“ต้น – จักรกฤษณ์” อัพหน้าใหม่ จำแทบไม่ได้ จะเปลี่ยนไปแค่ไหน เข้าชมกันเลย!

“ต้น – จักรกฤษณ์”  อัพหน้าใหม่ จำแทบไม่ได้ จะเปลี่ยนไปแค่ไหน เข้าชมกันเลย!

เผ ยโฉ. มห น้า ใหม่!! ” ต้น-จักรกฤษ ณ์   อำมรัตน์”  ดาร ารุ่นใ ห.ญ่มีร่างกา ยหุ่นล่ำ แถมยั.งมีบุคลิกที่ ออ ก จะเ.นี๊ ยบจึงทำใ ห้ไ.ด้ เ ป็นเจ้า ขอ งบทบา ท แ.นวตำร วจ-ท หา รแ กร่ง กล้า.ทั้งละ ค รยุคปัจจุบั นแ.ละ ละ คร ย้อน ยุค

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

สำห รับ ป ระวั.ติ ส่วน ตั ว “ต้น-จักรกฤษณ์” เป็นบุ.ตรชายค นโตข องคร อบค รัว   มี น้อง ส.า ว 2ค นโด ยเริ่.มต้ นเข้ า ว งก ารจาก.ก ารเ ล่น ละค .ร เรื่ อง “ล ายหง ส์ ”  ท างช่. อง3  เ มื่อปีพ . ศ.2531

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

 

หลังจาก นั้นก็มีผ.ล ง านเ ข้ามาอี กม.ากมาย และ   ผลงา น ที่ สร้า งชื่ อเสียง คือ บุญ ชู 6, คน แซ่ลี้,จับ ตา ยวายร้า ยส ายส มร และอีกหลา ยเรื่อง

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

จ นล่าสุด”ต้ นจั กร ก ฤษณ์”เผ ยว่า เมื่อช่ว งก ลาง ปี256 3ได้ตัดสิน ใจศัล ย กร รม ในวั ย51 เพื่อทำ ให้ห น้าดูเด็กล ง

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

โดยได้ ทำไปทั้งห มด 5จุดได้แก่ ยก คิ้วแล ะยกหน้ าผากผ่า น ก ล้อ ง,ดึงก ระชั บห น้ายกก ระชับ ใบห น้าแ ละ ลำคอ,ผ่าตัด ส่ องก ล้อ งปักหมุ ด,ผ่าตั ดถุงใต้ ตาแ ละเ กลี่ ย ไขมันใต้ตา ร วม ไป ถึ งการเติ ม เต็มร่ องแก้ม ให้ ดูอ่อ นเยาว์

 

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

เราไปลองดูกัน..ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน หล่อขึ้นมากแค่ไหน ไปดูกันเล๊ยยยยยย

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

รูป ของ “ต้น – จักรกฤษณ์”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *