ถึงกับอึ้งไม่มีน้ำสักหยด!! “ส.ส.ก้าวไกล” ลงพื้นที่ตรวจบ่อบาดาลรัฐ หลังดราม่า “พิมรี่พาย” งบปีละ 8 หมื่นล้าน

ถึงกับอึ้ งไม่มีน้ำสั กหยด!! “ส.ส.ก้าวไกล” ลงพื้ นที่ตรวจบ่อบา ดาลรั ฐ หลังดราม่า “พิมรี่พาย” งบ ปีละ 8 หมื่ นล้าน

เนื่องจ.ากใน กรณีที่ พิมรี่พาย ไ.ด้ทำก ารขุดบ่อน้ำ.บาดาล ให้กับชาวบ้าน โ.ด ยราคาอยู่ที่  19O,OOO บาท จนไ. ด้มีการนำ ไป.เปรียบเที ยบกับ.การใ ช้งบประมา.ณ ของกรมทรัพยา.กร น้ำบาดาล

ภาพของ สาวพิม รี่พาย

ภาพของ สาวพิ มรี่พายและช าวบ้าน

โดย พล.อ.ปร.ะวิ ตร วงษ์สุวรรณ  รองนาย กรัฐมน.ตรี ระบุไว้ว่า กรณี. ที่ราคาจะแ.พ งหรือไม่ แพงนั้น.ขึ้นอยู่ กับ.ความ.ลึกข องบ่อน้ำ .บาดาล ถ้าขุดลึก.มา กก็ใช้งบป.ระมา ณมาก

ภาพขอ.งพล.อ.ประวิตร วง ษ์สุ.วรรณ

หลังจากนั้นต่อมา นายศักดิ์ ดา  วิเชียรศิลป์ อธิบดีกร มทรัพยากรน้ำบ าด.าล จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ลงพื้น.ที่ตรวจสอบ ทำให้พบว่าบ่. อบาดาลที่พิมรี่พายขุ.ดไปนั้น เป็นบ่ อบาดาลลึกเพียง.แค่ 40 เม ตรเท่านั้น โดยสา.มา รถสูบน้ำได้เพียง 4 ลู.กบาศก์เม ตรต่อชั่วโมง ทำให้ .สามารถช่วยชา ว.บ้านได้เพียง 1-2 ครัวเ.รือนเ ท่านั้น

ภาพข องสส.ก้าวไกล ลงตรว จสอ บพื้นที่

ภาพของ สาวพิมรี่พายแล ะชาว บ้าน

ต่อมา พิมรี่พาย จึงไ ด้ออกม.าแสดงความคิดเห็ น โดยได้ระบุข้อค .วามไว้ว่า “ผู้ใหญ่ท่านใ ด.ที่ยังมีข้อครหากั บเด็กอยู่ พิมขอ อนุญาตชี้ นำนะคะ เนื่อ.งจาก พิมเป็นจุดที่พูดไ.ด้  พิมว่าไม่ต้องพูดอะไรแ.ล้ว  ทำให้เ ด็กมันเห็นดีก ว่า เพราะยิ่ งพูดไ.ป เด็กมันยิ่งขำเอาเป ล่.าๆ ส่วนบ่อบาดาล ที่พิมไม่ไ.ด้ขุด ไปลึก เพราะพิ .มก.ลัว เจอนรกค่ะ”

ภาพขอ งสาวพิมรี่ พาย

และล่าสุด.น ายปดิพัทธ์ สั.นติภาด า ส.ส.พิษ.ณุโลก  พรรคก้าวไกล ได้. ทำการโพสต์ข้อ.ควา มผ่านทา.งทวิตเต อร์ โดยร ะบุข้.อความ ไว้ว่.า “ผมไ ม่รู้บ่อนี้ลึกถึ .ง 300 เม ตรป่าวนะ รู้อ.ย่างเ ดียว สร้างใน. ตำแหน่งที่ชา .วบ้านไม่ขอ

ภาพของน ายปดิพัทธ์ สันติภา ดา

และตั้ง.แต่ส ร้างมา ยังไม่มี.น้ำสัก หยดออกมาเลย ที่ทุ.เรศคือ แม้แต่เดินสายไฟ ยังไ.ม่เสร็จ บอกใ.ห้ รู้อีกนิด งบเ กี่ยว กับภั.ยแล้ง .ปีละ 81,000 ล้า .น นะครับ”  .

ภาพโพ สต์ในทวิ ตเตอร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *