จำได้ไหม?ดิว เดอะสตาร์ เปลี่ยนลุคใหม่หวานละมุนแบบสุดๆ

จำได้ไหม?ดิว เดอะสตาร์ เปลี่ยนลุคใหม่หวานละมุนแบบสุดๆ

เป็นหนุ่ม อี ก ห นึ่ ง คน จ า ก บ้ า น เด อ ะ ส .ต า ร์ที่ ร้ อ ง เ พ ล งเ  พ ร าะ เ เ ถ ม ยั. งมี ผ ล ง า น อ อก ม า ให้ได้.ชมกันเรื่อยๆเลยล่ะค่ะ สำหรับ ดิว อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จา กเ ด. อ ะ ส ต าร์   5     ซึ่ ง ปั จ จุ บั.น นี้ มี อ า ยุ 3 4 ปี เเ  ล้ว

ภาพของ ดิว เดอะสตาร์

ภาพของ ดิว เดอะสตาร์

ภาพของ ดิว เดอะสตาร์

ภาพของ ดิว เดอะสตาร์

เเละวันนี้ทีมงานก็ จ ะ พ า ไ ป ส่ อง  คว า. ม ห ล่ อ ข อง ห นุ่ ม คน. นี้ เ ป็ น ภ าพ ล่ า สุ. ด ใน อิ น ส ตร า เ เ ก รม ข อ งห นุ่ ม ดิ วนั่ น เ อ ง   เเ ล ะ ต้ อ งก ร ะ ซิ บ บ อ กเ ล ย ว่ า   ต อ น นี้ห นุ่ ม ดิ ว นั้ น. กำลั ง จ ะ มี ผ ล ง าน ใ ห ม่ .อ อ ก ม า ใ ห้ไ ด้ ช ม กั นค่ะ

ภาพของ ดิว เดอะสตาร์

ภาพของ ดิว เดอะสตาร์

ภาพของ ดิว เดอะสตาร์

ภาพของ ดิว เดอะสตาร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *