็ ไ ด้ ทำ ใ ห้ ค น เ ป็ น แ ม่ .ภู มิ ใ จ สุ ด ๆ ห ลั ง เ จ้ า ตั ว ส อ .บ ส อ บ ไ ด้ ทั ก ษ ะ.ด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ 1 0 0 ค ะ แ น น เ ต็ ม ง า น นี้ คุ ณ แ ม่ แ อ น นี่ ก็ ไ ด้ โ พ ส ต์ ภ า พ ลู ก ช. า ย พ ร้ อ ม เ ผ ย ค ว า ม รู้ สึ ก. ผ่ า น อิ น ส ต า แ ก ร ม ส่ ว น ตั ว @ a n n i e _ t e e k a y u ว่ า

ภ าพ ข องน้อ ง   ที ฆ า ยุ รั บร า ง ร า ง วั ล

“ ค ะ แ น น 1 0 0 / 1 0 0 E x c e l l e n t เ รื่ อ ง ภ า ษ า ม า ใ ห้ แ ม่ อี ก ใ บ น้ อ ง ช อ บ ด้ า น นี้ จ ริ ง ๆ จ ะ ขึ้ น ป . 6 แ ล้ ว ม . ต้ น ยั ง ม อ ง ห า ที่ เ รี ย น ใ ห้ น้ อ ง อ ยู่ มี เ ว ล า เ ก็ บ เ งิ น อี ก 1 ปี แ ล ะ เ ก็ บ P r o f i l e ก า ร เ รี ย น ข อ ง น้ อ ง เ ผื่ อ ม อ ง ห า ทุ น ต่ อ ไ ป จ ะ ทำ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด เ พื่ อ ส่ ง ใ ห้ น้ อ ง ไ ด้ เ รี ย น ใ น สิ่ ง ที่ น้ อ ง ถ นั ด ”

ภ าพ ข อง แ อ น นี่  บ รู๊ ค และ น้อ ง   ที ฆ า ยุ

ภ าพ ข อง แ อ น นี่  บ รู๊ ค

ภ าพ ข อง แ อ น นี่  บ รู๊ ค และ น้อ ง   ที ฆ า ยุ

ภ าพ ข อง แ อ น นี่  บ รู๊ ค และ น้อ ง   ที ฆ า ยุ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *